Okresní soud v Olomouci

Informační kancelář

-    po sdělení spisové značky podání informace o průběhu řízení v této věci účastníkům řízení. Tyto informace jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti  na http://infosoud.justice.cz/.

-     vyznačení právní moci na předložené soudní rozhodnutí. Na požádání zajistí vyznačení vykonatelnosti rozhodnutí u příslušné vyšší soudní úřednice

-    poskytnutí údajů ze seznamu znalců a tlumočníků, což je zpoplatněno částkou 100,-- Kč dle zákona o soudních poplatcích. Seznam znalců a tlumočníků je bezplatně přístupný v elektronické podobě na www.justice.cz pod odkazem Evidence znalců, tlumočníků a ústavů

-    nahlížení do spisů osobám oprávněným podle zvláštního právního předpisu. Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozího objednání, a to buď osobně na informační kanceláři nebo  telefonicky nejpozději den předem na tel. číslech 585 503 324 nebo 585 503 325

-     vyhotovování fotokopií ze spisů oprávněným osobám, což je zpoplatněno částkou 20,-- Kč za každou i započatou stránku nebo 30,-- Kč za každou započatou stránku, kterou soud ověřuje dle zákona o soudních poplatcích. Bezplatně si můžete vyhotovit výpisy nebo fotodokumentaci, vyjma listin, které obsahují listovní, bankovní, obchodní aj. tajemství

-    vydávání potvrzení o rozvodu je zpoplatněno částkou 150,-- Kč dle zákona o soudních poplatcích

-    vydávání potvrzení pro potřeby Katastrálního úřadu o tom, že do uplynutí tří let od zrušení manželství nebyla podána žaloba na soudní vypořádání společného jmění manželů, ani neproběhlo nebo neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů je zpoplatněno částkou 150,-- Kč dle zákona o soudních poplatcích