Okresní soud v Ostravě

Stížnosti předsedovi Okresního soudu v Ostravě

A/ Podle ust. § 164 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou fyzické a právnické osoby (dále jen "stěžovatel") oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení nebo o nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem. Zda jde o stížnost, se posuzuje podle obsahu podání bez ohledu na to, jak bylo označeno.

Stížností se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.

Anonymní podání se nevyřizují.

B/ Podle ust. § 171 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předseda okresního soudu vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, přísedícími, vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky, soudními vykonavateli a jinými zaměstnanci působícími u Okresního soudu v Ostravě.

Vzhledem k výše uvedenému (mimo elektronických podání) je možno stížnosti adresované předsedovi soudu dle ust. § 164 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podávat:

  • písemně na podatelně soudu v době určené pro styk s veřejností dle rozvrhu práce – Úřední hodiny,
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky soudu nebo na adresu osostrava@osoud.ova.justice.cz
  • ústně do protokolu na sekretariátu soudu, a to vždy obě určené pro styk s veřejností dle rozvrhu práce – Úřední hodiny.