Oznámení o výdělečné činnosti soudců

Formulář – Oznámení o výdělečné činnosti soudců podle § 85a zákona o soudech a soudcích

V souvislosti s přijetím novely zákona o soudech a soudcích (zákon č. 218/2021 Sb.) zakotvující mimo jiné také oznamovací povinnost soudců týkající se jejich vedlejší činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti návrh formuláře oznámení o výdělečné činnosti podle § 85a zákona o soudech a soudcích. Tento formulář není právně závazný, nicméně má za cíl plnění výše uvedené povinnosti soudcům co nejvíce zjednodušit a praxi co možná nejvíce sjednotit.

Zákon o soudech a soudcích v této souvislosti nestanovuje, zda oznámení má být podáváno v elektronické či listinné podobě. Soudce dle zákonné úpravy nemá povinnost uvádět v tomto oznámení informace týkající se správy jeho vlastního majetku.

Pro přehlednost uvádíme níže znění předmětného ustanovení:

 § 85a                                      

(1) Soudce je povinen učinit nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku oznámení o své výdělečné činnosti podle § 85 odst. 1 za předchozí kalendářní rok, a to s výjimkou správy vlastního majetku. Oznámení o výdělečné činnosti je podáváno předsedovi příslušného soudu. Soudce v oznámení uvede informace týkající se předmětu a způsobu vykonávané činnosti, subjektu, pro který byla tato činnost vykonávána, místa výkonu činnosti a časového rozsahu této činnosti.

(2) Oznámení soudce nepodává v případě, že nevykonává výdělečnou činnost podle § 85 odst. 1 nebo pokud výše celkového hrubého ročního příjmu z této činnosti nepřesáhne 20 % jeho ročního platu soudce za předchozí kalendářní rok podle odstavce 1.

Formulář ke stažení zde

Pro snazší práci s tímto interaktivním formulářem doporučujeme jeho stažení přes prohlížeč Microsoft Edge.