Protikorupční opatření


 

Protikorupční opatření

Na základě požadavků Evropské komise připravilo Ministerstvo spravedlnosti samostatnou komponentu, která je zařazena do pilíře č. 4. – Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 a zaměřuje se na Protikorupční opatření. Bez existence této komponenty by nedošlo ze strany Evropské komise ke schválení celého NPO.  Tato komponenta je specifickou také proto, že na realizaci reforem v ní obsažených nejsou poskytovány žádné evropské finanční prostředky. V komponentě se nachází následující reformy:

 

Zlepšení postavení oznamovatelů

Reforma směruje ke zlepšení právního i faktického postavení oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů) v České republice. Součástí reformy je přijetí zákona o ochraně oznamovatelů, vytvoření vnějšího oznamovacího systému na MSp a aktivity směřující ke zvyšování povědomí o této problematice, což bude realizovány v rámci mediální osvětové kampaně. Reforma byla úspěšně dokončena. Zákon o ochraně oznamovatelů nabyl účinnosti dne 1.8.2023. 

Náklady zahrnuté v NPO: 0 Kč

Posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Cílem reformy je zakotvení pravidel pro výběr soudců a soudních funkcionářů, podrobnější úpravy vedlejší činnosti soudců a zefektivnění soudních řízení, na kterých se podílejí přísedící. Dále se jedná o posílení záruk zákonnosti řízení ve věcech soudců apod. zavedením odvolacího přezkumu a zvýšení efektivity řízení. Součástí reformy je novelizace zákona o soudech a soudcích a novelizace zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Zákon o soudech a soudcích nabyl účinnosti dne 1.1.2022.

Náklady zahrnuté v NPO: 0 Kč

Sběr dat o korupci

Projekt je zaměřen na získání kvantitativních i kvalitativních dat o prevalenci korupce v ČR. Cílem je nejen tato data a z nich odvozené poznatky jednorázově získat, ale rovněž získat metodiku pro replikaci výzkumu v dalších obdobích. Metodika měření korupce byla vytvořena k datu 31.12.2023. Reforma je úspěšně dokončena.

Náklady zahrnuté v NPO: 0 Kč

Stanovení pravidel pro lobbování

Cílem reformy je stanovení pravidel pro lobbování a jeho vymezení coby standardní aktivity v rámci legislativního procesu na centrální úrovni. Základními kritérii pro podobu řešení regulace lobbování jsou zvýšení transparentnosti lobbistické činnosti ve vazbě na přiměřenost zvoleného řešení jak legislativního, tak celkové nákladovosti, a dále posílení transparentnosti legislativního procesu a veřejné kontroly v této oblasti. K 30.6.2022 byl vytvořen soubor opatření k shromažďování, uchovávání a zpřístupňování údajů o konečných příjemcích, opatření proti střetu zájmů a systém jejich prevence, archivace a kontroly. 

Náklady zahrnuté v NPO: 0 Kč