Přejít k obsahu

Okresní soud v Nymburce

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Sazebník soudních poplatků

 

 

Příloha k Zákonu o soudních poplatcích

SAZEBNÍK POPLATKŮ

 

Poplatky za řízení

 

Položka 1

 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

 a)   do   částky   20   000   Kč                                                 1   000   Kč

 b)   v   částce   vyšší   než   20   000   Kč   do   40   000   000   Kč                       5   %   z   této   částky

 c)   v   částce   vyšší   než   40   000   000   Kč                                    2   000   000   Kč   a   1   %   z   částky

                                                                       přesahující   40   000   000   Kč;   částka

                                                                       nad   250   000   000   Kč   se  nezapočítává

 2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

 3. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, vybere se poplatek podle bodu 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí obdobně.

 4. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

Položka 1a

zrušena

 

Položka 2

 1. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění

 a)   do   částky   10   000   Kč   včetně                                            400   Kč

 b)   v   částce   vyšší   než   10   000

     do   20   000   Kč   včetně                                                   800   Kč

 c)   v   částce   vyšší   než   20   000   Kč                                          4   %   z   této  částky

 

2. Pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli poplatek do výše položky 1.

3. Pokud nebyl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán prostřednictvím aplikace k tomu určené, vybere se poplatek podle položky 1.

 

 

Položka 3

 Za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích

a)   do   částky   200   000   Kč   včetně                                         2   000   Kč

 b)   v   částce   vyšší   než   200   000   Kč                                       1   %   z   této   částky

 

 

Položka 4

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění

 a)   za   každou   nemovitou   věc                                             5   000   Kč

 b)   za   každý   obchodní   závod   nebo   za   každou   jeho   organizační   složku     15   000   Kč

 c)   v   ostatních   případech,   není-li   dále   stanoveno   jinak                 2   000  Kč

 

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

 

3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle bodu 1 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.

 5. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 6. Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, za návrh na zahájení řízení na určení neplatnosti nebo o určení, zda tu manželství je či není, za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nebo za návrh na zahájení řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 

Položka 5

Za   návrh   na   nařízení   předběžného   opatření                              1   000  Kč

 

Položka 6

1.   Za   návrh   na   zahájení   řízení   o   vypořádání   společného   jmění

     manželů   nebo   o   zrušení   a   vypořádání   podílového   spoluvlastnictví     2   000  Kč

 

2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.

 

Položka 7

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

 a)   do   částky   50   000   Kč   včetně                                            500   Kč

 b)   v   částce   vyšší   než   50   000   Kč                                          1   %   z   této   částky

                                                                         nejvýše   15   000  Kč

 

Položka 8

Za   návrh   na   zahájení   řízení   o   poddlužnické   žalobě                      2   000  Kč

Položka 8a

 Za   návrh   na   zahájení   řízení   o   náhradě   škody  nebo   jiné   újmy   způsobené   při   výkonu   veřejné  moci   nezákonným   rozhodnutím,   rozhodnutím   o  vazbě,   trestu   nebo   ochranném   opatření   nebo nesprávným   úředním   postupem                                            2   000   Kč

 

 

Položka 9

1. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a)   je-li   předmětem   smíru   peněžité   plnění   do   částky   25   000   Kč

     včetně                                                                500   Kč

 b)   je-li   předmětem   smíru   peněžité   plnění   vyšší   než   25   000   Kč           2   %   z   této   částky

                                                                       nejvýše   30   000   Kč

 c)   v   ostatních   případech                                               1   000  Kč

 

2. Za schválenou mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci7) se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a), a to bez zřetele k tomu, co je předmětem mediační dohody.

