Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Podávání kolektivní stížnosti k Evropskému výboru pro sociální práva

Podat kolektivní stížnosti na porušení některého ustanovení Evropské sociální charty („Charta") k Evropskému výboru pro sociální práva („Výbor") jsou oprávněny pouze mezinárodní nevládní organizace, kterým byl udělen zvláštní účastnický status při Radě Evropy, dále pak organizace sociálních partnerů, kterými jsou European Trade Union Confederation, která může podat stížnost jménem zaměstnanců, a organizace Business Europe a International Organisation of Employers, které mohou podat stížnost jménem zaměstnavatelů, a konečně pak organizace zaměstnavatelů a odborové organizace působící v jednotlivých smluvních státech Charty.

Výše uvedené organizace mohou v kolektivní stížnosti namítat nesoulad právní úpravy či praxe s některým ustanovením Charty. Výboru není možné předkládat stížnosti na individuální situace. S ohledem na tento systém není nutné v dané záležitosti vyčerpat všechny vnitrostátní prostředky nápravy a stěžující organizace nemusí být obětí namítaného porušení.

Kolektivní stížnost jsou mezinárodní organizace povinny podat v jednom ze dvou jednacích jazyků Rady Evropy, kterými jsou angličtina a francouzština. Národní organizace ji pak mohou podat i v úředním jazyce příslušného státu.   

Podrobnější informace o podmínkách přijatelnosti kolektivní stížnosti lze nalézt na webových stránkách Výboru:

https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/collective-complaints-procedure1

Možnost podat kolektivní stížnost na porušení Charty byla zavedena Dodatkovým protokolem k Chartě přijatým v roce 1995, který Česká republika ratifikovala v roce 2012. Stížnost je možné podat proti některému z 15 států Rady Evropy, které dosud Dodatkový protokol ratifikovaly. 

Stejně jako v případě Evropského soudu pro lidská práva a smluvních orgánu OSN je i v případě řízení před Evropským výborem pro sociální práva úkolem vládního zmocněnce hájit zájmy České republiky jako celku, nikoli zastupovat právnické osoby, které se chtějí na tyto orgány obrátit. Nemůže jim proto poskytovat jakékoli právní rady nebo návody, které by směřovaly k podání kolektivní stížnosti proti České republice nebo ke zhoršení jejího postavení v řízení před Výborem.