Obvodní soud pro Prahu 6

Informace pro média

Seznamy nařízených jednání                                                                                                                                


Zveřejňované přehledy nařízených ústních jednání obsahují i osobní údaje účastníků a jsou zveřejňovány se zřetelem k principům vyplývajícím z veřejnosti jednání a veřejné kontroly justice. S přihlédnutím k závěrům rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie jsou přehledy zveřejňovány v souladu s právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji, a to jen na nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje v nich uvedené přitom nelze dále šířit nebo dále zpracovávat, s výjimkou případů, kdy je dán právní titul ke zpracování osobních údajů a jsou splněny podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že každý, kdo tak činí, nese za takové zpracování plnou odpovědnost.

Stažením beru na vědomí...