Překlady nebo anotace vybraných názorů výborů

Na této stránce jsou ke stažení neoficiální překlady nebo anotace některých názorů výborů OSN vydaných vůči České republice. Překlady a anotace pořídilo Ministerstvo spravedlnosti, originály jednotlivých rozhodnutí Výbory vydaly v angličtině nebo v jiném jazyce Organizace spojených národů (zpravidla se v rámci sekretariátu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva překládají názory též do francouzštiny a španělštiny).

Rozhodnutí Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) ze dne 24. října 2023 ve věci č. 152/2019 – S. I. proti České republice

Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že oznámení týkající se zohlednění zdravotního stavu a postavení oběti obchodování s lidmi, je nepřijatelné pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy.

Anotace názoru Výboru ke stažení zde.

Názor Výboru OSN pro práva dítěte ze dne 15. května 2023 na oznámení č. 139/2021, které vůči České republice učinili B.J. a P.J.

Výbor konstatoval, že Česká republika porušila práva dětí zaručená čl. 3 odst. 1., čl. 9 odst. 1, 2 a 3, článkem 12 a čl. 37 písm. b) Úmluvy OSN o právech dítěte v řízení o jejich umístění do ústavního zařízení.

Překlad názoru Výboru ke stažení zde.

Anotace názoru Výboru ke stažení zde.

Názor Výboru OSN pro lidská práva ze dne 6. listopadu 2020 ve věci č. 2839/16 – Malinovsky a ostatní proti České republice

Výbor jednak shledal, že odmítnutí vydat majetek podle zákona o mimosoudních rehabilitacích z důvodu nesplnění podmínky státního občanství je v rozporu se zákazem diskriminace dle článku 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jednak konstatoval nepřijatelnost oznámení v části namítající porušení čl. 14 odst. 6 Paktu.  

Anotace názoru Výboru ke stažení zde.

Rozhodnutí Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) ze dne 16. července 2019 ve věci č. 102/2006 – J. D. a ostatní proti České republice

Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že oznámení týkající se sterilizace šesti romských žen, k nimž došlo mezi lety 1982 až 2001, je nepřijatelné pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy.

Anotace názoru Výboru ke stažení zde.

Názor Výboru OSN pro lidská práva ze dne 25. října 2002 na oznámení č. 757/1997, které vůči České republice učinila paní Alžběta Pezoldová

Výbor konstatoval, že Česká republika porušila článek 26 ve spojení s článkem 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, neboť oznamovatelce byl opakovaným diskriminačním způsobem odňat přístup k dokumentům.

Překlad názoru Výboru ke stažení zde.

Názor Výboru OSN pro lidská práva ze dne 25. července 2002 na oznámení č. 946/2000, které vůči České republice učinil pan L. P.

Výbor hodnotil situaci vzniklou nerealizováním styku pana L. P. s jeho nezletilým synem. Připustil, že takový styk mezi rodičem a dítětem může být v zájmu dítěte i zakázán, avšak v případě pana L. P. byl tento styk určen soudním rozhodnutím.

Překlad názoru Výboru ke stažení zde.

Názor Výboru OSN pro lidská práva ze dne 15. ledna 2002 na oznámení č. 774/1997, které vůči České republice učinil pan Robert Brok

Výbor dospěl k závěru, že odmítnutí restitučního nároku oznamovatele dle zákona č. 87/1991 Sb. ve znění zákona č. 116/1994 Sb. z důvodu, že došlo ke znárodnění tohoto majetku před 25. únorem 1948, představuje porušení práva na stejnou ochranu zákona.

Překlad názoru Výboru ke stažení zde.

Názor Výboru OSN pro lidská práva ze dne 30. října 2001 na oznámení č. 747/1997, které vůči České republice učinil pan Dr. Karel Des Fours Walderode

Výbor v tomto případě shledal, že odmítnutí restituce majetku podle zákona č. 243/1992 Sb. z důvodu nesplnění podmínky státního občanství představuje porušení článku 26 ve spojení s článkem 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Překlad názoru Výboru ke stažení zde.

Názor Výboru OSN pro lidská práva ze dne 30. října 2001 na oznámení č. 765/1997, které vůči České republice učinila paní Eliška Fábryová

Výbor dospěl k závěru, že vinou administrativní chyby státního úřadu byla předkladatelka oznámení zbavena možnosti, aby s ní bylo zacházeno jako s dalšími osobami oprávněnými k restituci majetku, což představuje porušení článku 26 Mezinárodního paktu.

Překlad názoru Výboru ke stažení zde.

Názor Výboru OSN pro lidská práva ze dne 12. července 2001 na oznámení č. 857/1999, které vůči České republice učinili pánové Miroslav Blazek, George A. Hartman a George Krizek

Výbor považuje podmínku státního občanství zakotvenou v restitučních předpisech za diskriminační ve smyslu článku 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Překlad názoru Výboru ke stažení zde.