Ukládání alternativních trestů v praxi

Současný systém trestního práva, zejména s ohledem na sankční politiku, poskytuje dostatečný prostor pro aplikaci alternativních sankcí. Přestože z následujícího grafu vyplývá, že alternativní sankce, včetně tzv. odklonů, jsou ukládány soudy ve větší míře již od druhé poloviny 90 let (více než 80% sankcí jsou sankce alternativní), stále existují v jejich efektivním ukládání rezervy, a to s ohledem na vysokou míru recidivy a neklesající počet vězeňské populace. Sankční politikou a efektivitou trestní politiky se zabývaly i výzkumy Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, ze kterých vycházejí i následující informace.

Z dostupných statistických dat vyplývá, že nejčastěji ukládanou sankcí je v České republice podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody. Podmíněný trest odnětí svobody je však poměrně málo ukládán ve spojení s dohledem či s uložením přiměřených omezení či povinností. Přitom dohled Probační a mediační služby je jedním ze zásadních faktorů působících na pachatele v rámci prevence jeho dalšího kriminálního chování.

K dlouhodobě málo využívaným trestům patří peněžitý trest, který není příliš často využíván ani v případě majetkových trestných činů. Rozdílná praxe soudů při ukládání peněžitého trestu se projevuje ve výrazně odlišných počtech uložení tohoto trestu v jednotlivých soudních okresech. Tuto určitou neochotu soudců ukládat tento trest je potřeba změnit, což lze považovat za jeden z cílů sekce trestní politiky.

Trest domácího vězení, který byl do českého právního řádu zaveden novým trestním zákoníkem, je v praxi stále využíván takřka minimálně. Tento jev lze však vysvětlit tím, že v České republice nebyl až dosud zaveden elektronický monitorovací systém a jeho výkon je tak kontrolován Probační a mediační službou. Po spuštění elektronického monitorovacího systému lze očekávat nárůst v počtu jeho ukládání.

Naopak trest, který je od svého zavedení velmi hojně využíván, je trest obecně prospěšných prací. V posledních 5 letech sice počet jeho uložení zaznamenal pokles, ale stále se drží kolem 10 % ze všech uložených sankcí a od roku 1999 je druhým nejčastěji ukládaným alternativním trestem. Vzhledem ke zpřísnění podmínek pro ukládání tohoto trestu, lze předpokládat, že je již ukládán uvážlivěji a tím se snižuje riziko jeho přeměny v nepodmíněný trest odnětí svobody.

Sekce trestní politiky se v rámci své činnosti zabývá problematikou ukládání alternativních sankcí. V současné době se zaměřuje na prohloubení kooperace mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na jejich ukládání a výkonu, neboť je nutné prohloubit spolupráci mezi státními zástupci, soudci a Probační a mediační službou. Při snaze o snižování kriminality je však nutno myslet i na provázanost trestní a sociální politiky, neboť trestní represe je jen jedním z faktorů mající vliv na pachatele a jeho chování.

Statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR jsou dostupné zde.