 3. Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

 

Položka 10

Za   návrh   na   uznání   cizích   rozhodnutí   v   manželských   věcech   a   ve věcech   určení   (zjištění   nebo   popření)   rodičovství                      2   000  Kč

 

Položka 11

1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku     

 a)   za   první   zápis   akciové   společnosti   do   veřejného   rejstříku          12   000   Kč

 b)   za   první   zápis   spolku   do   veřejného   rejstříku                        1   000   Kč

 c)   za   první   zápis   osoby   do   veřejného

     rejstříku,   s   výjimkou   akciové   společnosti   nebo   spolku               6   000   Kč

 d)   za   změny   nebo   doplnění   zápisu   u   spolku                              1   000   Kč

 e)   za   změny   nebo   doplnění   zápisu                                       2   000  Kč

d)   za   zápis   obchodní   firmy   řádně   založené   obchodní   korporace

     učiněný   před   zápisem   obchodní   korporace   do   veřejného   rejstříku      1   000  Kč

--------------------------

 Pozn. ASPI: Z důvodu změny Položky 11 zákonem č. 87/2015 Sb., která však nereflektuje pozbytí platnosti změn provedených zákonem č. 335/2014 Sb., byla v Položce 11 ponechána dvě písmena d).

--------------------------

 2. Poplatek podle bodu 1 písmen d) a e) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

 3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.

 4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

 

Položka 12

 Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění

 a)   do   částky   20   000   Kč   včetně                                          1   000   Kč

 b)   v   částce   vyšší   než   20   000   Kč                                        5   %   z   této  částky

 

Položka 13

1. Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité plnění, s výjimkou sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,

a)   ve   sporu   o   pravost,   výši   nebo   pořadí   přihlášené   pohledávky          5   000   Kč

 b)   za   každou   nemovitou   věc                                             5   000   Kč

 c)   za   každý   obchodní   závod   nebo   za   každou   jeho   organizační   složku     15   000   Kč

 d)   v   ostatních   případech                                               2   000  Kč

2. Z návrhu o vyloučení nemovité věci z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b) této položky.

 

3. Z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) této položky.

 

4. Z návrhu na vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v incidenčním sporu se vybere poplatek podle položky 6.

 

5. Poplatek podle písmene a) a d) této položky se vybere za návrh pouze jednou.

 

Položka 14

 

1. Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

                 

 a)   peníze   do   25   000   Kč   včetně                                            250   Kč

 b)   peníze   v   částce   vyšší   než   25   000   Kč                                   1   %   z   této   částky

 c)   za   každou   movitou   věc                                                 750   Kč

 d)   za   každý   cenný   papír                                                  150  Kč

 

2. Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) této položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

 

Položka 14a

zrušena

 

Položka 15

 

1.   Za   návrh   na   zahájení   řízení   o   umoření   listiny   nebo   listin           1   000  Kč

 2. Podle položky 1 bodu 4 se nepostupuje.

 

Položka 16

Za   žalobu   na   obnovu   řízení                                             5   000  Kč

 

Položka 17

Za   žalobu   pro   zmatečnost                                               5   000  Kč

 

Položka 17a

Za   návrh   na   zrušení   rozhodčího   nálezu                                  3   000  Kč

 

Položka 17b

Za   návrh   na   zrušení   rozhodnutí rozhodčí   komise   spolku                                             3   000  Kč

 

Položka 18

 

1. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem

a)   peněžité   plnění   do   částky   20   000   Kč   včetně                          1   000   Kč

 b)   v   ostatních   případech                                               3   000  Kč

 

2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví

a)   proti   rozhodnutí   správního   orgánu                                   3   000   Kč

 b)   na   určení,   že   návrh   na   registraci   stanov   (změny   stanov)

 politické   strany   nebo   politického   hnutí   nemá   nedostatky   a

 na   zrušení   opatření   obecné   povahy   nebo   jeho   části                      5   000   Kč

 c)   na   znovuobnovení   politické   strany   nebo   politického   hnutí           15   000   Kč

 d)   v   ostatních   případech                                               2   000  Kč

 

Položka 19

Za   kasační   stížnost                                                    5   000  Kč

 

Položka 20

Za   návrh   na   přiznání   odkladného   účinku   ve   správním   soudnictví          1   000  Kč

 

