Okresní soud v Hradci Králové

Zákon 106/1999

 

 

 

                          106/1999 Sb.
                              ZÁKON
                     ze dne 11. května 1999
                o svobodném přístupu k informacím
Změna: 101/2000 Sb.
Změna: 159/2000 Sb.
Změna: 39/2001 Sb.

     Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

                           ČÁST PRVNÍ

                               § 1

                           Účel zákona

     Zákon    upravuje   podmínky    práva   svobodného   přístupu
k informacím a stanoví základní  podmínky, za nichž jsou informace
poskytovány.

                               § 2

                 Povinnost poskytovat informace

     (1) Povinnými  subjekty,  které   mají  podle  tohoto  zákona
povinnost poskytovat informace vztahující  se k jejich působnosti,
jsou státní orgány a orgány  územní samosprávy a veřejné instituce
hospodařící s veřejnými prostředky.

     (2) Povinnými  subjekty jsou  dále ty  subjekty, kterým zákon
svěřil  rozhodování  o  právech,  právem  chráněných  zájmech nebo
povinnostech  fyzických nebo  právnických osob  v oblasti  veřejné
správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

     (3) Zákon  se   nevztahuje  na  poskytování   osobních  údajů
a informací podle zvláštního právního předpisu.1)
------------------------------------------------------------------
1) Například  zákon  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně osobních údajů
   a o změně některých zákonů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na
   informace o životním prostředí.

                               § 3

                         Základní pojmy

     (1) Žadatelem  pro  účel  tohoto   zákona  je  každá  fyzická
i právnická osoba, která žádá o informaci.

     (2) Možností  dálkového přístupu  pro účel  tohoto zákona  je
přístup   k   informaci   neomezeného   okruhu   žadatelů   pomocí
telekomunikačního   zařízení2)  (například   prostřednictvím  sítě
Internet).

     (3) Zveřejněnou  informací pro  účel tohoto  zákona je taková
informace, která může být vždy  znovu vyhledána a získána, zejména
vydaná  tiskem   nebo  na  jiném  nosiči   dat  umožňujícím  zápis
a uchování  informace,  vystavená  na  úřední  desce,  s  možností
dálkového přístupu nebo umístěná ve veřejné knihovně.3)

     (4) Doprovodnou  informací pro  účel tohoto  zákona je taková
informace, která  úzce souvisí s  požadovanou informací (například
údaj o  její existenci, původu,  počtu, důvodu odepření,  době, po
kterou důvod odepření trvá a  kdy bude znovu přezkoumán, a dalších
důležitých rysech).
------------------------------------------------------------------
2) § 1   odst.    4   písm.   a)    zákona   č.   110/1964    Sb.,
   o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.
3) zákon č. 53/1959 sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický
   zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb.

                               § 4

                      Poskytování informací

     Povinné  subjekty  poskytují  informace  žadateli  na základě
žádosti nebo zveřejněním.

                               § 5

                     Zveřejňování informací

     (1) Každý povinný subjekt musí  pro informování veřejnosti ve
svém  sídle  a  svých  úřadovnách  zveřejnit  na  místě,  které je
všeobecně přístupné,  jakož i umožnit pořízení  jejich kopie, tyto
informace:
a) důvod  a způsob  založení povinného  subjektu, včetně  podmínek
   a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b) popis  své organizační  struktury, místo  a způsob,  jak získat
   příslušné  informace,   kde  lze  podat   žádost  či  stížnost,
   předložit  návrh,   podnět  či  jiné   dožádání  anebo  obdržet
   rozhodnutí,
c) místo, lhůtu  a způsob, kde lze  podat opravný prostředek proti
   rozhodnutí povinného  subjektu, a to  včetně výslovného uvedení
   požadavků, které  jsou v této souvislosti  kladeny na žadatele,
   jakož i popis postupů a  pravidel, která je třeba dodržovat při
   těchto  činnostech,  a  název  příslušného  formuláře  a způsob
   a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup,  který musí  povinný subjekt  dodržovat při  vyřizování
   všech  žádostí, návrhů  i jiných  dožádání občanů,  a to včetně
   příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů,  podle nichž povinný subjekt
   zejména  jedná   a  rozhoduje,  které   stanovují  právo  žádat
   informace  a povinnost  poskytovat informace  a které  upravují
   další práva občanů ve vztahu  k povinnému subjektu, a to včetně
   informace,   kde   a   kdy   jsou   tyto   předpisy  poskytnuty
   k nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu  za předcházející kalendářní rok  o své činnosti
   v oblasti poskytování informací (§ 18).

