Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále "listina"), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále "Úmluva o Apostile"
a z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci či přímo použitelných právních předpisů Evropské unie.

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob).

 

Přehled jednotlivých změn v agendě ověřování:

Apostila:

 • Od 1. 10. 2021 přešla agenda vydávání apostilních doložek na české veřejné listiny vydané nebo ověřené notáři na Notářskou komoru ČR a regionální notářské komory. Ministerstvo spravedlnosti ČR od tohoto data tento typ listin apostilní doložkou již neověřuje.
 • Od 1. 10. 2021 vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR apostilní doložky pouze na české veřejné listiny vydané či ověřené soudy, případně exekutory.

Superlegalizace:

 • Ministerstvo spravedlnosti ČR bude i nadále zajišťovat vyšší ověřování listiny vydaných či ověřených notáři v procesu tzv. superlegalizace, stejně jako vyšší ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených soudy, případně exekutory (zde se nic nemění).

Poplatky za ověření:

 • Od 1. 9. 2021 vybírá Ministerstvo spravedlnosti ČR správní poplatek za vydání apostilní doložky ve výši 300,- Kč a za vyšší ověření ve výši 100,- Kč.

Ověřování dokumentů v osobním styku:

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

DBEJTE ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V OBJEKTECH MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČR A DODRŽUJTE DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR!

Důležité! - Změny v úředních hodinách:

Pondělí 4. 7. 2022:  8:00 - 12:00 hod.
Čtvrtek 7. 7. 2022: 9:00 - 12:00 hod. –
tento den lze přijít i bez předchozí online rezervace termínu. Upozorňujeme však, že objednaní žadatelé mají přednost!

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.  (bez předchozí rezervace)
úterý a čtvrtek:     pouze po předchozí online rezervaci termínu

Odkaz pro ONLINE REZERVACI OVĚŘENÍ naleznete zde: https://rezervaceovereni.justice.cz.

Důrazně žádáme o dodržování termínu rezervace! V případě, že Váš rezervovaný termín z jakéhokoliv důvodu nevyužijete, rezervaci zrušte kliknutím na odkaz v potvrzovací zprávě o rezervaci termínu, kterou jste obdrželi na Vámi uvedený e-mail. Váš termín tak bude moci využít jiný žadatel o ověření.

Během úředních hodin je možné na počkání provést maximálně 5 ověření! Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin!

V ÚTERÝ A ČTVRTEK bude ověřovna otevřená výhradně pro žadatele, kteří se dostaví po předchozí online rezervaci termínu návštěvy a tento termín jim byl potvrzen. V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření! POKUD BYLO JEDNOU OSOBOU UČINĚNO VÍCE REZERVACÍ V JEDEN DEN, V PLATNOSTI ZŮSTÁVÁ POUZE TEN PRVNÍ, OSTATNÍ BUDOU BEZ NÁHRADY ZRUŠENY!

ZÁROVEŇ BUDE NUTNÉ REZERVACI TERMÍNU PŘI VSTUPU DO OVĚŘOVNY PROKÁZAT (vytištěným e-mailem s potvrzením rezervace, případně zprávou v mobilním telefonu).

V případě, že máte k ověření více než 5 dokumentů (ověření), doporučujeme listiny zaslat korespondenčně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Nicméně většinou se pohybuje doba vyřízení žádosti o ověření v korespondenčním styku v rozmezí 10 – 14 dní.

telefon: 221 997 982, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 910

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Žadatel v průvodním dopisu (vzor žádosti) uvede:

 1. stát, ve kterém bude listina použita
 2. svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
 3. telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
 4. přiloží potřebný počet kolkových známek (volně vložených do obálky)
 5. připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek:

 1. za apostilní doložku (apostilu) – 300,- Kč ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu - za ověření jednoho razítka,
 2. za vyšší ověření listin – 100,- Kč  ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu - za ověření jednoho razítka.

Pozn: Pokud jsou na jedné listině ověřovací doložky např. dvou notářů vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, jsou potřeba 2 kolkové známky. Pokud jsou však na jedné listině dvě ověřovací doložky od stejného notáře vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, postačí 1 kolková známka.

Kolkové známky je možno získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají poštovní známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

Bližší informace naleznete zde: