Rozhodnutí Výboru proti České republice

Rozhodnutí ze dne 18. října 2023 ve věci č. 190/2020 European Roma Rights Centre (ERRC) proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva jednomyslně rozhodl, že skutečnost, že Česká republika nerealizuje sběr etnických údajů o dětech nacházejících se v institucionální péči státu, je v rozporu s články 16 a 17 Evropské sociální charty ve spojení se zákazem diskriminace stanoveným v preambuli Charty.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde, anotace rozhodnutí je ke stažení zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 17. října 2023 ve věci č. 188/2019 – Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva jednomyslně rozhodl, že Česká republika neporušuje z důvodu používání síťových lůžek coby omezovacího prostředku v psychiatrické péči čl. 11 odst. 1 Evropské sociální charty, který zaručuje právo na ochranu zdraví, ani čl. 4 odst. 3 Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě, jenž zaručuje práva starých osob na sociální ochranu, jelikož přijala po podání kolektivní stížnosti právní úpravu, která použití síťových lůžek již nadále nepřipouští.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde. Anotace rozhodnutí je ke stažení zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 20. října 2020 ve věci č. 148/2017 – International Commission of Jurists (ICJ) proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva jednomyslně rozhodl, že z důvodu nezajištění nutné obhajoby trestně neodpovědným dětem v předprocesní fázi řízení a neposkytnutí alternativ (odklonů) k for-málnímu soudnímu řízení v případech řízení ve věcech dětí mladších 15 let o činu jinak trestném porušuje Česká republika článek 17 Evropské sociální charty, který zaručuje právo matek a dětí na sociální a hospodářskou ochranu.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde, anotace rozhodnutí je ke stažení zde.

Rozhodnutí ze dne 17. června 2020 ve věci č. 157/2017 – European Roma Rights Centre (ERRC) a Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva jednomyslně shledal, že stávající systém umisťování dětí do dětských domovů pro děti do tří let věku, tzv. kojeneckých ústavů, je v rozporu s článkem 17 Evropské sociální charty z roku 1961. Výbor konstatoval, že: i) používání právní úpravy ústavní péče a provozování kojeneckých ústavů stanovené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách nezaručuje náležitou ochranu a péči dětem do tří let věku; ii) nebyla dosud přijata dostatečná opatření pro poskytování služeb dětem ve věku do tří let v rodinném prostředí a komunitním prostředí rodinného typu a k postupné deinstitucionalizaci stávajícího systému péče o nejmenší děti; iii) nebyla přijata nezbytná opatření k zajištění práva na náležitou ochranu a vhodné služby péče o děti romského původu a děti s postižením do tří let věku. Výbor naopak neshledal, že by docházelo k diskriminaci dětí romského původu nebo dětí s postižením.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde, anotace rozhodnutí je ke stažení zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 5. prosince 2019 ve věci č. 128/2016 – University Women of Europe (UWE) proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva („Výbor") jednomyslně shledal, že v českém právním řádu není zajištěna transparentnost odměňování spočívající v poskytování informací o odměňování a možnosti srovnávat pracovní místa mezi obchodními společnostmi v soukromém sektoru, čímž došlo k porušení práva na spravedlivou odměnu za práci podle čl. 4 odst. 3 Evropské sociální charty („Charta") a práva na rovné příležitosti a na rovné zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání bez diskriminace na základě pohlaví chráněného čl. 1 písm. c) Dodatkového protokolu z roku 1988 („Dodatkový protokol"). Výbor zároveň jednomyslně konstatoval, že v České republice nebylo dosaženo dostatečného měřitelného pokroku v podpoře rovných příležitostí žen a mužů v oblasti rovného odměňování, čímž došlo rovněž k porušení čl. 1 písm. c) Dodatkového protokolu. Výbor čtrnácti hlasy proti jednomu rozhodl, že nedošlo k dosažení dostatečného pokroku při zajištění vyváženého zastoupení žen v rozhodovacích orgánech soukromých společností, což vedlo k porušení čl. 1 písm. d) Dodatkového protokolu. Výbor naopak neshledal porušení, pokud jde o uznání práva na stejnou odměnu v českém právním řádu, poskytnutí účinných prostředků nápravy pro případ údajné diskriminace v odměňování a zřízení orgánů pro rovné zacházení.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde, anotace rozhodnutí je ke stažení zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 15. května 2018 ve věci č. 117/015 – Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva jedenácti hlasy proti dvěma rozhodl, že podmíněním právního uznání genderové identity podstoupením sterilizace Česká republika porušuje čl. 11 odst. 1 Evropské sociální charty, který zaručuje právo na co nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a právo na přístup ke zdravotní péči.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde, anotace rozhodnutí je ke stažení zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 17. května 2016 ve věci č. 104/2014 – European Roma and Travellers Forum (ERTF) proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva dospěl k závěru, že došlo k porušení k článku 16 Charty, s ohledem na to, že romské rodiny byly často nuceně vystěhovávány bez nezbytných záruk, na nezajištění potřeb přístupného bydlení pro Romy, jejich územní segregaci a nevyhovující podmínky k bydlení. Dle Výboru došlo také k porušení článku 11 Charty, protože vláda neučinila dostatečné kroky ke zpřístupnění zdravotní péče pro Romy a k odstranění vyloučení a marginalizace v oblasti zdraví a zdravotní péče, kterým jsou romské komunity vystaveny.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde, anotace rozhodnutí je ke stažení zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 20. ledna 2015 ve věci č. 96/2013 – Approach proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva jednomyslně shledal, že v českém právním řádu není výslovně ani prostřednictvím jasné a přesné judikatury zakotven všeobecný zákaz všech forem tělesných trestů na dětech, které mohou ovlivnit jejich fyzickou integritu, důstojnost, rozvoj a duševní pohodu. Zákonná úprava tedy dovoluje tělesné tresty z výchovných důvodů a postihuje jen takové, které dosáhnou zvláštního stupně závažnosti, čímž Česká republika porušuje článek 17 Evropské sociální charty.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde, anotace rozhodnutí je ke stažení zde.