Podpora mediací: Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo nový pomocný materiál pro soudce

Podle § 100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může předseda senátu, je-li to účelné a vhodné, účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor") v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. (pozn. je třeba důsledně pojmově rozlišovat institut nařízeného prvního setkání s mediátorem a mediaci samotnou, která je zcela dobrovolná!)

Na podzim roku 2016 ustanovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán Pracovní skupinu k mediaci, jejímž cílem je systémovému uchopení mediace a profese mediátora v ČR a její rozvoj v zájmu celého společenství. Jedním z výsledků činnosti této pracovní skupiny je dotazník nazvaný „Diagnostika případů vhodných k mediaci". Ten má sloužit jako pomocná šablona pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem.

Jedná se o doporučující pomocnou metodiku pro soudy, která stanovuje kritéria pro výběr případů vhodných k mediaci. Uvedený materiál byl zaslán předsedům krajských soudů pro případné využití a distribuci okresním soudům v obvodu jejich působnosti. Rovněž Justiční akademie jej zařadila jako studijní podklad pro vzdělávací akce.

Dotazník je ke stažení zde