Stav VSZ v Olomouci není dobrý. Nového vrchního státního zástupce čeká spousta práce

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se sešel s kandidátem na vrchního státního zástupce v Olomouci Radimem Daňhelem, kterého navrhl nejvyšší státní zástupce. Během schůzky ministr spravedlnosti kandidáta seznámil s fakty o úřadě, v jehož čele chce stanout. Situace na olomouckém VSZ není podle zjištění Ministerstva spravedlnosti dobrá. Nový vrchní žalobce bude postaven před nelehký úkol tento neblahý stav změnit," uvedl po setkání Pavel Blažek.

Ministerstvo detailně analyzovalo celkový stav a činnost VSZ v Olomouci. Výsledek analýzy je neuspokojivý, místy až znepokojující. Zjištěná zmiňovaná fakta a tabulku výslednosti Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHFK) VSZ Praha a Olomouc uvádíme dále.

1. Vysoké náhrady škod za nezákonná trestní stíhání

Ministerstvo spravedlnosti eviduje vysoké náhrady škod za nezákonná trestní stíhání. Pokud náhrady škod srovnáme s případy dozorovanými nebo žalovanými VSZ Praha, jsou u VSZ Olomouc výrazně vyšší. Mediálnímu lynči jsou pak díky tomu vystavováni nezákonně stíhaní či dokonce pouze prověřovaní jedinci, kteří nakonec nejsou obviněni. V nejednom případě tak došlo k porušení práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, konkrétně se jedná o právo na spravedlivý proces. Také bylo zasaženo do lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti.

Zatímco na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci připadá přibližně 35 % všech žalobců vrchních státních zastupitelství za současně čtvrtinové působnosti v rámci České republiky (1/4 soudních krajů), na řízení spadající do jeho působnosti připadá 63 % všech vyplacených náhrad škod za nezákonná trestní stíhání v působnosti vrchních státních zástupců. Náhrady škody připadající na činnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsou tak výrazně vyšší, než by mělo odpovídat jeho podílu.

V případech, kde činnost vykonávalo VSZ Olomouc, evidujeme od roku 2012 požadavky na náhrady škod za nezákonná trestní stíhání ve výši 511 462 711,- Kč. Tedy více jak půl miliardy korun. Poškození zřejmě požadované částky nedosáhnou, z jejich strany se ale jedná o vyčíslení nákladů a kvantifikaci jejich dehonestace, zničených roků života, podlomeného zdraví. Jinými slovy, částkou poškození vyčíslují, jak jim nezákonné trestní stíhání zničilo život. Oproti tomu za VSZ Praha eviduje ministerstvo od roku 2012 požadavky na náhradu škody za nezákonná trestní stíhání ve výši 331 093 312,- Kč.

Ve skončených řízeních o náhradu škody za nezákonná trestní stíhání konaná VSZ v Olomouci bylo zatím vyplaceno 10 491 343,- Kč, přičemž v současné době probíhá ještě 13 řízení, kde lze samozřejmě předpokládat přiznání dalších částek minimálně v řádech vyšších statisíců v každém případě. Ve srovnání s VSZ Praha je vyplacená částka podstatně vyšší. V řízeních konaných VSZ v Praze bylo v součtu vyplaceno 6 614 301,- Kč.

S ohledem na podíl působnosti VSZ v Olomouci a počet žalobců oproti VSZ v Praze je situace v rámci náhrad škod za nezákonná trestní stíhání VSZ Olomouc velmi neuspokojivá.   

Pro dokreslení pak uvádíme, že za posledních 10 let, tedy od roku 2012, bylo za nezákonná trestní stíhání vyplaceno celkem 678 574 669,- Kč. Tato částka byla rozdělena mezi 10 556 nároků poškozeným, z toho 7 397 nároků bylo projednáno mimosoudně a 3 159 soudně, což si vyžádalo dalších více než 50 000 000,- Kč jenom na personálních nákladech na straně ministerstva. 

Pokud bychom kvantifikovali kompletní náklady ze strany státu (vynaložené platy na úředníky, soudce, administrativu, materiální a technické vybavení, provozní výdaje apod.), dostali bychom se na částku zcela určitě převyšující jednu miliardu.

 

2. Organizační struktura s příliš vysokým počtem vedoucích pracovníků – bezmála třetina státních zástupců je ve vedoucí funkci s příplatkem za vedení

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci má nelogickou a přebujelou organizační strukturu s příliš vysokým počtem vedoucích pracovníků, což se negativně projevuje v celkovém hospodaření úřadu.

Z nelogické organizační struktury vyplývá, že z celkového počtu bezmála 1/3 státních zástupců VSZ Olomouc zastává funkci, ke které se váže příplatek za vedení. Konkrétně, ze současných 30 státních zástupců zastává 9 státních zástupců identifikovatelné vedoucí či jiné funkce (1 náměstek, 2 evropští pověření žalobci, 4 ředitelé odborů, 2 vedoucí poboček odboru závažné hospodářské a finanční kriminality). Dalších 5 státních zástupců VSZ Olomouc by podle veřejně dostupné organizační struktury mělo působit v pozici dalších vedoucích oddělení (2 v odboru trestního řízení, 1 v odboru přezkumného řízení, 1 v Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality – oddělení Olomouc a 1 v netrestním odboru). Při obsazení těchto zřízených vedoucích míst by pak celá polovina státních zástupců VSZ Olomouc zastávala funkci, ke které by se vázal příplatek za vedení.

