Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Certifikace metodik

Ministerstvo spravedlnosti ČR certifikuje od roku 2018 metodiky spadající do působnosti resortu spravedlnosti. Certifikací metodiky se rozumí proces, kdy je předložená metodika (vytvořená jako výsledek výzkumu a vývoje) schválena a doporučena pro využití v praxi.

Certifikace se uděluje na základě žádosti podané předkladatelem. Podanou žádost posoudí odborná expertní komise. Komise posuzuje především odborný obsah metodiky, novost postupů a možnosti aplikace v rámci působnosti resortu spravedlnosti. Komise posuzuje a vyhodnocuje předložené metodiky nezávisle a nestranně. Na základě svého hodnocení vytvoří Komise stanovisko k předložené metodice (navrhne doporučit, vrátit k dopracování, či zamítnout). Stanovisko následně předloží předseda Komise náměstkovi ministra spravedlnosti pro řízení sekce trestní politiky ke konečnému rozhodnutí. Komise vychází při rozhodování ze zpracovaných hodnotitelských posudků.

Ke každé předložené metodice jsou zpracovány minimálně dva hodnotitelské posudky. Hodnotitele, kteří zpracovávají posudky, vybírá a ustanovuje náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce trestní politiky na základě předchozího schválení Komisí. Předkladatel metodiky je povinen předložit Komisi návrh minimálně dvou hodnotitelů. Komise však není doporučením předkladatele vázána a může dále samostatně navrhnout hodnotitele. Doporučení zasílá předkladatel předsedovi Komise, který jej předloží ke schválení per rollam členům Komise. Ke schválení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů Komise.

V případě schválení zasílá předseda Komise doporučení k ustanovení náměstkovi ministra spravedlnosti pro řízení sekce trestní politiky. V případě neschválení doporučení členy Komise vyzve předseda Komise předkladatele k navržení jiného hodnotitele. Schválení hodnotitelé dokládají svou nepodjatost čestným prohlášením. Náklady spojené se zajištěním oponentních posudků hradí předkladatel metodiky.

Žádost o zahájení certifikačního řízení zaslaná předkladatelem musí obsahovat:

  • žádost o certifikaci metodiky
  • čestné prohlášení
  • navrženou metodiku
  • minimálně dva vypracované oponentní posudky (posudky zadává předkladatel ke zpracování až po schválení oponentů předsedou odborné expertní komise).

Uvedené podklady zasílá předkladatel metodiky v elektronické i listinné podobě na adresu: Mgr. Lukáš Dirga, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha.

V elektronické podobě na e-mailovou adresu: LDirga@msp.justice.cz
 

Formuláře nezbytné pro zahájení certifikačního řízení:

V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu: Mgr. Lukáš Dirga (LDirga@msp.justice.cz, tel.: +420 221 997 131).