Ministerstvo spravedlnosti naplňuje digitalizaci justice

Ministerstvo spravedlnosti informuje o postupu v digitalizaci justice v roce 2023, která shrnuje výsledky, výzvy a plány v oblasti eJustice a informačních technologií.

eJustice je specifickou oblastí eGovernmentu spočívající v užívání informačních a komunikačních technologií s cílem rozšířit možnosti přístupu k justici a zvýšit součinnost účastníků řízení a justičních subjektů prostřednictvím digitálních prostředků. eJustice přispívá k modernizaci justičních institucí a celkové optimalizaci administrativních procesů v souladu s uživatelskými a legislativními potřebami.

Na úrovni strategického plánování lze uvést jako zásadní krok schválení a zveřejnění dvou strategických dokumentů:

 • Strategický rámec eJustice 2023+ - dne 8.3.2023 schválen ministrem spravedlnosti a zveřejněn v databázi strategií MMR zde.
 • Informační koncepce – dne 5.5.2023 schválena ministrem spravedlnosti a od 1.8.2023 atestovaná (certifikát o atestaci) a zveřejněná v databázi strategií MMR zde

Ministerstvo spravedlnosti již realizuje jednotlivé záměry z těchto strategických dokumentů.

V souvislosti s Informační koncepcí se nám také povedlo ustanovit tzv. Architektonickou radu, která plní roli řídícího a poradního orgánu pro řízení změn a projektů eJustice v oblasti architektury. Rada se pravidelně schází od října 2023 a již teď je její přínos patrný zejména v oblasti udržování architektonické koncepce napříč resortem justice a výměny informací v oblasti probíhajících nebo budoucích architektonických či legislativních změn majících dopad do architektury justice.

Z projektového hlediska se podařilo v roce 2023 dosáhnout těchto úspěchů:

 • Agendový systém Probační a mediační služby – Probační a mediační služba dne 21.12.2023 spustila do pravidelného provozu nový Agendový informační systém s modulární strukturou interních funkcionalit k plnění zákonných činností Probační a mediační služby a s připravenou integrací na ostatní informační systémy Justice a veřejné správy. Agendový informační systém zajišťuje požadovanou míru kybernetické bezpečnosti a poskytování bezpečné elektronické komunikace a elektronických služeb veřejnosti. Tento systém je tak nedílným prvkem procesu elektronizace Justice a veřejné správy.
 • Rejstřík trestů – Ministerstvo spravedlnosti úspěšně přešlo na nový Informační systém rejstříku trestů. Splnili jsme tak další slib v rámci elektronizace justice, kterým navíc ročně ušetříme na provozních výdajích téměř šest milionů korun. V rámci elektronizace justice a projektu „e-Justice – část Informační systém Rejstříku trestů" byl úspěšně realizován nový Informační systém rejstříku trestů, který obsahuje: evidenci fyzických a právnických osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení, evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení. Údaje z rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.
 • Vývoj a implementace eISIR a společných částí (eSPIS) – Ministerstvo spravedlnosti u tohoto klíčového projektu akceptovalo důležité milníky a byly tak splněny podmínky pro čerpání peněžních prostředků z EU fondů. V současné době probíhá konfigurace systému, ověřování uživateli započne v prvním čtvrtletí roku 2024, zahájení ostrého provozu je plánováno na druhé čtvrtletí 2024.
 • Placení soudních poplatků prostřednictvím QR kódů – podařilo se zavést u podání Elektronického platebního rozkazu a také u podání do veřejných rejstříků (obchodní, spolkový, nadační, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ, rejstřík OPS). Skutečnost, že návrhový formulář pro zápis do veřejných rejstříků generuje QR kód, umožňuje navrhovateli poplatek obratem zaplatit. Krom toho, že to je docela komfortní, to také reálně urychluje zápisové řízení. Navrhovatel (nevyužil-li kolek) totiž dosud musel čekat na to, až mu soud zašle v reakci na návrh platební údaje, což trvalo i několik dní.   
 • Projekt Audiozáznamy ze soudních síní – v květnu 2023 byla dokončena elektronizace 1200 jednacích síní, dále byl realizováno zakoupení datového úložiště pro ukládání a poskytování audiozáznamů ze soudních síní, jehož zprovoznění plánujeme v první polovině 2024 a realizováno zakoupení licencí na možnost přepisu audiozáznamů ze soudních síní. Tento projekt byl financovaný z NPO.
 • Informační systém pro evidenci vyloučených osob z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace byl v srpnu 2023 spuštěn v pilotním provozu. Jedná se o neveřejnou evidenci, ve které soudy nebo notáři najdou osoby, které nemohou vykonávat funkci člena voleného orgánu obchodní korporace. Každému je současně umožněno, aby si prostřednictvím elektronického formuláře vyžádal výpis z této evidence pro ověření zapsaných údajů.
 • Projekt Videokonference byl v rámci Ministerstva spravedlnosti zahájen etapou 1 – pořízením 300 ks videokonferenčních setů, které byly před koncem roku 2022 distribuovány a předány do užívání organizačním složkám ministerstva v souladu s podmínkami dotace NPO. Současně bylo na projekt v roce 2023 navázáno realizací etapy 2 – pořízením videokonferenční infrastruktury. Souběžně s pořízením infrastruktury byly zahájeny kroky vedoucí k realizaci etapy 3 – zajištění provozní a servisní smlouvy a uzavření rámcové smlouvy na pořízení doplňujícího vybavení. Na shora uvedené aktivity bylo též v roce 2023 navázáno realizací etapy 4 – pořízením dodatečných 108 ks videokonferenčních setů, zejména pro soustavu státních zastupitelství a vybraných věznic. Všechny uvedené aktivity jsou koordinovány ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Policií ČR a Asociací krajů, měst a obcí. Vytvořené řešení tedy bude kompatibilní s platformami používaných i v těchto institucích, přičemž v důsledku toho očekáváme multiplikaci synergických efektů.
 • Databáze rozhodnutí a anonymizér – V rámci veřejné zakázky byl vybrán dodavatel tohoto systému. Dodavatel navázal na dříve existující prototyp aplikace a v současné době probíhá na soudech zkušební provoz nové aplikace a během první poloviny roku 2024 bude v rutinním provozu.
 • Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště, jehož cílem je pořízení nových serverů a zvýšení kapacity datových úložišť, pořízení diskových polí pro centrální infrastrukturu, vč. proxy, a licencí, což se úspěšně podařilo v loňském roce realizovat a dále v průběhu roku 2024 budeme pokračovat pořízením virtualizační platformy. Tento projekt je realizován z finančních prostředků NPO.  

