Trestní legislativa

Trestní legislativa se zabývá přípravou návrhů právních předpisů v oblasti trestního práva hmotného a procesního, probace a vězeňství.

Nejvýznamnějším úspěchem trestní legislativy v posledních letech je schválení nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník), který zásadním způsobem změnil české trestní právo. Trestní zákoník, který nahradil dřívější trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších přepisů), nabyl účinnosti 1. 1. 2010.

Nesporným úspěchem trestní legislativy je schválení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2012. Zákon umožňuje samostatný postih právnické osoby a nečiní jej závislým na postihu konkrétní fyzické osoby – jedná se o tzv. model pravé trestní odpovědnosti právnických osob.

Dalším významným předpisem, který byl v oblasti trestní legislativy přijat, je zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014.

V březnu roku 2014 zahájila činnost pracovní Komise pro nový trestní řád složená z odborníků na trestní právo procesní. Jejím předsedou byl jmenován prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., s nímž ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě spolupracuje. Komise je složena z odborníků z praxe, tj. soudců, státních zástupců, advokátů i zástupců ministerstva vnitra a Policie ČR, a současně i z odborníků z akademické sféry tak, aby v Komisi byly zastoupeny různé názory na trestní řízení a aby mohlo být na základě diskuse dosaženo co nejlepšího výsledku, kterým má být moderní a komplexní úprava trestního řízení.