Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Výbor k Úmluvě o počítačové kriminalitě (T-CY)

Úmluva o počítačové kriminalitě Rady Evropy je prozatím jediným mezinárodním závazným instrumentem v této věci. Má 53 členských států a Česká republika Úmluvu ratifikovala v roce 2013. Úmluva slouží zejména jako vodítko pro státy při vytváření národní legislativy proti kyberkriminalitě a jako základ pro mezinárodní spolupráci mezi členskými zeměmi této Úmluvy. Úmluva je doplněna Dodatkovým protokolem o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů a druhý dodatkový protokol týkající se především mezinárodní spolupráce se aktuálně sjednává.

Výbor k Úmluvě o počítačové kriminalitě (T-CY) má za cíl zejména podpořit efektivní implementaci jednotlivých ustanovení, výměnu informací mezi členskými státy a být hlavní platformou mezinárodního boje proti kybernetické kriminalitě. Za tímto účel vydává Výbor pravidelné zprávy a doporučení členským státům týkající se různých relevantních témat jako jsou například sankce, mezinárodní právní pomoc nebo kyberšikana. Úmluva a Výbor T-CY spadají do hlavní gesce Ministerstva spravedlnosti, jehož zástupce se pravidelně účastní plenárních zasedání. Dále jsou organizovány také pravidelné „Konference octopus", které jsou největším fórem pro výměnu informací od expertů z 80 zemí světa, mezinárodních organizací a soukromé i akademické sféry.

Užitečné odkazy

Zprávy Výboru T-CY

Právní úprava kybernetické kriminality členských států (Country wiki)

Kybernetická kriminalita v ČR

Kampaň proti zneužívání dětí online #Řekni Ne!