Akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR

Na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obětech trestných činů"), mohou o akreditaci požádat subjekty, které hodlají poskytovat pomoc obětem trestných činů. Tyto subjekty se musí u Ministerstva spravedlnosti akreditovat pro jednu nebo obě služby, kterými jsou:

  1. poskytování právních informací
  2. restorativní programy

Pouze akreditované subjekty u Ministerstva spravedlnosti mohou podle výše uvedeného zákona získat dotaci ze státního rozpočtu na svou činnost.

Akreditace jsou udělovány ve správním řízení. Kromě příslušných ustanovení zákona o obětech trestných činů se tak udělování akreditací řídí taktéž zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Subjekty žádající o akreditaci musí splňovat standardy kvality dané vyhláškou č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů. Žádosti o akreditace přijímá Ministerstvo spravedlnosti v průběhu celého kalendářního roku.

Formulář k žádosti o akreditaci je dostupný zde.

Subjekty, které žádají o akreditaci, musí splnit podmínky uvedené v § 40 a náležitosti uvedené v § 41 zákona o obětech trestných činů. Při vyplňování formuláře je třeba klást akcent na povinnost splnění standardů kvality daných shora uvedenou vyhláškou č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů, na které odkazuje i § 44 odst. 1 písm. d) zákona o obětech trestných činů.

V souladu s § 41 odst. 4 zákona o obětech trestných činů si dovolujeme potenciální žadatele upozornit na nutnost doložení údajů potřebných pro výpis z evidence Rejstříku trestů u fyzických osob, které budou poskytovat služby, neboť Ministerstvo spravedlnosti jako orgán veřejné moci si výpisy vyžádá samo podle zákona č. 269/1994 Sb., zákon o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Vedle jména a příjmení osob se jedná o rodné příjmení, datum a místo  narození, rodné číslo a státní občanství.

Dále si dovolujeme zdůraznit nutnost doložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služeb podle tohoto zákona, který je nezbytnou náležitostí žádosti. Přiložené pojištění se musí vztahovat na škodu způsobenou podle zákona o obětech trestných činů, nikoliv např. pouze na škodu způsobenou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Žádost o akreditaci se všemi povinnými přílohami může žadatel doručit v listinné podobě na povinnou doručovací adresu Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ: 128 10, dále pak v elektronické podobě, prostřednictvím datové schránky, opatřené uznávaným elektronickým podpisem. Žádost je možné doručit též osobně na podatelnu Ministerstva spravedlnosti v pracovní dny od 8:00–16:00 hod. Obálku prosím označte textem „Žádost o udělení akreditace pro poskytování pomoci podle zákona o obětech trestných činů".

Žádosti o akreditaci vyřizuje odbor evropských programů a dotací. Kontaktní osobou pro udělování akreditací je Mgr. Kamila Sokolářová, tel: 221 997 905, e-mail: ksokolarova@msp.justice.cz