Jednání Kolegia dne 12. června 2017

Třetí jednání Kolegia proběhlo dne 12. června 2017. Členové Kolegia byli úvodem seznámeni s tím, že kancelář vládního zmocněnce převzala na základě usnesení vlády ze dne 27. února 2017 č. 155 zastupování České republiky v řízeních o individuálních a kolektivních oznámeních a stížnostech před Evropským výborem pro sociální práva při Radě Evropy a smluvními orgány OSN ochrany lidských práv. V rámci Kolegia by proto napříště měly probíhat i diskuse o vhodných opatřeních k nápravě tam, kde by Česká republika byla shledána odpovědnou za porušení některé z těchto dalších úmluv v oblasti lidských práv. Dále byly diskutovány rozsudky ESLP proti České republice, u nichž přetrvává potřeba přijetí dalších obecných opatření k nápravě, zejména Bureš proti České republice týkající se používání omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních a Červenka proti České republice týkající se záruk proti neoprávněnému zbavení svobody v zařízení sociálních služeb. Probírány byly též rozsudky ESLP proti jiným státům, které si mohou vyžádat změnu vnitrostátní právní úpravy či praxe, a to zejména rozsudek A. P., Garçon a Nicot proti Francii týkající se podmínky chirurgické změny pohlaví pro právní uznání změny pohlaví a rozsudek Blokhin proti Rusku týkající se procesních záruk pro děti mladší 15 let v soudnictví ve věcech mládeže. Kolegium se dále zabývalo novými rozsudky ESLP proti České republice, zejména rozsudkem Čapský a Jeschkeová proti České republice týkajícím se odškodnění majitelů bytů s regulovaným nájmem za období protiprávní regulace v letech 2002 až 2006 a rozsudky Bátěk a ostatní proti České republice a Štulíř proti České republice týkajícími se použití výpovědí svědků, kteří nejsou přítomni u hlavního líčení a u jejichž výpovědi během případného řízení nebyla obhajoba přítomna. Závěrem byli členové Kolegia informováni o mezinárodní konferenci Immigration Detention of Children: Coming to a Close?, kterou Ministerstvo spravedlnosti organizuje ve dnech 25. a 26. září 2017 v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

podklady | zápis