Položka 21

1. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí,

a)   je-li   vymáháno   peněžité   plnění   do   částky   20   000   Kč   včetně           1   000   Kč

 b)   je-li   vymáháno   peněžité   plnění   v   částce   vyšší                       5   %   z   této   částky

     než   20   000   Kč   do   40   000   000   Kč   včetně

 c)   je-li   vymáháno   peněžité   plnění   v   částce   vyšší   než               2   000   000   Kč   a   1   %

     40   000   000   Kč                                                   z   částky   přesahující

                                                                   40   000   000   Kč;   částka

                                                                   nad   250   000   000   Kč

                                                                   se   nezapočítává

 d)   jde-li   o   výkon   rozhodnutí   vyklizením                                3   000   Kč

 e)   v   ostatních   případech                                               2   000   Kč

                              

2. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 500 Kč.

 3. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere.

 4. Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.

 

Položka 22

1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení

 a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1,

 b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4.

 2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nemajetkové újmy v penězích, se vybere poplatek podle položky 3.

 3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného opatření se vybere poplatek podle položky 5.

 4. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

 5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 7.

 6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere poplatek podle položky 8.

 7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

 8. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene a). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene b). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

 9. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění manželů a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se vybere poplatek podle položky 6.

 11. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v pozůstalostní věci, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

 12. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku

                 

 a)   do   částky   250   000   Kč                                                5   000   Kč

 b)   v   částce   vyšší   než   250   000   Kč                                       2   %   z   této   částky

                                                                       nejvýše   100   000  Kč

 13. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c) pouze jednou.

 14. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

 

Položka 23

1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

                a)   peněžité   plnění   do   částky   100   000   Kč   včetně                         7   000   Kč

 b)   za   každou   nemovitou   věc                                            14   000   Kč

 c)   za   každý   obchodní   závod   nebo   za   každou   jeho   organizační   složku     28   000   Kč

 d)   v   ostatních   případech                                              14   000   Kč

2.   Za   dovolání   proti   rozhodnutí,   které   není   uvedeno   v   bodu   1

     této   položky                                                        4   000   Kč

 3. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se vybere podle bodu 2 této položky.

 4. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví, o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle bodu 1 písmene d) této položky.

 5. Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1 této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 6. Podle bodu 1 písmene d) této položky se vybere poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé v pozůstalostní věci, o vypořádání společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 7. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene d) nebo podle bodu 2 této položky pouze jednou.

 

8. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí ve věci samé vydanému ve věcech podle § 11 odst. 1 se vybere podle bodu 1 písm. a) této položky. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí vydanému v řízení o výkon rozhodnutí anebo v exekučním řízení se vybere podle bodu 2 této položky.

 

Poplatky za úkony

 

Položka 24

Za   návrh   na   přikázání   věci   jinému   soudu   z   důvodu   vhodnosti             1   000  Kč

 

Položka 24A

 Za   zápis   údajů   o   skutečném   majiteli   podle   §   118f zákona   o   veřejných   rejstřících   právnických   a   fyzických   osob              1   000   Kč

 

Položka 24B

zrušena

 

Položka 25

Za    pomoc   soudu   před   nařízením   výkonu   rozhodnutí   a   za   návrh    na

 prohlášení   o   majetku                                                   1   000  Kč

 

Položka 26

Za   dožádání   rozhodců   v   rozhodčím   řízení   o   provedení   úkonu   soudem       2   000  Kč

 

Položka 27

Za   sepsání   podání   do   protokolu,   jestliže   to   umožňuje   občanský soudní   řád   nebo   zákon   o   zvláštních řízeních   soudních   nebo   soudní   řád   správní                              1   000  Kč

Položka 28

1.    Za   vystavení   úředního   vysvědčení   o   skutečnostech   známých   ze soudních   spisů                                                           150  Kč

 2. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 

Položka 29

1.   Za    vydání    osvědčení    či    potvrzení    podle    právních    předpisů

     Evropské   unie                                                         300  Kč

                 

