Informace o provedené kontrole deníků u znaleckých ústavů

Za období roku 2013

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících"), byla dle schváleného plánu kontrol znaleckých deníků u znaleckých ústavů v roce 2014 provedena kontrola znaleckých deníků u znaleckých ústavů za období roku 2013.

Předmětem kontroly bylo plnění povinností podle ust. § 15 ve spojení s ust. § 22 odst. 3 zákona o znalcích a tlumočnících, spočívající především v úplnosti vyplňovaných údajů, tedy zejména návaznost pořadových čísel na datum zadání k vypracování znaleckého posudku, vyznačení lhůty k vypracování posudku, termín vyhotovení posudku, označení zadavatele posudku a popis předmětu úkonu.

Celkový počet znaleckých ústavů ke dni 6. 11. 2014 - 313, z toho v I. oddílu - 126, z toho ve II. oddílu -187

Ke kontrole bylo vybráno 36 znaleckých ústavů - z toho 21 ústavů evidovaných v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů a 15 ústavů evidovaných ve II. oddílu seznamu znaleckých ústavů; přičemž důvody pro zařazení jednotlivých ústavů ke kontrole byly následující:

  • 18 ústavů, na které byla v roce 2013 podána stížnost,
  • 9 ústavů, kterými nebyl deník předložen ke kontrole v předchozím období,
  • 9 ústavů, u kterých byly zjištěny při předchozí kontrole závažné vady v zápisu deníku.

Kontrola byla prováděna ve dvou termínech, a to od 1. 4. do 30. 4. 2014 a od 1. 9. do 20. 9. 2014.

V rámci kontroly byly v kontrolovaných znaleckých denících zjištěny nedostatky drobného charakteru. Zjištěná pochybení byla znaleckým ústavům kontrolním orgánem vytknuta, přičemž v důsledku uložených opatření znaleckým ústavům byly tyto nedostatky odstraněny. Proti kontrolním zjištěním nebyly žádným ze znaleckých ústavů podány námitky. S ohledem na uvedené, lze konstatovat, že znalecké deníky jsou znaleckými ústavy vedeny řádně, v potřebném rozsahu a v souladu se zákonem. Se dvěma znaleckými ústavy, které znalecký deník ke kontrole nepředložily, bylo zahájeno správní řízení o správním deliktu dle zákona o znalcích a tlumočnících.

1. 12. 2014                                                         Odbor státního dohledu MSp ČR    

Za období roku 2014

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících"), byla dle schváleného plánu kontrol znaleckých deníků u znaleckých ústavů v roce 2015 provedena kontrola znaleckých deníků u znaleckých ústavů za období roku 2014.

Předmětem kontroly bylo plnění povinností podle ust. § 15 ve spojení s ust. § 22 odst. 3 zákona o znalcích a tlumočnících, spočívající především v úplnosti vyplňovaných údajů, tedy zejména návaznost pořadových čísel na datum zadání k vypracování znaleckého posudku, vyznačení lhůty k vypracování posudku, termín vyhotovení posudku, označení zadavatele posudku a popis předmětu úkonu.

Celkový počet znaleckých ústavů ke dni 21. 7. 2015  - 316, z toho v I. oddílu - 131, z toho ve II. oddílu - 185

Ke kontrole bylo vybráno 20 znaleckých ústavů - z toho 15 ústavů evidovaných v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů a 5 ústavů evidovaných ve II. oddílu seznamu znaleckých ústavů.

Důvodem pro zařazení znaleckých ústavů ke kontrole byly stížnosti evidované na znalecké ústavy v roce 2014, změny, ke kterým v daném roce došlo u znaleckých ústavů, a nadprůměrný počet vydaných svazků znaleckých deníků.

Kontrola byla prováděna v termínu od 1. 3. do 15. 6. 2015.

V rámci kontroly byly v kontrolovaných znaleckých denících zjištěny nedostatky drobného charakteru. Zjištěná pochybení byla znaleckým ústavům kontrolním orgánem vytknuta, přičemž v důsledku uložených opatření znaleckým ústavům byly tyto nedostatky odstraněny. Proti kontrolním zjištěním nebyly žádným ze znaleckých ústavů podány námitky. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že znalecké deníky jsou znaleckými ústavy vedeny řádně, v potřebném rozsahu a v souladu se zákonem.

