Agregátor obsahu Agregátor obsahu

FAQ - Veřejnost

 1. Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?
 2. Kde najdu Centrální registr oznámení?
 3. Jsou některé údaje veřejnosti vždy nepřístupná?
 4. Na co všechno se budu moci po podání žádosti podívat?
 5. Komu podávám žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů?
 6. Co musí žádost o nahlížení obsahovat?
 7. Jak bude žádost vyřízena?
 8. Jak dlouho budou přihlašovací údaje aktivní?
 9. Mohu nahlížet do oznámení soudců nebo policistů?
 10. Mohu nahlížet i do oznámení, která nejsou v Centrálním registru oznámení, tj. ty, které byly podané do 31. srpna 2017?
 11. Budou se oznámení podaná do 31. srpna 2017 hromadně nahrávat do Centrálního registru oznámení?
 12. Jak se můžu podívat na oznámení, které byly podané do 31. srpna 2017?
 13. Jaký je vztah ustanovení upravujících podání žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů k zákonu o svobodném přístupu k informacím?
 14. Dozví se veřejný funkcionář, kdo žádá o nahlížení na jeho oznámení?
 15. Co to je podnět?
 16. Jaký je účel podnětu?
 17. Komu e směřován podnět ohledně podezření nesplnění oznamovací povinnosti z hlediska pravdivosti, správnosti a úplnosti oznámení evidovaných v Centrálním registru oznámení?
 18. Co musí podnět obsahovat?
 19. Hrozí oznamovateli nějaká sankce za sdělení nepravdivých informací?
 20. Jak bude podnět vyřízen?
 21. Kdo může podnět podat?
 22. Jak podat podnět a kam ho poslat?
 23. Jaké nástroje může evidenční orgán využít pro kontrolu údajů uvedených v Centrálním registru oznámení a potvrdit tak skutečnosti uvedené v podnětu oznamovatele?
 24. Podnět vs. žádost o nahlížení

 

 • Nahlížení do Centrálního registru oznámení
 1. Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě a v rozsahu stanoveném zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 jsou veřejnosti přístupná pouze na základě žádosti. Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 nejsou veřejnosti přístupná a nemůže na ně proto nahlížet.

 1. Kde najdu Centrální registr oznámení?
 1. Jsou některé údaje veřejnosti vždy nepřístupná?
 1. Na co všechno se budu moci po podání žádosti podívat?

U veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (sem patří např. poslanec, senátor, krajská a místní samospráva, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, Senátu, Prezidenta republiky a další) nelze na oznámení ze strany veřejnosti vůbec nahlížet.

U veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (sem patří např. voják z povolání, ředitel veřejné výzkumné instituce, vedoucí úředník územně samosprávných celků, vedoucí zaměstnanci organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, člen statutárního, dozorčího, řídícího či kontrolního orgánu právnické osoby zřízených státem) jsou dostupné skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) → tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, podíly v obchodních korporacích) a příjmech.

 1. Komu podávám žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů?
 • písemně na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2;
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (je-li žádost podávána ve vztahu k veřejným funkcionářům dle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů, uznávaný elektronický podpis není třeba připojovat), nebo
 • doručením přes datovou schránku – kq4aawz.
 1. Co musí žádost o nahlížení obsahovat?

Žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2

Jsem-li fyzická osoba:

jméno, popřípadě jména, příjmení,

datum narození,

trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele

Jsem-li právnická osoba:

obchodní firma nebo název,

identifikační číslo osoby

sídlo,

údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

Dále musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Součástí žádosti má být i důvod (právní zájem), kterým je nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů odůvodněno, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů (dle zákona o ochraně osobních údajů).

 1. Jak bude žádost vyřízena?
 1. Jak dlouho budou přihlašovací údaje aktivní?
 1. Mohu nahlížet do oznámení soudců nebo policistů?
 1. Mohu nahlížet i do oznámení, která nejsou v Centrálním registru oznámení, tj. ty, které byly podané do 31. srpna 2017?
 1. Budou se oznámení podaná do 31. srpna 2017 hromadně nahrávat do Centrálního registru oznámení?
 1. Jak se můžu podívat na oznámení, které byly podané do 31. srpna 2017?
 1. Jaký je vztah ustanovení upravujících podání žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů k zákonu o svobodném přístupu k informacím?

Na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů není možné nahlížet ani v režimu zákona o střetu zájmů, ani v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Tato skutečnost je způsobena vznikem přechodného období mezi vyhlášením derogačního nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17 a nabytím účinnosti novely zákona o střetu zájmů, kdy bude do zákona zavedena možnost nahlížet na tato oznámení v obdobném režimu, jako je tomu v případě oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona.

 1. Dozví se veřejný funkcionář, kdo žádá o nahlížení na jeho oznámení?
 • Podněty
 1. Co to je podnět?
 1. Jaký je účel podnětu?
 1. Komu je směřován podnět ohledně podezření nesplnění oznamovací povinnosti z hlediska pravdivosti, správnosti a úplnosti oznámení evidovaných v Centrálním registru oznámení?
 1. Kdo může podnět podat?
 1. Jak podat podnět a kam ho poslat?
 • písemně adresovaný na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2;
 • elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu na osz@msp.justice.cz;
 • doručením přes datovou schránku – kq4aawz;
 • prostřednictvím CRO - https://cro.servis.justice.cz/verejnost/podnet.
 1. Co musí podnět obsahovat?
 1. Hrozí oznamovateli nějaká sankce za sdělení nepravdivých informací?
 1. Jak bude podnět vyřízen?
 1. Jaké nástroje může evidenční orgán využít pro kontrolu údajů uvedených v Centrálním registru oznámení a potvrdit tak skutečnosti uvedené v podnětu oznamovatele?
 • Registr obyvatel,
 • IS evidence obyvatel,
 • IS cizinců,
 • Katastr nemovitostí,
 • Centrální registr silničních vozidel,
 • Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
 • Obchodní rejstřík,
 • Živnostenský rejstřík.
 1. Podnět vs. žádost o nahlíženíPodnět vs. žádost o nahlížení