     (2) Povinné  subjekty  jsou   povinny  zveřejňovat  informace
uvedené  v odstavci  1 též  způsobem umožňujícím  dálkový přístup.
Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze
fyzickými osobami.

     (3) Povinné  subjekty,   které  vedou  a   spravují  registry
obsahující  informace,  které  jsou  na  základě zvláštního zákona
každému přístupné, jsou tyto údaje povinny zveřejňovat v přehledné
formě způsobem umožňujícím i dálkový  přístup. Na tyto subjekty se
pro tento  účel nevztahuje povinnost  zamezit sdružování informací
podle zvláštního právního předpisu.3a)

     (4) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit
i dalšími  způsoby a  s výjimkami  uvedenými v  tomto zákoně  může
zveřejnit i další informace.
------------------------------------------------------------------
3a) § 5  odst.  1  písm.  h)  zákona  č.  101/2000  Sb., o ochraně
    osobních údajů a o změně některých zákonů.

                               § 6

           Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci

     (1) Pokud žádost  směřuje k poskytnutí  zveřejněné informace,
může povinný  subjekt co nejdříve,  nejpozději však do  sedmi dnů,
místo  poskytnutí  informace   sdělit  žadateli  údaje  umožňující
vyhledání a získání zveřejněné informace.

     (2) Pokud  žadatel  trvá   na  přímém  poskytnutí  zveřejněné
informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

                               § 7

                 Ochrana utajovaných skutečností

     Je-li  požadovaná informace  v souladu  s právními předpisy4)
označena za  utajovanou skutečnost, k  níž žadatel nemá  oprávněný
přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon  č.  148/1998  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  skutečností
   a o změně některých zákonů.

                               § 8


                             zrušen


                               § 9

                  Ochrana obchodního tajemství

     (1) Pokud  je  požadovaná   informace  označena  za  obchodní
tajemství,6) povinný subjekt ji neposkytne.

     (2) Při  poskytování  informace,   která  se  týká  používání
prostředků státního  rozpočtu, rozpočtu územního  celku nebo fondu
zřízeného zákonem7) anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se
nepovažuje  poskytnutí  informace  o  rozsahu  a  příjemci  těchto
prostředků za porušení obchodního tajemství.
------------------------------------------------------------------
6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
7) Například  zákon č.  388/1991  Sb.,  o Státním  fondu životního
   prostředí  České republiky,  ve znění  zákona č.  334/1992 Sb.,
   zákon č.  171/1991 Sb., o působnosti  orgánů České republiky ve
   věcech převodů majetku státu na  jiné osoby a o Fondu národního
   majetku  České republiky,  ve znění  pozdějších předpisů, zákon
   č. 472/1992 Sb., o Státním  fondu tržní regulace v zemědělství,
   ve znění pozdějších předpisů.

                              § 10

              Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

     Informace o  majetkových poměrech osoby,  která není povinným
subjektem,  získané  na  základě   zákonů  o  daních,  poplatcích,
penzijním nebo zdravotním  pojištění anebo sociálním zabezpečení8)
povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.
------------------------------------------------------------------
8) Například  §   24  zákona  č.  337/1992   Sb.,  o  správě  daní
   a poplatků,   ve  znění   pozdějších  předpisů,   §  23  zákona
   č. 592/1992 Sb., o pojistném  na všeobecné zdravotní pojištění,
   ve  znění pozdějších  předpisů, §  14 zákona  č. 582/1991  Sb.,
   o organizaci  a  provádění  sociálního  zabezpečení,  ve  znění
   pozdějších předpisů, § 24a zákona  č. 551/1991 Sb., o Všeobecné
   zdravotní  pojišťovně České  republiky, zákon  č. 117/1995 Sb.,
   o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

                              § 11

                Další omezení práva na informace

     (1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
a) se vztahuje výlučně k  vnitřním pokynům a personálním předpisům
   povinného subjektu,
b) jde o  novou informaci, která  vznikla při přípravě  rozhodnutí
   povinného subjektu,  pokud zákon nestanoví jinak;  to platí jen
   do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

     (2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
a) byla  předána osobou,  jíž takovouto  povinnost zákon neukládá,
   pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
b) ji  zveřejňuje  na  základě  zvláštního  zákona9)  a  v  předem
   stanovených    pravidelných   obdobích    až   do   nejbližšího
   následujícího období,
c) by  tím byla  porušena ochrana  duševního vlastnictví stanovená
   zvláštním předpisem.10)

     (3) Při poskytování  informací, které získal  povinný subjekt
od  třetí osoby  k plnění  úkolů na  základě zvláštního zákona,11)
podle kterého by se na  ně vztahovala povinnost mlčenlivosti anebo
jiný  postup chránící  je před  zveřejněním nebo  zneužitím, avšak
které lze poskytnout podle tohoto zákona, poskytne povinný subjekt
jen ty informace, které přímo souvisejí s plněním jeho úkolu.

