Státní dohled ministerstva nad činností notářů

 

Ve vztahu k notářům dle § 45 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ministerstvo vykonává státní dohled nad notářskou činností dle § 2 notářského řádu, tj. sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy, a nad činností podle § 35o notářského řádu, tj. ověřování veřejných listin ve vztahu k cizině.

V řízení o pozůstalosti má notář dle § 100 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, postavení soudního komisaře a jeho úkony se podle § 103 odst. 3 považují za úkony soudu, podléhá tedy ustanovením zákona o soudech a soudcích. Ministerstvu spravedlnosti ČR jako ústřednímu orgánu státní správy soudů nepřísluší zaujímat stanoviska či se vyjadřovat k otázkám, jejichž posouzení a rozhodnutí náleží jen soudu. Spory v občanskoprávním řízení vedou nezávislé soudy a orgán správy soudu není oprávněn tato řízení přezkoumávat a nařizovat soudům, jak mají v jednotlivých řízeních postupovat.