Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Štrasburský soud znovu neprojedná případ doživotně odsouzeného Roberta Tempela

Evropský soud pro lidská práva nevyhověl žádosti české vlády, která se domáhala postoupení případu Roberta Tempela, odsouzeného za dvojnásobnou vraždu na doživotí, k velkému senátu. Původní rozsudek štrasburského soudu tak nabyl právní moci.

Odsouzený Tempel si u Evropského soudu stěžoval, že se mu v řízení před českými soudy nedostalo spravedlivého procesu. Konkrétně poukazoval na to, že byl čtyřikrát zproštěn prvoinstančním soudem obžaloby, načež odvolací soud rozhodl o odejmutí věci tomuto soudu a jejím přidělení k projednání soudu jinému, který ho odsoudil za dvojnásobnou vraždu na doživotí. K tomuto postupu měl odvolací soud dospět kvůli odlišnému hodnocení důkazů, konkrétně věrohodnosti klíčového svědka.

Soudci štrasburského soudu dali stěžovateli za pravdu, že řízení jako celek spravedlivé nebylo. Prvoinstanční soud, jemuž byl případ později přidělen, totiž mohl ve světle dřívějších rozhodnutí odvolacího soudu nabýt dojmu, že jediný výrok, který při jeho přezkumu obstojí, je uznání stěžovatele vinným. Štrasburský soud se však sám nezabýval otázkou, zda stěžovatel vraždy spáchal, či nikoliv.

Účastníci řízení ve Štrasburku mohou požádat o postoupení věci velkému senátu do tří měsíců od vynesení rozsudku, čehož Česká republika využila. Evropský soud nicméně žádostem vyhovuje jen zcela ojediněle. Z dvanácti podobných žádostí tentokrát nevyhověl žádné. Rozhodnutí panelu pěti soudců, který žádosti posuzuje, neobsahují bližší odůvodnění. 

Po zamítnutí žádosti o postoupení rozsudek nabyl právní moci a závaznosti. Za pochybení v postupu českých soudů přiznal Evropský soud stěžovateli spravedlivé zadostiučinění ve výši necelých 13 tisíc eur. To zahrnuje náhradu vzniklé nemajetkové újmy a náhradu nákladů řízení. Nadto se může domáhat obnovy vnitrostátního řízení u Ústavního soudu.

Podrobnější odůvodnění senátního rozsudku si můžete přečíst v předchozí tiskové zprávě nebo v samotném rozsudku štrasburského soudu.