     (4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
a) probíhajícím trestním řízení,
b) rozhodovací činnosti soudů,
c) plnění úkolů zpravodajských služeb,12)
d) přípravě,  průběhu a  projednávání výsledků  kontrol v orgánech
   Nejvyššího kontrolního úřadu,
e) činnosti  příslušné  organizační  složky  Ministerstva  financí
   podle zvláštního právního předpisu.12a)

Ustanovení   zvláštních   zákonů13)    o   poskytování   informací
v uvedených oblastech tím nejsou dotčena.
------------------------------------------------------------------
  9) Například zákon č. 89/1995  Sb., o státní statistické službě,
     zákon  č.  6/1993  Sb.,  o  České  národní  bance,  ve  znění
     pozdějších předpisů.
 10) Například  zákon  č.  35/1965   Sb.,  o  dílech  literárních,
     vědeckých a uměleckých (autorský  zákon), ve znění pozdějších
     předpisů.
 11) Například  zákon   č.  592/1992  Sb.,   ve  znění  pozdějších
     předpisů,  zákon  č.  222/1994  Sb.,  o  podmínkách podnikání
     a výkonu státní  správy v energetických odvětvích  a o Státní
     energetické inspekci,  ve znění zákona č.  83/1998 Sb., zákon
     č. 283/1993 Sb.,   o   státním   zastupitelství,   ve   znění
     pozdějších  předpisů,  zákon  č.  166/1993  Sb.,  o Nejvyšším
     kontrolním  úřadu,  ve  znění  pozdějších  předpisů, zákon č.
     15/1998 Sb., o  Komisi pro cenné papíry a  o změně a doplnění
     dalších  zákonů,  zákon  č. 77/1997  Sb.,  o státním podniku,
     zákon č. 273/1993 Sb.,  o některých podmínkách výroby, šíření
     a archivování  audiovizuálních   děl,  o  změně   a  doplnění
     některých  zákonů  a  některých  dalších  předpisů,  ve znění
     zákona č. 40/1995 Sb., zákon  č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve
     znění   pozdějších   předpisů,   zákon   č.   570/1991   Sb.,
     o živnostenských  úřadech, ve  znění zákona  č. 286/1995 Sb.,
     zákon  č.  389/1991  Sb.,  o  státní  správě  ochrany ovzduší
     a poplatcích  za  jeho   znečišťování,  ve  znění  pozdějších
     předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve
     znění pozdějších  předpisů, zákon č. 133/1985  Sb., o požární
     ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 12) § 5 a 8 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve
     znění zákona č. 118/1995 Sb.
12a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
     výnosů z trestné činnosti a  o změně a doplnění souvisejících
     zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 13) Například § 8a zákona č.  141/1961 Sb., trestní řád, ve znění
     zákona č. 292/1993 Sb., § 45 zákona č. 166/1993 Sb.

                              § 12

                        Podmínky omezení

     Všechna  omezení práva  na informace  provede povinný subjekt
tak,   že  poskytne   požadované  informace   včetně  doprovodných
informací po  vyloučení těch informací, u  nichž to stanoví zákon.
Právo odepřít informaci  trvá pouze po dobu, po  kterou trvá důvod
odepření.  V  odůvodněných  případech  povinný  subjekt ověří, zda
důvod odepření trvá.

                              § 13

                  Žádost o poskytnutí informace

     (1) Žádost  o  poskytnutí  informace  se  podává  ústně  nebo
písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

     (2) Není-li  žadateli  na   ústně  podanou  žádost  informace
poskytnuta  anebo nepovažuje-li  žadatel informaci  poskytnutou na
ústně  podanou  žádost  za  dostačující,  je  třeba  podat  žádost
písemně.

     (3) Ustanovení  § 14  až 16  a §  18 platí  pouze pro žádosti
podané písemně.

