Informace o kontrolách notářských úřadů provedených v roce 2017

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád"), byly dle schváleného plánu kontrol notářských úřadů pro rok 2017 provedeny v loňském roce kontroly vybraných úřadů.

Předmětem kontroly jednotlivých notářských úřadů byly dle ustanovení § 45 odst. 1 notářského řádu zejména notáři sepisované veřejné listiny o právních jednáních, listiny osvědčující právně významné skutečnosti a prohlášení a notářské úschovy.

Ke kontrole bylo vybráno 20 notářských úřadů podle schváleného plánu kontrol pro rok 2017, přičemž skutečně provedeno bylo 19 kontrol, 1 kontrola nebyla realizována z důvodu ukončení činnosti notáře ve vybraném notářském úřadě. Nad rámec schváleného plánu kontrol nebyly provedeny žádné mimořádné kontroly notářských úřadů.

V rámci kontrol notářských úřadů byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena výtkou (3 případy). Ministr spravedlnosti v souvislosti s provedenými kontrolami nepodal žádný návrh na zahájení kárného řízení.

Odbor justičního dohledu MSp ČR