Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky mediátora a zkoušky z rodinné mediace

Formulář k žádosti o vykonání zkoušky

Žádost o vykonání zkoušky lze podávat prostřednictvím formuláře, který nalezte zde.

Zasílá se na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Otázky a okruhy ke zkoušce

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora naleznete zde.

Aktuální tematické okruhy pro zkoušku z rodinné mediace naleznete zde.

Pokyny ke zkoušce a poučení pro uchazeče naleznete zde.

Obecné informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Parlament České republiky přijal dne 2. 5. 2012 vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů (dále jen „zákon"). Zákon byl vyhlášen dne 13. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 202/2012 Sb. (text zákona, důvodová zpráva). Zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory (dále jen „mediátor") a nabyl účinnosti 1. 9. 2012.

Dle zákona je služby mediátora oprávněna poskytovat pouze osoba zapsaná v seznamu mediátorů. Do seznamu Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo") zapíše pouze takovou fyzickou osobu, která (mimo jiné) složí zkoušku mediátora (§ 16 zákona).

Uchazeči skládají zkoušku mediátora u ministerstva, pro uchazeče z řad advokátů jsou zkoušky zajišťovány Českou advokátní komorou (§ 23 odst. 6 zákona).

Náležitosti zkoušky mediátora a zkoušky z rodinné mediace, náležitosti žádosti o vykonání zkoušky, způsob jmenování zkušebních komisařů a způsob provádění zkoušek upravuje vyhláška ministerstva č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (dále jen „prováděcí vyhláška"). Text prováděcí vyhlášky naleznete zde, odůvodnění pak zde.

Zkouška mediátora probíhá podle zákona o mediaci.

Dle prováděcí vyhlášky se zkouška mediátora sestává z písemné a ústní části (každá část trvá nejdéle 2 hodiny); zkouška z rodinné mediace je pouze ústní. Při zkoušce mediátora se zjišťují odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon činnosti mediátora z oblasti:

 1. mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy,
 2. mediačních technik,
 3. základních lidských práv a svobod,
 4. občanského, obchodního a pracovního práva,
 5. rodinného práva,
 6. práva na ochranu spotřebitele,
 7. občanského práva procesního,
 8. základů psychologie a sociologie.

  Písemná část zkoušky mediátora se koná formou multiple choice testu a je neveřejná. Zkušební otázky jsou zveřejněny na webových stránkách a jsou stejné jak u zkoušky mediátora zajišťované ministerstvem, tak u zkoušky mediátora zajišťované Českou advokátní komorou podle zákona o advokacii. Ústní část zkoušky je praktická a uchazeč při ní před tříčlennou zkušební komisí za účasti figurantů prezentuje mediační dovednosti formou simulovaného mediačního jednání, přičemž uchazeč přestavuje mediátora a figuranti strany konfliktu.

  Při zkoušce z rodinné mediace, která má pouze ústní část, se ověřují zejména mediační schopnosti a dovednosti potřebné pro řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů, dále znalosti rodinného práva, úpravy majetkových práv, znalosti z oblasti práv a psychologie dítěte, domácího násilí, mezigeneračních vztahů a komunikace. Součástí zkoušky z rodinné mediace je prezentace mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání zaměřeného na vztahy vyplývající z rodinných konfliktů.

  Pokud jde o ústní zkoušku, v její první části – simulovaném mediačním jednání – zkušební komise sleduje:

 • Jak uchazeč zvládá roli neutrálního mediátora
 • Jak uchazeč řídí mediační proces
 • Jak uchazeč pracuje s emocemi stran a jak je zklidňuje
 • Jak uchazeč využívá techniky aktivního naslouchání
 • Jak uchazeč zvládá těžkosti procesu či stále existující bariéry mezi stranami
 • Jak uchazeč zohledňuje a reaguje na případné aktuálně vzniklé potřeby stran
 • Jak uchazeč nově strukturuje jejich situaci a kvalitativně posunuje kauzu dál
 • Jak uchazeč pracuje se zájmy a potřebami stran a poté jak nově pracuje s předměty jednání
 • Jak uchazeč pracuje s flipchartem či jinou technikou shromažďování a zpracování informací
 • Jak uchazeč uvede a pracuje s technikou brainstormingu či jinou technikou hledání řešení alespoň u jednoho předmětu jednání

  Délku simulace (max. 1 hodina) určuje a čas hlídá zkušební komise. V každé zkušební místnosti je pro uchazeče k dispozici flipchart a psací potřeby.