                              § 14

       Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí
                     o poskytnutí informace

     (1) Žádost je  podána dnem, kdy  ji obdržel povinný  subjekt.
Sdělení  žadatele,  že  trvá  na  poskytnutí  informace  podle § 6
odst. 2, se považuje za nové podání žádosti.

     (2) Z podání  musí být zřejmé, kterému  povinnému subjektu je
určeno a kdo jej  činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního
zařízení2) musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele
(například elektronická adresa).  Neobsahuje-li žádost tyto údaje,
není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

     (3) Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
a) v případě,  že  je  žádost  nesrozumitelná,  není  zřejmé, jaká
   informace  je požadována,  nebo je  formulována příliš  obecně,
   vyzve  žadatele ve  lhůtě do  sedmi dnů  od podání žádosti, aby
   žádost  upřesnil,  neupřesní-li  žadatel   žádost  do  30  dnů,
   rozhodne o odmítnutí žádosti,
b) v případě,  že  požadované  informace   se  nevztahují  k  jeho
   působnosti, žádost  odloží a tuto  odůvodněnou skutečnost sdělí
   do tří dnů žadateli,
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od
   přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to
   písemně, nahlédnutím  do spisu, včetně  možnosti pořídit kopii,
   nebo na paměťových médiích.

     (4) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

     (5) Lhůtu  pro poskytnutí  informace je  možno prodloužit  ze
závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání  a sběr  požadovaných informací  v jiných úřadovnách,
   které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání  a  sběr  objemného  množství  oddělených a odlišných
   informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s  jiným povinným subjektem, který  má závažný zájem
   na  rozhodnutí o  žádosti, nebo  mezi dvěma  nebo více složkami
   povinného  subjektu,  které  mají  závažný  zájem  na  předmětu
   žádosti.

Žadatel  musí  být  o  prodloužení  lhůty  i  o jeho důvodech vždy
prokazatelně  informován,  a  to  včas  před  uplynutím  lhůty pro
poskytnutí informace.

                              § 15

                           Rozhodnutí

     (1) Pokud  povinný   subjekt  žádosti,  byť   i  jen  zčásti,
nevyhoví,  vydá o  tom ve  lhůtě pro  vyřízení žádosti rozhodnutí,
s výjimkou případů, kdy  se žádost odloží podle §  14 odst. 2 nebo
podle § 14 odst. 3 písm. b). Je-li povinným subjektem obec, vydává
rozhodnutí obecní úřad.

     (2) Rozhodnutí  musí obsahovat  označení povinného  subjektu,
číslo  jednací  a  datum   vydání  rozhodnutí,  označení  příjemce
rozhodnutí, výrok  s uvedením právních předpisů,  podle nichž bylo
rozhodováno,  odůvodnění  každého   omezení  práva  na  informace,
poučení  o  místu,  době  a  formě  podání  opravného  prostředku,
vlastnoruční  podpis  pověřeného   pracovníka  povinného  subjektu
s uvedením jména, příjmení a funkce.

     (3) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

     (4) Jestliže  orgán ve  lhůtě pro  vyřízení žádosti neposkytl
informace či nevydal  rozhodnutí podle § 15 odst. 1,  má se za to,
že  vydal  rozhodnutí,  kterým  informace  odepřel.  Proti  tomuto
rozhodnutí  lze podat  odvolání do  15 dnů  ode dne,  kdy uplynula
lhůta pro vyřízení žádosti.

                              § 16

                            Odvolání

     (1) Proti rozhodnutí  povinného subjektu o  odmítnutí žádosti
lze podat odvolání ve lhůtě do  15 dnů od doručení rozhodnutí nebo
od marného uplynutí lhůty pro  vyřízení žádosti v případě uvedeném
v §  15 odst.  4. Odvolání  se podává  u povinného subjektu, který
rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

     (2) O odvolání proti  rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje
povinný  subjekt  nejblíže   vyššího  stupně  nadřízený  povinnému
subjektu,   který  rozhodnutí   vydal  nebo   měl  vydat.   Jde-li
o rozhodnutí  obecního úřadu,  které se  týká informací  ve věcech
samostatné  působnosti  obce,  rozhoduje  o  odvolání obecní rada,
pokud  obecní zastupitelstvo  nestanoví, že  rozhoduje jiný  orgán
obce. V  ostatních případech rozhoduje  o odvolání ten,  kdo stojí
v čele povinného subjektu, který  rozhodnutí vydal nebo měl vydat,
a je oprávněn za něj jednat.

