Výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Na výkon odsuzujících rozsudků Soudu (a obdobně také smírných urovnání stížností) dohlíží Výbor ministrů Rady Evropy. Státy jej informují o splnění bezprostředních závazků vyplývajících z rozsudku (zaplacení částky na spravedlivém zadostiučinění či v rámci smírného urovnání záležitosti), Výbor ministrů však rovněž požaduje informace o obecných opatřeních směřujících k vyloučení rizika porušování Úmluvy ze stejného důvodu, z jakého byl stát právě odsouzen. Věc tak definitivně končí až tehdy, kdy Výbor ministrů přijme závěrečnou rezoluci o splnění všech závazků z rozsudku plynoucích.

Aktuální případy před Výborem ministrů Rady Evropy