Obecné informace

V obecné rovině lze za alternativní tresty považovat všechny tresty nespojené s bezprostředním odnětím svobody. Alternativa obsažená v tomto pojmu tedy spočívá v odlišné variantě potrestání, než umístění pachatele do věznice. Z tohoto vymezení tak vedle trestu odnětí svobody a výjimečného trest odpadá také trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti, neboť tyto tresty lze uložit pouze v případě, že soud odsuzuje pachatele současně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

V užším pojetí se však alternativní tresty vymezují podle jejich hlavního účelu, kterým je náhrada za nepodmíněný trest odnětí svobody, tedy že tyto tresty nelze uložit současně s trestem odnětí svobody. Do této kategorii alternativních trestů v rámci českého trestního práva spadá trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, za určitých podmínek peněžitý trest a podmíněné odsouzení včetně podmíněného odsouzení s dohledem.

K uložení alternativního trestu dochází za předpokladu, že vzhledem k osobě a poměrům pachatele a k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu není třeba uložit nepodmíněný trest odnětí svobody, který je podle zvláštní části trestního zákoníku možné při splnění podmínek uložit za jakýkoli trestný čin. Stejně jako při ukládání všech druhů trestu je i zde nutné přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu, a to jak k povaze a závažnosti trestného činu, tak také k osobě a poměrům pachatele. Ne vždy totiž musí alternativní trest posloužit lépe, než trest odnětí svobody. Zavedením těchto druhů trestů do právního řádu jsou však soudům nabídnuty větší možnosti vhodného způsobu potrestání.

K neuvěznění pachatele a využití alternativního trestu by mělo docházet vždy, kdy vzhledem k osobě pachatele i okolnostem případu lze dosáhnout účelu trestu i bez odnětí svobody a odsouzený má reálné předpoklady k tomu, aby byl schopen splnit podmínky uloženého alternativního trestu. Ponecháním odsouzeného na svobodě je mu projevena důvěra, že k jeho napravení může dojít i bez zbavení osobní svobody.

Mezi hlavní přednosti alternativních trestů patří snížení finančních nákladů spojených s výkonem trestu, uvolnění věznic pro pachatele závažnějších trestných činů a eliminace negativních vlivů spojených s uvězněním. Odsouzený není vytržen ze společnosti a nedochází k odloučení od jeho rodiny a nejbližších, což výrazně prospívá jeho psychickému stavu. Je mu tak umožněno pokračovat ve svém dosavadním zaměstnání, čímž se výrazně zvyšuje možnost uhrazení náhrady škody, kterou svým činem způsobil. Úspěšná resocializace odsouzeného je pak jedním z klíčových faktorů při prevenci jeho dalšího kriminálního chování.