Implementace rozhodnutí EVSP

Po dobu čtyř měsíců od oznámení rozhodnutí Výboru ministrů jsou rozhodnutí EVSP důvěrná. Během této lhůty jsou účastníci řízení povinni zachovávat ve vztahu k jejich obsahu mlčenlivost a nemohou je uveřejnit. V mezidobí mají zainteresované státní orgány prostor se s odůvodněním rozhodnutí seznámit, přichystat se na jeho zveřejnění a nastínit Výboru ministrů strategii, jak jej hodlá implementovat. Výbor ministrů může posléze přijmout rezoluci nebo doporučení určená dotčenému státu. Po uplynutí čtyřměsíční ochranné lhůty je rozhodnutí EVSP zpřístupněno v plném znění veřejnosti.

Dotčené státy předkládají EVSP jednou za 2 roky zprávu o implementaci rozhodnutí, tj. o přijatých opatřeních směřujících k uvedení předmětné situace do souladu se závazky podle Charty. O tom, jaká obecná opatření by měla být přijata v návaznosti na rozhodnutí EVSP, se v České republice vedou odborné diskuse v rámci Kolegia expertů, poradního orgánu vládního zmocněnce. Poté, co EVSP posoudí implementační zprávu státu, vydá k ní svá zjištění (findings). V nich posoudí, zda bylo shledané porušení Charty náležitě napraveno, či nikoliv.

Do roku 2023 lze očekávat, že na základě rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy dozná uvedený systém určitých změn.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 5. prosince 2019 ve věci č. 128/2016 – University Women of Europe (UWE) proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí shledal, že v českém právním řádu není zajištěna transparentnost odměňování spočívající v poskytování informací o odměňování a možnosti srovnávat pracovní místa mezi obchodními společnostmi v soukromém sektoru, čímž došlo k porušení práva na spravedlivou odměnu za práci podle čl. 4 odst. 3 Evropské sociální charty a práva na rovné příležitosti a na rovné zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání bez diskriminace na základě pohlaví chráněného čl. 1 písm. c) Dodatkového protokolu z roku 1988. Výbor zároveň konstatoval, že v České republice nebylo dosaženo dostatečného měřitelného pokroku v podpoře rovných příležitostí žen a mužů v oblasti rovného odměňování, čímž došlo rovněž k porušení čl. 1 písm. c) Dodatkového protokolu. Výbor konečně rozhodl, že nedošlo k dosažení dostatečného pokroku při zajištění vyváženého zastoupení žen v rozhodovacích orgánech soukromých společností, což vedlo k porušení čl. 1 písm. d) Dodatkového protokolu.

Zpráva o implementaci rozhodnutí, kterou vláda Výboru předložila v prosinci 2021, je k dispozici zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 15. května 2018 ve věci č. 117/015 – Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že podmíněním právního uznání změny pohlaví podstoupením sterilizace Česká republika porušuje čl. 11 odst. 1 Evropské sociální charty, který zaručuje právo na co nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a právo na přístup ke zdravotní péči.

Zpráva o implementaci rozhodnutí, kterou vláda Výboru předložila v prosinci 2021, je k dispozici zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 17. května 2016 ve věci č. 104/2014 – European Roma and Travellers Forum (ERTF) proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí dospěl k závěru, že došlo k porušení k článku 16 Charty, jelikož romské rodiny byly často nuceně vystěhovávány bez nezbytných záruk, nebylo jim zajištěno přístupné bydlení, jsou územně segregovány a nemají vyhovující podmínky k bydlení. Dle Výboru došlo také k porušení článku 11 Charty, protože Romům není dostatečně přístupná zdravotní péče a jsou v oblasti zdraví a zdravotní péče vyloučení a marginalizováni.

Jak Výbor v lednu 2020 zhodnotil stav implementace rozhodnutí, naleznete zde.

Zpráva o implementaci rozhodnutí, kterou vláda Výboru předložila v prosinci 2021, je k dispozici zde.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 20. ledna 2015 ve věci č. 96/2013 – Approach proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí shledal, že v českém právním řádu není výslovně ani prostřednictvím jasné a přesné judikatury zakotven všeobecný zákaz všech forem tělesných trestů na dětech. Zákonná úprava dovoluje tělesné tresty z výchovných důvodů a postihuje jen takové, které dosáhnou zvláštního stupně závažnosti, čímž Česká republika porušuje článek 17 Evropské sociální charty.

Jak Výbor v lednu 2020 zhodnotil stav implementace rozhodnutí, naleznete zde.

Zpráva o implementaci rozhodnutí, kterou vláda Výboru předložila v prosinci 2021, je k dispozici zde.