Peněžitá pomoc obětem trestných činů

Pokud jste se stali obětí trestné činnosti, můžeme Vám na Ministerstvu spravedlnosti pomoci i proplacením peněžní částky, sloužící k překlenutí doby zhoršené sociální situace, nastalé po spáchání trestného činu. Tuto peněžitou pomoc ale není možné chápat jako náhradu škody, kterou Vám pachatel svým činem způsobil, protože taková povinnost zatěžuje výlučně jeho a nikoliv stát. Představme si tedy peněžitou pomoc jako zvláštní druh sociální dávky, kterou stát za zákonem upravených podmínek vyplácí.

Nárok na peněžitou pomoc je zakotven v zákoně č. 45/2013 Sb. o obětech trestné činnosti a o podaných žádostech na Ministerstvu spravedlnosti rozhoduje odbor odškodňování.

Podle jmenovaného zákona budete mít na peněžitou pomoc nárok, pokud Vám byla trestným činem způsobena zdravotní újma, nebo jste pozůstali po osobách zemřelých následkem trestného činu a pokud jste přitom se zemřelým v době jeho úmrtí žili ve společné domácnosti, nebo Vám zemřelý poskytoval, či byl povinen poskytovat, výživu.

Peněžitou pomoc Vám při splnění všech zákonných podmínek, budeme moci poskytnout v paušální výši, která činí 10 000,- Kč, byla-li Vám trestným činem způsobena škoda na zdraví, respektive 50 000,- Kč, pokud je způsobená zdravotní újma hodnocena jako těžká.

Můžete ale také zvážit, zdali nepožádáte o poskytnutí peněžité pomoci ve větším rozsahu, pak budete muset prokázat, že Vám v souvislosti s trestným činem vznikla újma na majetku spočívající ve vynaložených nákladech léčení či ztrátě na výdělku, pro které Vám můžeme poskytnout peněžitou pomoc až do výše 200 000,- Kč.

Pozůstalým osobám se peněžitá pomoc poskytuje v paušální výši, dosahující 200 000,- Kč (respektive 175 000,- Kč u sourozenců zemřelého), pokud ovšem připadá v úvahu vznik nároku na peněžitou pomoc u většího počtu pozůstalých, nemůže celková částka peněžité pomoci přesáhnout 600 000,- Kč. Z tohoto důvodu bychom museli přiznávanou peněžitou pomoc případně přepočítat tak, aby Váš nárok na její poskytnutí byl uspokojen poměrně.

Pokud jste obětí některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti anebo dítětem, které bylo obětí trestného činu týrání svěřené osoby a byla-li Vám takovým trestným činem způsobena nemajetková újma, mohli bychom Vám poskytnout peněžitou pomoc až do výše 50 000,- Kč jako náhradu prokázaných nákladů odborné péče (například psychoterapie a fyzioterapie), které jste vynaložili na nápravu vzniklé újmy.

Přiznaná peněžitá pomoc se státu nevrací, přiznáním peněžité pomoci ale ze zákona přechází na stát právo oběti na náhradu škody (samozřejmě jen do částky proplacené peněžité pomoci), které jí svědčí po pachateli, může tedy dojít k tomu, že stát bude vedle Vás vstupovat do trestního řízení v postavení poškozeného, případně i do soudních sporů či exekučních řízení, které již s pachatelem vedete, nebo vésti budete. Stát může samozřejmě na něj přešlý nárok po pachateli vymáhat i samostatně.

O peněžitou pomoc byste měli Ministerstvo spravedlnosti požádat v zákonné lhůtě, jinak právo nevratně zaniká. Zmíněná lhůta je stanovena jako subjektivní, v délce 2 let ode dne, kdy jste se dozvěděli o škodě, způsobené trestným činem a též jako objektivní, v délce 5 let ode dne spáchání trestného činu. K zániku práva na peněžitou pomoc přitom dochází vypršením každého z obou druhů výše popsané lhůty.

V žádosti o peněžitou pomoc je třeba jasně a zřetelně uvést údaje o osobě žadatele, vyjádřit vůli požádat o peněžitou pomoc, specifikovat, v jaké výši je o pomoc žádáno a označit poslední Vám známé rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, které se věci týká (jak spisovou značkou, tak označením orgánu, který je vydal). Pokud Vám byla trestným činem způsobena škoda na zdraví, je třeba k žádosti přiložit lékařskou zprávu o této skutečnosti.

K podání žádosti lze využít i formulář, který je vyvěšen na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti v sekci věnované odškodňování, není to ovšem povinné a řízení o Vaší žádosti zahájíme na základě každého podání, z nějž bude patrné, že usilujete o přiznání peněžité pomoci jako oběť trestného činu.

Pokud bude Vaše žádost neúplná, Ministerstvo spravedlnosti Vás vyzve k jejímu doplnění.

O Vaší žádosti budeme rozhodovat ve správním řízení, budeme Vás tedy průběžně informovat o tom, že bylo řízení zahájeno a pod jakou spisovou značkou je vedeno, že bude prováděno dokazování a v jakém rozsahu, přitom budete mít právo (nikoliv ale povinnost) být prováděného dokazování přítomni.

Ve věci rozhodneme do tří měsíců od data doručení Vaší žádosti, v odůvodněných případech však budeme moci řízení prodloužit nebo i přerušit na dobu potřebnou k provedení dožádání, zpracování znaleckých posudků, doručování do ciziny a podobě.

Pokud Vaší žádosti vyhovíme, můžete očekávat připsání peněžité pomoci na označený účet či poukaz přiznané pomoci prostřednictvím držitele poštovní licence v řádu několika dní od vydání rozhodnutí.

Nebudete-li s naším konečným rozhodnutím souhlasit, můžete proti němu podat žalobu podle soudního řádu správního, o té by rozhodoval Městský soud v Praze.