Peněžní zadostiučinění za újmu způsobenou trestním stíháním

Zatímco způsob stanovení výše peněžního zadostiučinění za újmu způsobenou jinými zásahy veřejné moci do práv účastníků soudního řízení plyne dosti zřetelně z rozšířené a známé judikatury Nejvyššího soudu ČR (pro újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení je zásadním zdrojem sjednocující stanovisko Občanskoprávního a obchodního kolegia NS ČR sp. zn. Cpjn 206/2010, ohledně újmy způsobené omezením osobní svobody v rámci trestního řízení je základním východiskem rozhodnutí NS ČR č.j. 30 Cdo 2357/2010-233), pro určení výše satisfakce za újmu způsobenou trestním stíháním jako takovým je výchozí metodou komparace (srovnání) s obdobnými případy, o nichž již bylo soudy rozhodnuto (k tomu viz. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 30 Cdo 2813/2011 a zejména 30 Cdo 1747/2014).

Za účelem usnadnění tohoto srovnání Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje seznam rozhodnutí odvolacích soudů, kterými bylo žalobcům přiznáno právo na peněžité zadostiučinění za újmu způsobenou trestním stíháním, členěný dle charakteru trestné činnosti, jež byla stíhané osobě kladena za vinu a dle soudem zjištěných dopadů do osobnostních práv, zvyšujících (nebo naopak snižujících) intenzitu nemajetkové újmy, která byla žalobci způsobena. Zájemci o daná rozhodnutí se mohou obrátit na příslušný soud, jakožto původce takové informace, s žádostí dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Tento seznam bude průběžně doplňován o novější, či nově analyzovaná soudní rozhodnutí.