Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Centrální registr oznámení a role Ministerstva spravedlnosti

Oznámení veřejných funkcionářů jsou přístupná pouze na základě žádosti. S ohledem na aktuálně účinné znění zákona o střetu zájmů jsou takto dostupná pouze oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (sem patří např. voják z povolání, ředitel veřejné výzkumné instituce, vedoucí úředník územně samosprávných celků, vedoucí zaměstnanci organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, člen statutárního, dozorčího či kontrolního orgánu právnické osoby zřízených státem). Žádosti o nahlížení do Centrálního registru oznámení musí splňovat náležitosti § 1 odst. 4 zákona.

Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů jsou z možnosti nahlížení vyňata v důsledku derogačního nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17 a stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to až do nabytí účinnosti novely zákona o střetu zájmů, která umožní nahlížení na tato oznámení na žádost (tedy ve stejném režimu jako v případě veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona). Do přijetí novely nemůže na tato oznámení veřejnost nahlížet a údaje v nich obsažené se neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

U veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů jsou dostupné skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) → tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, podíly v obchodních korporacích) a příjmech.

Zvláštní ochranu z hlediska nahlížení mají mimo soudců také veřejní funkcionáři z řad státních zástupců, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ani na oznámení těchto veřejných funkcionářů veřejnost nemůže nahlížet a údaje v nich obsažené se neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Z registru oznámení jsou v rozsahu potřebném pro výkon své působnosti oprávněny získávat informace rovněž některé další orgány veřejné moci. Konkrétně jde o orgány příslušné k projednání přestupků podle zákona o střetu zájmů (místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Úřad pro ochranu osobních údajů), soudy, orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby, orgány Finanční správy a Ministerstvo financí.

Žádost musí obsahovat náležitosti vyjmenované v § 13 odst. 4 zákona o střetu zájmů: