Probační a resocializační programy pro mladistvé

 

Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Probační program pro mladistvé ve smyslu znění § 17 zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen zákon č. 218/2003 Sb.) může mladistvému uložit soud mládeže a v přípravném řízení i státní zástupce.

Při rozhodnutí o uložení tohoto výchovného opatření je zohledňováno, aby probační program byl „vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti", aby bylo zajištěno, že mladistvému byla „poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem probačního programu" a aby bylo nepochybné, že „mladistvý souhlasí se svou účastí na něm". (zákon č. 218/2003 Sb., ve znění § 17 odst. 2, písm. a) – c)).

Probační program může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce uložit jen se souhlasem mladistvého, proti kterému je řízení vedeno. Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného skončení svůj souhlas odvolat, výkon probačního programu tím končí. Neplní-li mladistvý v průběhu vykonávacího řízení uložený probační program, postupuje probační úředník podle § 80 odst. 4 zákona č. 218/2003 Sb.

 

Informace k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy a seznam probačních programů vedený Ministerstvím spravedlnosti naleznete ZDE.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jarmila Koulová, e-mail: mkoulova@msp.justice.cz, tel.: +420 221 997 317