Základní informace

Ministerstvo spravedlnosti ČR v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s dalšími zákonnými normami podporuje formou nenárokových dotací vybrané programy a projekty realizované nestátními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty.

Dotační řízení se řídí Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti ČR. Programy, kterým je udělována akreditace, jsou posuzovány rovněž v rámci akreditačního řízení, a to dle Metodiky procesu udělování akreditací příslušného dotačního titulu.

Víceúrovňový systém hodnocení žádostí o dotace (a případně také o akreditace) se skládá z interního hodnocení na straně MSp, z hodnocení externími hodnotiteli a dále z posouzení žádostí expertní komisí MSp. Ta je složena ze zástupců MSp, jím zřizovaných složek (Probační a mediační služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci atd.) a dalších relevantních resortů (MPSV, MV).

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci jsou vyhlašovány každoročně, vždy na podzim daného roku. Výsledky dotačního a akreditačního řízení jsou pak vyhlašovány na začátku roku následujícího.

Za průběh tohoto dotačního a akreditačního řízení je zodpovědné oddělení projektového řízení a dotací sekce ekonoické a správní MSp ČR.