Právo EU v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech

Seznam platných právních předpisů EU v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech:

Text právních předpisů dostupný v databázi Eur-lex: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Vysvětlivky:

d             - předpisem je vázáno rovněž Dánsko

uk           - předpisem je vázáno rovněž Spojené království

i               - předpisem je vázáno rovněž Irsko

CZ           - předpisem není vázána Česká republika

*             - nejedná se o předpis podle části třetí hlavy V SFEU, jsou jím vázány všechny členské státy

Nařízení

 • Nařízení Rady (ES) č.1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení uk, i
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění) – použije se od 26. 6. 2017 uk, i         
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. Brusel I) d, uk, i         
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) – použije se od 10.1.2015 (tzv. Brusel Ia) d, uk, i         
 • Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech uk, i
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky uk, i   
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu uk, i
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích uk, i
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (tzv. Řím II) uk, i 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 d, uk, i 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (tzv. Řím I) uk, i
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 662/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi ve zvláště vymezených věcech v oblasti práva rozhodného ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích uk, i
 • Nařízení Rady (ES) č. 664/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o příslušnosti, uznávání a výkonu rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, věcech rodičovské zodpovědnosti a věcech vyživovacích povinností a o právu rozhodném ve věcech vyživovacích povinností uk, i
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení – použije se od 17.8.2015
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech – použije se od 11.1.2015 uk, i 
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech + Prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1823 ze dne 10. října 2016, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech i
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1911 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 – použije se od 16.2.2019*

Rodinné právo:

 • Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti  a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1347/2000 (tzv. Brusel IIa) uk, i
 • Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (d, uk), i 
 • Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky CZ
 • Nařízení Rady (EU) č. 2016/1103 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství – v účinnosti od 29. ledna 2019
 • Nařízení Rady (EU) č. 2016/1104 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství – v účinnosti od 29. ledna 2019

Směrnice

 • Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zpřístupnění spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech uk, i
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech  uk, i

Úmluvy uzavřené mezi členskými státy EU

 • Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím, 19. 6. 1980, sdělení č. 64/2006 Sb.m.s.) + První protokol o výkladu úmluvy z roku 1980 Soudním dvorem (Brusel, 19. 12. 1988, sdělení č. 64/2006 Sb.m.s.) + Druhý protokol o přenesení určitých pravomocí ve věci výkladu Úmluvy z roku 1980 na Soudní dvůr (Brusel, 19. 12. 1988, sdělení č. 64/2006 Sb.m.s.) – pro ČR se použije na smlouvy uzavřené od 1.7.2006 do 16.12.2009, poté nahrazena nařízením Řím I (viz výše)

Úmluvy uzavřené EU se třetími státy

 • Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ("Luganská úmluva") (Lugano, 30. 10. 2007, text dostupný v Úř. věst. EU L 147, 10. 6. 2009, s. 1–43). Bližší informace k Luganské úmluvě, notifikace, výhrady, prohlášení, apod. dostupné na webových stránkách depozitáře Luganské úmluvy, Ministerstva spravedlnosti Švýcarské konfederace.
  • vstup v platnost pro EU: od 1. 1. 2010
  • vstup v platnost pro Dánsko: od 1. 1. 2010
  • vstup v platnost pro Norsko: od 1. 1. 2010
  • vstup v platnost pro  Švýcarsko: od 1. 1. 2011 
  • vstup v platnost pro  Island: od 1. 5. 2011