V oblasti kybernetické bezpečnosti bylo v roce 2023 implementováno množství bezpečnostních opatření, a to na základě zkušeností s kybernetickými DDoS útoky. Také od loňského roku posilujeme povědomost uživatelů justice v oblasti kybernetické bezpečnosti pravidelným školením s využitím e-learningové školící platformy NÚKIB. Započali jsme spolupráci s NÚKIB a Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě SKPV v oblasti řešení bezpečnostních incidentů.

Mimo výše uvedené realizované projekty či činnosti je nutno zmínit i projekty a činnosti, které se v minulém roce povedlo úspěšně zahájit a v současné době jsou již ve fázi realizace nebo probíhající veřejné zakázky. Lze mezi ně zařadit:

 • Analýza datových potřeb justice jejíž cílem je vypracování datové analýzy, která bude sloužit jako základ pro navazující digitální projekty a vytvoření datového skladu justice.
 • Platforma pro tvorbu rejstříků, která umožní jednoduchou, rychlou a levnou tvorbu a provoz informačních systémů typu rejstřík/evidence/seznam.
 • Upgrade a redesign portálu justice.cz je komplexní revize stávajícího webového portálu justice.cz, přičemž tento projekt je rozdělen do dvou oblastí, a to upgrade technologické platformy na aktuální verzi a redesign obsah webu, který musí být analyzován, protříděn a u nejvytíženějších témat znovu cíleně navržen tak, aby splňoval aktuální očekávání uživatelů webu a umožnoval efektivní získávání informací.
 • Informační systém pro preventivní restrukturalizaci má za cíl komplexní vývoj a implementaci informačního systému pro preventivní restrukturalizaci s možností napojení na stávající informační systémy a v budoucnu na nové informační systémy resortu justice.
 • Digitalizace soudních agend eTrest, eSpráva, ePR jejíž hlavním cílem je digitalizace soudního trestního řízení, správní agendy soudní a modernizace agendy elektronického platebního rozkazu v podobě vytvoření, zprovoznění a kompletního nasazení nových informačních systémů pro tyto agendy.
 • Elektronické vedení informací státního zastupitelství za účelem digitalizace agend v soustavě státního zastupitelství, která povede ke zjednodušení, zrychlení a zefektivnění práce zaměstnanců státního zastupitelství.
 • Upgrade a modernizace informačního systému veřejných rejstříků, který má za cíl dál modernizovat celý systém ISVR a zefektivnit tak práci soudů a notářů, kteří jsou hlavními uživateli systému, a zpřístupnit občanům, resp. širší veřejnosti stabilní a moderní systém dostupný z jakéhokoliv místa.

Ministerstvo spravedlnosti se zároveň podílí na projektech či činnostech v rámci eGovernmentu České republiky, a to např. Registr zastoupení.

Ministerstvo spravedlnosti bude pokračovat v roce 2024 v digitalizaci justice jako jedné z priorit své činnosti a věří, že tím přispěje k modernizaci, zefektivnění a zlepšení justičního systému v České republice.

Závěrem je potřeba zmínit, že počet projektů a digitalizačních iniciativ ze zákonodárné úrovně každým rokem stoupá. Tím je zvyšována i pracovní zátěž všech pracovníků, kteří se na této agendě podílí. I přesto se v roce 2023 podařilo zahájit, posunout či dokončit nadprůměrný počet projektů. Všem pracovníkům je tedy potřeba také tímto upřímně poděkovat za odvedenou práci. 

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
22. ledna 2024