Agregátor obsahu Agregátor obsahu

FAQ - Veřejnost

 1. Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?
 2. Kde najdu Centrální registr oznámení?
 3. Jsou některé údaje veřejnosti vždy nepřístupná?
 4. Na co všechno se budu moci po podání žádosti podívat?
 5. Komu podávám žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů?
 6. Co musí žádost o nahlížení obsahovat?
 7. Jak bude žádost vyřízena?
 8. Jak dlouho budou přihlašovací údaje aktivní?
 9. Mohu nahlížet do oznámení soudců nebo policistů?
 10. Mohu nahlížet i do oznámení, která nejsou v Centrálním registru oznámení, tj. ty, které byly podané do 31. srpna 2017?
 11. Budou se oznámení podaná do 31. srpna 2017 hromadně nahrávat do Centrálního registru oznámení?
 12. Jak se můžu podívat na oznámení, které byly podané do 31. srpna 2017?
 13. Jaký je vztah ustanovení upravujících podání žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů k zákonu o svobodném přístupu k informacím?
 14. Dozví se veřejný funkcionář, kdo žádá o nahlížení na jeho oznámení?
 15. Co to je podnět?
 16. Jaký je účel podnětu?
 17. Komu e směřován podnět ohledně podezření nesplnění oznamovací povinnosti z hlediska pravdivosti, správnosti a úplnosti oznámení evidovaných v Centrálním registru oznámení?
 18. Co musí podnět obsahovat?
 19. Hrozí oznamovateli nějaká sankce za sdělení nepravdivých informací?
 20. Jak bude podnět vyřízen?
 21. Kdo může podnět podat?
 22. Jak podat podnět a kam ho poslat?
 23. Jaké nástroje může evidenční orgán využít pro kontrolu údajů uvedených v Centrálním registru oznámení a potvrdit tak skutečnosti uvedené v podnětu oznamovatele?
 24. Podnět vs. žádost o nahlížení
 • Nahlížení do Centrálního registru oznámení
 1. Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě a v rozsahu stanoveném zákonem do Centrálního registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů jsou veřejnosti přístupná pouze na základě žádosti.

Oznámení veřejných funkcionářů z řad soudců, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů veřejně přístupná nejsou a nahlížet na ně nelze. Údaje obsažené v oznámeních těchto veřejných funkcionářů se veřejnosti neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře.

 1. Kde najdu Centrální registr oznámení?
 1. Jsou některé údaje veřejnosti vždy nepřístupná?

     4. Na co všechno se budu moci po podání žádosti podívat?

U všech skupin veřejných funkcionářů jsou z nahlížení pro veřejnost vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození veřejného funkcionáře, identifikaci oznamované nemovité věci, a dále údaje, které veřejní funkcionáři poskytují Ministerstvu spravedlnosti dobrovolně (např. číslo OP, adresa pro doručování, a dále veškeré nepovinné položky – dle jednotlivých oddílů oznámení).

Ve vztahu k veřejným funkcionářům podle § 2 odst. 1

1. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. a) až o) a u členů rady kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni - přístupné jsou všechny uvedené skutečnosti oznámené podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 → tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích, jiné věci movité určené podle druhu), příjmech a závazcích.

2. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. p) a u primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni -  přístupné jsou uvedené skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c), a § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 → tj. oznámení o činnostech, majetku (pouze nemovitosti, cenné papíry a podíly v obchodních korporacích), příjmech. Jinými slovy nejsou viditelné údaje o jiných věcech movitých určených podle druhu a oznámení o závazcích.

3. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. q), s výjimkou primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy - přístupné jsou uvedené skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c) a § 12 odst. 4 → tj. oznámení o činnostech, majetku (pouze nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích). Jinými slovy nejsou viditelné údaje o jiných věcech movitých určených podle druhu a údaje z oznámení o příjmech a závazcích.

Ve vztahu k veřejným funkcionářům podle § 2 odst. 2

U veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (sem patří např. voják z povolání, ředitel veřejné výzkumné instituce, vedoucí úředník územně samosprávných celků, vedoucí zaměstnanci organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, člen statutárního, dozorčího, řídícího či kontrolního orgánu právnické osoby zřízených státem) jsou přístupné skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) → tj. oznámení o činnostech, majetku (pouze nemovitosti a  podíly v obchodních korporacích) a příjmech. Jinými slovy nejsou viditelné údaje o cenných papírech, jiných věcech movitých určených podle druhu a oznámení o závazcích.

Oznámení veřejných funkcionářů z řad soudců, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů veřejně přístupná nejsou a nahlížet na ně nelze. Údaje obsažené v oznámeních těchto veřejných funkcionářů se veřejnosti neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

     5. Komu podávám žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů?

Žádost podáváte:

 • písemně na listině s Vaším úředně ověřeným podpisem Ministerstvu spravedlnosti ČR, Odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2;
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo
 • doručením přes Vaší datovou schránku – kq4aawz.

     6. Co musí žádost o nahlížení obsahovat?

 V žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů je uvedeno:

Jsem-li fyzická osoba:

jméno, popřípadě jména, příjmení,

datum narození,

trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele

Jsem-li právnická osoba:

obchodní firma nebo název,

identifikační číslo osoby

sídlo,

údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

Dále musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

 

 1. Jak bude žádost vyřízena?

      8  Jak dlouho budou přihlašovací údaje aktivní?

 1. Mohu nahlížet do oznámení soudců nebo policistů?
 1. Mohu nahlížet i do oznámení, která nejsou v Centrálním registru oznámení, tj. ty, které byly podané do 31. srpna 2017?
 1. Budou se oznámení podaná do 31. srpna 2017 hromadně nahrávat do Centrálního registru oznámení?
 1. Jak se můžu podívat na oznámení, které byly podané do 31. srpna 2017?
 1. Jaký je vztah ustanovení upravujících podání žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů k zákonu o svobodném přístupu k informacím?
 1. Dozví se veřejný funkcionář, kdo žádá o nahlížení na jeho oznámení?
 • Podněty
 1. Co to je podnět?
 1. Jaký je účel podnětu?
 1. Komu je směřován podnět ohledně podezření nesplnění oznamovací povinnosti z hlediska pravdivosti, správnosti a úplnosti oznámení evidovaných v Centrálním registru oznámení?
 1. Kdo může podnět podat?
 1. Jak podat podnět a kam ho poslat?
 • písemně adresovaný na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2;
 • elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu na osz@msp.justice.cz;
 • doručením přes datovou schránku – kq4aawz;
 • prostřednictvím CRO - https://cro.servis.justice.cz/verejnost/podnet.
 1. Co musí podnět obsahovat?
 1. Hrozí oznamovateli nějaká sankce za sdělení nepravdivých informací?
 1. Jak bude podnět vyřízen?
 1. Jaké nástroje může evidenční orgán využít pro kontrolu údajů uvedených v Centrálním registru oznámení a potvrdit tak skutečnosti uvedené v podnětu oznamovatele?
 • Registr obyvatel,
 • IS evidence obyvatel,
 • IS cizinců,
 • Katastr nemovitostí,
 • Centrální registr silničních vozidel,
 • Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
 • Obchodní rejstřík,
 • Živnostenský rejstřík.
 1. Podnět vs. žádost o nahlížení