Průměrný plat státního zástupce VSZ v Olomouci pak dosahuje 162 027,- Kč měsíčně. Příplatek za vedení je u náměstka 23 604,- Kč, ředitele odboru 10 894,- Kč a vedoucího oddělení 6 354,- Kč.

Organizační struktura VSZ v Olomouci je nepřehledná a popírá základní principy logiky uplatňující se ve státní správě. Příliš vysoký počet vedoucích pracovníků se negativně projevuje v celkovém hospodaření úřadu. V porovnání s VSZ Praha je hospodaření VSZ Olomouc ekonomicky neefektivní a na rozdíl od pražských žalobců nepřijali na VSZ v Olomouci v době nezbytných úspor žádné výraznější opatření za účelem provozních úspor.

Naproti tomu organizační struktura VSZ Praha pro srovnání zahrnuje v agendové části jednak odbory členěné na více agendových oddělení (odbor trestního řízení, OZHFK, netrestní odbor), jednak odbor dále organizačně nečleněný (odbor přezkumného řízení) a výše popsanému výchozímu předpokladu tak vyhovuje.

Za této personální a platové situace byly u VSZ v Olomouci odborem závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHFK), který se skládá z 15 státních zástupců, za rok 2021 podány 4 obžaloby na fyzické osoby a 4 na osoby právnické. Opět ve srovnání s VSZ Praha, kde působí na stejném odboru 17 státních zástupců, bylo za rok 2021 podáno 33 obžalob na fyzické osoby a 11 na osoby právnické. V porovnání s počtem a působností je u VSZ v Olomouci zcela diametrálně odlišná výkonnost než u VSZ v Praze. Viz přiložená tabulka na konci TZ.

 

3. Hospodaření VSZ v Olomouci v porovnání s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze

Hospodaření VSZ Olomouc je v porovnání s VSZ Praha ekonomicky neefektivní. Současně i podle počtu státních zástupců v poměru 3/2 je fungování VZS Praha výrazně ekonomicky úspornější.  Navíc VSZ v Praze přijalo vysokou míru rozpočtové odpovědnosti, našlo řadu úspor a jeho činnost je ekonomicky efektivní. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci oproti tomu nepřijalo žádné výraznější opatření za účelem úspor.

VSZ v Praze dokáže oproti VSZ Olomouc hospodařit a rozpočtově uspořit tak o 39 milionů Kč více než VSZ Olomouc. V rámci rozpočtovaných výdajů vykazuje Praha úsporu ve výši desítek milionů Kč, konkrétně se jedná o 44 mil. Kč. Ve srovnání s tím Olomouc v rámci rozpočtovaných výdajů vykazuje úsporu ve výši jednotek milionů Kč, konkrétně 5 mil. Kč.

VSZ Olomouc má i přes svůj poměr státních zástupců 1/3 dokonce vyšší rozpočtované výdaje v případě cestovného, poštovních služeb, služby elektronických komunikací a ve věcech informačních prostředků. Dále pak dosahuje téměř stejných výdajů v rozpočtové položce ostatních věcných výdajů.

 

Na základě uvedených výsledků analýzy ministerstva jsem kandidáta na post vrchního žalobce požádal o předložení jeho návrhu reorganizace a ekonomické racionalizace VSZ v Olomouci a z toho plynoucích personálních změn," doplňuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Ministr během schůzky s kandidátem na vedoucího vrchního žalobce v Olomouci kladl také důraz na přísné dodržování zákonnosti činnosti VSZ v Olomouci. „Kvalita činnosti státního zastupitelství se neměří redakčními pochvalami a články v mediích, ale úspěšností žalobců před soudy s minimalizací neoprávněně stíhaných a skandalizovaných osob. V jednání budeme opět pokračovat v řádu dnů. Nechci rozhodnutí o návrhu na jmenování nového vrchního státního zástupce v Olomouci nijak oddalovat," říká Pavel Blažek.

Přílohou této tiskové zprávy je tabulka výslednosti Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHFK) VSZ Praha a Olomouc:

osoby celkem fyzické

2018

2019

2020

2021

 

obžaloby

odvolání

nové případy

obžaloby

odvolání

nové případy

obžaloby

odvolání

nové případy

obžaloby

VSZ Olomouc

12

14

19

10

8

16

9

37

16

4

VSZ Praha

20

12

77

28

1

51

62

32

58

33

 

 

osoby právnické

2018

2019

2020

2021

 

obžaloby

obžaloby

obžaloby

obžaloby

VSZ Olomouc

3

2

4

4

VSZ Praha

13

4

22

11

 

Jedná se výslednost odboru závažné hospodářské a finanční kriminality.

U VSZ Olomouc zařazeno 15 státních zástupců (včetně stáží).

U VSZ Praha zařazeno 17 státních zástupců (včetně stáží).

 


Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

8. 7. 2022