  Cílem zkoušky je ukázat jak uchazeč zvládá a rozumí procesu a roli mediátora, nikoliv nutně projít celou kauzu postupně podle potřeb stran až k finální podrobné a konkrétní dohodě.

  V druhé části ústní zkoušky:

 • Uchazeč provede vlastní sebereflexi (tu si připraví během neveřejné porady zkušební komise po skončení simulovaného mediačního jednání), ve které shrne, jak provázel strany procesem mediace, co se mu dařilo, co bylo obtížné a proč, co by zpětně provedl jinak a z jakého důvodu.
 • Poté bude probíhat diskuze s komisaři za účelem podrobnějšího vyjasnění technik či dovedností, které byly uchazečem použity.
 • Následně budou uchazeči kladeny otázky, které komisaři potřebují pro doplnění toho, jak uchazeč chápe proces mediace a roli mediátora, jak se mu s klienty pracovalo a jaké techniky či mediační postupy použil a proč.

  Po vyslechnutí uchazeče se zkušební komise bez účasti veřejnosti společně naposledy poradí a provede hodnocení uchazeče. Projevené kompetence zkušební komise zaznamenává do hodnotících archů, které jsou rozděleny v případě zkoušky mediátora dle VII. kategorií:  Zahájení mediace, Role mediátora,  Práce se vztahy, Práce s informacemi, Hledání řešení, Komunikační dovednosti a Celkové řízení procesu. Hodnotící arch u zkoušky z rodinné mediace obsahuje navíc VIII. kategorii Dotazy zkušební komise, které jsou komisaři oprávněni klást dle § 8 odst. 5 prováděcího předpisu. Jedná se o hodnocení kompetencí (dovedností) uchazeče projevovaných v celém průběhu zkoušky. Pro úspěšné absolvování  (75%) zkoušky mediátora je třeba získat min. 26,25 bodů (z celkových 35) ; pro úspěšné absolvování zkoušky z rodinné mediace je třeba dosáhnout min. 30 bodů (z celkových 40).

  Po vyhodnocení předvedeného výkonu zkušební komise uchazeči veřejně sdělí výsledek, tj. zda u zkoušky uspěl či nikoliv, a jakého bodového a procentního hodnocení dosáhl. Výsledek této zkoušky komisaři uchazeči následně i zdůvodní.

  Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat zkoušku z mediace žadateli, který uhradí poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora ve výši 5 000 Kč.

  Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat zkoušku z rodinné mediace osobě, která úspěšně složila zkoušku mediátora a uhradila poplatek za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5 000 Kč.

  Poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora ve výši 5 000 Kč a poplatek za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5 000 Kč je možno uhradit ministerstvu na účet číslo 19-5120001/0710. Jako variabilní symbol žadatel uvede datum svého narození (formát: den/měsíc/rok), specifický symbol 999 a do zprávy pro příjemce uvede – „příjmení - zkouška mediátora" (popř. „příjmení - zkouška z rodinné mediace").

  Pozvánku na zkoušku mediátora s uvedením termínu, času a místa konání písemné části zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné části zkoušky. O termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky mediátora informuje ministerstvo uchazeče nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní části zkoušky mediátora, a to na svých internetových stránkách, popřípadě dopisem zaslaným uchazeči.

  Pozvánku na zkoušku z rodinné mediace, na zkoušku v opravném termínu na základě žádosti o opakování zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle § 11 prováděcí vyhlášky s uvedením termínu, času a místa konání zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 3 týdny přede dnem konání zkoušky.

  Pokud uchazeč současně se žádostí o vykonání zkoušky mediátora podal žádost o vykonání zkoušky z rodinné mediace a při zkoušce mediátora uspěl, umožní mu ministerstvo zkoušku z rodinné mediace vykonat nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání osvědčení o vykonání zkoušky mediátora podle § 14 prováděcí vyhlášky.

  Ten, kdo při zkoušce mediátora nebo při zkoušce z rodinné mediace neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování příslušné zkoušky nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl, a po uhrazení dalšího poplatku za připuštění ke zkoušce mediátora ve výši 5 000 Kč nebo po uhrazení dalšího poplatku za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5 000 Kč; zkoušky lze opakovat pouze dvakrát.

  Ten, kdo při některé ze zkoušek neuspěl a nepodal ve lhůtě podle předchozího odstavce žádost o její opakování, nebo ten, kdo při některé ze zkoušek neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při které naposledy neuspěl.

  Uchazeči, který zkoušku složil úspěšně, zašle ministerstvo do 30 dnů osvědčení o vykonání zkoušky, jehož kopii žadatel následně připojí k žádosti o zápis do seznamu mediátorů.