 2.   Za   vydání,   změnu   nebo   zrušení   evropského   dědického

     osvědčení8)                                                           500   Kč

 

Položka 30

1.   Za   vyhotovení   stejnopisu   (opisu)   rozhodnutí,   protokolu   a   ověřeného

 výpisu   z   rejstříků   a   evidencí   za   každou   i   započatou   stránku               70  Kč

2.    Za    vyhotovení   kopie   (fotokopie)   listin,   protokolu,   příloh,

 záznamů,   jiných   částí   spisů   a   ostatních   evidenčních   pomůcek

 vedených   soudem   včetně   pořízených   výpisů   z   nich   za   každou   i

 započatou   stránku                                                         20  Kč

 3. Poplatku nepodléhá stejnopis nebo kopie protokolu vyhotovené k žádosti účastníka, která byla učiněna při úkonu, o němž se protokol sepisuje.

4. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzván.

 5. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 6. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon osvobozen podle § 11 odst. 2.

 

Položka 31

1.   Za   poskytnutí   kopie   elektronických   dat,   které   jsou   součástí

     spisu,   na   trvalém   nosiči   dat,   za   každý   nosič                           50  Kč

 

2. Poplatku nepodléhá přenos elektronických dat prostřednictvím veřejné datové sítě nebo nahraných na nosič dat žadatele.

 

Položka 32

1.   Za   přepis   zvukového   nebo   zvukově   obrazového   záznamu   ve   formě

     protokolu   za   každou   i   započatou   stránku                               100  Kč

 2. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, je-li pořizován pro neslyšícího či hluchoslepého účastníka.

 3. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, pokud se tento přepis pořídil ve věcech, u kterých to stanoví zákon, a ve věcech, u kterých tak určil soud.

 

Položka 33

1.   Za    ověření   listiny                                                    30  Kč

 2. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

 

Položka 34

Za   ověření   podpisu   na   listině   nebo   jejím   stejnopisu   za   každý

 podpis                                                                    30  Kč

 

Položka 35

1.   Za   zaslání   soudních   spisů   k   jinému   soudu,   aby   do   nich   žadatel

 nahlédl                                                                  500  Kč

 

2. Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za řízení.

Položka 36

1.   Za   jmenování   soudním   znalcem   nebo   tlumočníkem   včetně   zapsání

     do   seznamu   soudních   znalců   a   tlumočníků                             1   000  Kč

2.   Za   rozšíření   jmenování   o   každý   další   obor   nebo   jazyk                  500  Kč

3.   Za   oznámení   údajů   ze   seznamu   soudních   znalců   a   tlumočníků     týkající   se   jednoho   znalce   nebo   tlumočníka                            100  Kč

 

Položka 37

1.   Za   úhrn   úkonů   potřebných     k   protestaci   směnky   nebo   jiného     rubopisem   převoditelného   cenného     papíru,

za   každý   protestovaný     cenný   papír      2   000  Kč

 

2.   Za   vyhotovení   opisu   nebo   výpisu     z   protestní   listiny   nebo 

 z   knihy     protestů                300  Kč

 

Položka 38

Za   oznámení   o   výhradě   práva   dovolat se   neúčinnosti   právního   jednání   podle

 občanského   zákoníku                  2   000  Kč

 

Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

 

Položka 39

 1. Za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

a)   za   první   zápis   akciové   společnosti     do   veřejného   rejstříku         8   000   Kč

 b)   za   první   zápis   osoby   do   veřejného     rejstříku,   s   výjimkou   akciové     společnosti   nebo   spolku                                             2   700   Kč

 c)   za   změny   nebo   doplnění                                              1   000  Kč

 

2. Poplatek podle bodu 1 písm. c) se vybere za žádost pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v žádosti. Změnou se rozumí i žádost o výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze žádost o výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze žádost o zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí žádost o výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

 3. Poplatek podle této položky se nevybere za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na základě žádosti příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

 

Položka 40

Za   návrh   na   zahájení   soudního   řízení   ve   věcech   ochrany   před

 diskriminací              1   000   Kč