     (3) Odvolací  orgán   rozhodne  o  odvolání  do   15  dnů  od
předložení odvolání  povinným subjektem. Jestliže  v uvedené lhůtě
o odvolání  nerozhodl, má  se za  to, že  vydal rozhodnutí, kterým
odvolání zamítl  a napadené rozhodnutí  potvrdil; za den  doručení
tohoto rozhodnutí  se považuje den  následující po uplynutí  lhůty
pro vyřízení odvolání.

     (4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

     (5) Proti   rozhodnutí   ústředního   orgánu   státní  správy
o odmítnutí žádosti lze podat  rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí
ústředního  orgánu státní  správy.  Ustanovení  odstavců 1,  3 a 4
platí pro rozklad obdobně.

     (6) Rozhodnutí o  odmítnutí žádosti je  přezkoumatelné soudem
podle zvláštního zákona.14)
------------------------------------------------------------------
14) § 247 a násl.  zákona č. 99/1963 Sb., občanský  soudní řád, ve
    znění pozdějších předpisů.

                              § 17

                         Hrazení nákladů

     (1) Povinné  subjekty  jsou   v  souvislosti  s  poskytováním
informací oprávněny  žádat úhradu ve výši,  která nesmí přesáhnout
náklady  spojené   s  vyhledáváním  informací,   pořízením  kopií,
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

     (2) Žadateli musí být na  jeho žádost potvrzena předpokládaná
výše úhrady nákladů.

     (3) Povinný subjekt může podmínit vydání informací zaplacením
úhrady nebo zálohy.

     (4) Úhrada je příjmem povinného subjektu.

                              § 18

                         Výroční zpráva

     (1) Každý povinný  subjekt musí vždy  do 1. března  zveřejnit
výroční  zprávu za  předcházející  kalendářní  rok o  své činnosti
v oblasti  poskytování  informací  podle  tohoto zákona obsahující
následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
d) výsledky řízení  o sankcích za  nedodržování tohoto zákona  bez
   uvádění osobních údajů,
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

     (2) Pokud  má  povinný  subjekt  zvláštním  zákonem  uloženou
povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu, údaje podle odstavce
1 písm.  a)  až  e)  začleňuje  do  této  výroční zprávy jako její
samostatnou  část  s  názvem  'Poskytování  informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím'.

                              § 19

     Umožnění přístupu  k informacím nebo  poskytnutí informací za
podmínek  a  způsobem  stanoveným   tímto  zákonem  není  porušení
povinnosti  zachovávat mlčenlivost  uložené zvláštními  zákony.15)
------------------------------------------------------------------
15) Například  zákon  č.  15/1998   Sb.,  zákon  č.  90/1995  Sb.,
    o jednacím  řádu Poslanecké  sněmovny, zákon  č. 199/1994 Sb.,
    o zadávání  veřejných zakázek,  ve znění  pozdějších předpisů,
    zákon  č. 283/1993  Sb., ve  znění pozdějších  předpisů, zákon
    č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

                                    ČÁST DRUHÁ
                PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

                              § 20

     (1) Povinnost  uvedená v  § 5  odst. 2  nastává dnem 1. ledna
2001.  Pro  obce,  které  nejsou  městy,16)  povinnost  podle  § 5
odst. 2 nastává dnem 1. ledna 2002.

     (2) Povinnost  uvedená v §  5 odst. 3  nastává dnem 1.  ledna
2002.

     (3) Lhůta pro  poskytnutí informace [§  14 odst. 3  písm. c)]
a prodloužení této lhůty  (§ 14 odst. 5) se  v prvních 12 měsících
od účinnosti zákona prodlužují na dvojnásobek, a dalších 12 měsíců
se prodlužují o polovinu.

     (4) Pokud  tento  zákon  nestanoví   jinak,  vztahuje  se  na
počítání  lhůt  a  na  řízení  podle  §  15  a  16 správní řád,17)
s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumávání rozhodnutí
mimo odvolací řízení.
------------------------------------------------------------------
16) Zákon  č. 367/1990  Sb., o  obcích (obecní  zřízení), ve znění
    pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

                              § 21

     Vláda vydá  nařízení, kterým upraví  součinnost orgánů státní
správy s obcemi  při zajišťování povinností obcí podle  § 5 tohoto
zákona.

                              § 22

                            Účinnost

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

                           Klaus v. r.
                           Havel v. r.
                           Zeman v. r.