Ověřování listin do ciziny

Toto jsou jediné oficiální a aktualizované stránky Ministerstva spravedlnosti k ověřování (poslední aktualizace provedena dne 17. 05. 2024)

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ LISTIN DO CIZINY.pdf

Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále "listina"), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále "Úmluva o Apostile" a z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci či přímo použitelných právních předpisů Evropské unie.

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob).

APOSTILA:

  • Od 1. 10. 2021 přešla agenda vydávání apostilních doložek na české veřejné listiny vydané nebo ověřené notáři na Notářskou komoru ČR a regionální notářské komory. Ministerstvo spravedlnosti ČR od tohoto data tento typ listin apostilní doložkou již neověřuje.
  • Od 1. 10. 2021 vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR apostilní doložky pouze na české veřejné listiny vydané či ověřené soudy, případně exekutory.

SUPERLEGALIZACE:

  • Ministerstvo spravedlnosti ČR bude i nadále zajišťovat vyšší ověřování listiny vydaných či ověřených notáři v procesu tzv. superlegalizace, stejně jako vyšší ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených soudy, případně exekutory (zde se nic nemění).

PŘEKLADY:

 

Ověřování dokumentů v osobním styku:

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

Ověřovací hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.

Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin, tj. 11:45 a 16:45.

UPOZORNĚNÍ - ve středu 10. 7. 2024 bude ověřovna uzavřena (z provozních důvodů). 

Během ověřovacích hodin je možné na počkání provést maximálně 5 ověření

V případě, že máte k ověření více než 5 dokumentů (ověření), doporučujeme listiny zaslat korespondenčně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2.

Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nutná. Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Nicméně většinou se pohybuje doba vyřízení žádosti o ověření v korespondenčním styku v rozmezí 10 – 14 dní.

telefon: 221 997 211, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 925
V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Žadatel v průvodním dopisu (vzor žádosti) uvede:

  1. stát, ve kterém bude listina použita
  2. svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
  3. telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
  4. přiloží potřebný počet kolkových známek (volně vložených do obálky)
  5. připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek:

  1. za apostilní doložku (apostilu) – 300,- Kč ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu - za ověření jednoho razítka,
  2. za vyšší ověření listin – 100,- Kč  ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu - za ověření jednoho razítka. 

Kolkové známky je možno získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají poštovní známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

 

Bližší informace naleznete zde: