Program švýcarsko-české spolupráce

Program švýcarsko-české spolupráce přispívá ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené EU a na základě bilaterálních rámcových dohod podporuje rozvojové projekty na území tzv. nových členských států EU, včetně České republiky. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony. Program byl koncipován tak, aby vhodně doplňoval podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a Fondů EHP a Norska.

Programové období 2007–2012

V období 2007–2012 obdržela Česká republika 109 779 997 CHF. V resortu justice byly podpořeny celkem 2 individuální projekty s celkovou výší grantu 2 842 266 CHF.  Projekty byly zaměřené na vytvoření systému vzdělávání odborného aparátu soudů a státních zastupitelství, dále pak na rozvoj a implementaci probačních a resocializačních programů s cílem posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti.

Přehled projektů:

PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
VÝŠE DOTACE
Program švýcarsko-české spolupráce Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti
7F-07378.01
Ministerstvo spravedlnosti 16.2.2011 31.10.2016 31 773 840 Kč
Program švýcarsko-české spolupráce Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství
7F-07532.01
Ministerstvo spravedlnosti 10.1.2011 31.10.2016 34 952 716 Kč