 21. 7. 2015                                                          Odbor státního dohledu MSp ČR   

Za období roku 2015

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících"), byla dle schváleného plánu kontrol znaleckých deníků u vybraných znaleckých ústavů v roce 2016 provedena kontrola znaleckých deníků za období roku 2015.

Předmětem kontroly bylo plnění povinností podle ust. § 15 ve spojení s ust. § 22 odst. 3 zákona o znalcích a tlumočnících, spočívající především v úplnosti vyplňovaných údajů, tedy zejména návaznost pořadových čísel na datum zadání k vypracování znaleckého posudku, vyznačení lhůty k vypracování posudku, termín vyhotovení posudku, označení zadavatele posudku a popis předmětu úkonu.

Celkový počet znaleckých ústavů ke dni 12.1.2017 - 323,  z toho v I. oddílu - 140, z toho v II. oddílu - 183

Ke kontrole bylo vybráno 21 znaleckých ústavů - z toho 16 znaleckých ústavů evidovaných v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů a 5 znaleckých ústavů evidovaných ve II. oddílu seznamu znaleckých ústavů.

Důvodem pro zařazení znaleckých ústavů ke kontrole byly zejména stížnosti evidované na znalecké ústavy v roce 2015 nebo se jednalo o znalecké ústavy, jejichž znalecké deníky v předchozím období nebyly kontrolovány.

Kontroly byly prováděny v průběhu celého roku 2016.

V rámci kontroly byly v kontrolovaných znaleckých denících zjištěny nedostatky, na které byly znalecké ústavy kontrolním orgánem upozorněny. Na základě těchto upozornění byly konstatované nedostatky ve vedení znaleckých deníků odstraněny. Proti kontrolním zjištěním nebyly žádným ze znaleckých ústavů podány námitky. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že znalecké deníky jsou kontrolovanými znaleckými ústavy vedeny řádně, v potřebném rozsahu a v souladu se zákonem.

                                                                                  Odbor justičního dohledu MSp ČR

Informace o výsledcích kontrol znaleckých deníků znaleckých ústavů provedených v r. 2017

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících"), byla naplánována kontrola znaleckých deníků 20 znaleckých ústavů. Provedena byla však pouze u 18 z nich (u 14 evidovaných v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů a u 4 evidovaných ve II. oddílu seznamu znaleckých ústavů).

Následně byla provedena mimo plán kontrola znaleckých deníků celkem 9 znaleckých ústavů (8 evidovaných v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů a 1 evidovaného ve II. oddílu seznamu znaleckých ústavů).   

Předmětem kontroly bylo v případě všech provedených kontrol plnění povinností podle ustanovení § 15 ve spojení s ustanovením § 22 odst. 3 zákona o znalcích a tlumočnících, podle ustanovení § 17 odst. 2, 3 téhož zákona, jakož i ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Důraz byl kladen na úplnost vyplňování údajů, tedy zejména návaznost pořadových čísel na datum zadání vypracování znaleckého posudku, vyznačení lhůty k vypracování znaleckého posudku, termín jeho vyhotovení, označení zadavatele a popis předmětu úkonu a údaje, které je znalecký ústav povinen zapisovat v případech, kdy si znalecký posudek vyžádal orgán veřejné moci, resp. státní orgán.

Důvodem pro zařazení znaleckých ústavů ke kontrole jejich znaleckých deníků byly buď evidované stížnosti na znalecký ústav, nebo skutečnost, že se jednalo o znalecké ústavy, jejichž znalecké deníky nebyly v předchozím období kontrolovány.

Kontroly byly prováděny v průběhu celého roku 2017.

V rámci kontrol byly v kontrolovaných znaleckých denících zjištěny nedostatky, na které byly znalecké ústavy kontrolním orgánem upozorněny. Na základě těchto upozornění byly povětšinou konstatované nedostatky odstraněny, a to ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem či lhůtě náhradní. Proti kontrolním zjištěním byly v jednom případě podány námitky. V souvislosti s kontrolami znaleckých deníků byla v jednom případě uložena výstraha podle § 25d zákona o znalcích a tlumočnících.