Podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva

Fyzická nebo právnická osoba, která se považuje za oběť porušení Úmluvy nebo protokolů k ní, může podat stížnost za podmínek stanovených v samotné Úmluvě a v jednacím řádu Soudu. Pokyny pro potenciální stěžovatele, včetně formuláře stížnosti, jehož použití je povinné, může každý najít na internetových stránkách Soudu i v češtině, přestože jednacím jazykem Soudu je angličtina a francouzština.

Obecně je při podávání stížností kritické splnění podmínek přijatelnosti; pakliže je jejich nesplnění zjevné, Soud stížnost odmítne, aniž požádá žalovanou vládu o stanovisko. Spíše odborné veřejnosti je adresován Praktický průvodce podmínkami přijatelnosti stížnosti. Na internetových stránkách Soudu k tomu lze nalézt řadu dalších užitečných informací.

Základní informace o podání stížnosti můžete nalézt v dokumentu Chci podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku v sekci pro veřejnost.

Úmluva byla publikována pod č. 209/1992 Sb. společně s jejími dodatkovými protokoly č. 1, 2, 4, 6 a 7. Pod č. 41/1996 Sb. byl zveřejněn Protokol č. 9 k Úmluvě, který byl následně překonán revizním 11. protokolem k Úmluvě (č. 243/1998 Sb.). Pod čísly 114/2004 a 48/2010 byly ve Sbírce mezinárodních smluv publikovány Protokol č. 13 a Protokol č. 14. Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv lze najít na internetových stránkách Ministerstva vnitra. 

Úkolem vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva je především zajišťovat vazbu mezi Soudem a Českou republikou jakožto smluvní stranou Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V řízení před Soudem vystupuje jako zástupce státu, hájí tedy zájmy celku občanů České republiky, nikoli jednotlivců. Nemůže proto jednotlivým fyzickým a právnickým osobám poskytovat jakékoli právní rady nebo návody, které by směřovaly k podání stížnosti na Českou republiku nebo ke zhoršení jejího postavení v řízení před Soudem. Ministerstvo spravedlnosti není ani autorizováno nabízet tiskopisy stížností.