Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Provozní řád budovy

PROVOZNÍ ŘÁD
budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem

1/ Budova krajského soudu je přístupná veřejnosti zásadně jen v úředních dnech a v úředních hodinách jen za účelem úředním. Dále se mohou v budově zdržovat osoby přizvané a veřejnost účastnící se jednání a hlavních líčení, pokud tuto skutečnost oznámí justiční stráži s místem pohybu po budově.

2/ Styk veřejnosti se soudci je možný pouze prostřednictvím justiční stráže a po předchozím souhlasu soudce.

3/ Vstup do budovy se zvířaty je zakázán s výjimkou služebních, vodicích a asistenčních psů.

4/ Osoby zdržující se v budově soudu jsou povinny udržovat pořádek, nenarušovat klid, důstojnost, neporušovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu, omamných látek, a vždy se řídit pokyny příslušníků justiční stráže nebo pověřených pracovníků krajského soudu.

5/  Podle zákona č. 6/2002 Sb., § 7, do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, není dovoleno vstupovat se zbraní nebo s jiným nebezpečným předmětem. Proto je do budovy zakázán vstup s předměty, které mohou být použity v rozporu s požadavkem zajištění bezpečnosti osob a pořádku, zejména:
a/  osobní a střelné zbraně
b/  ostatní zbraně (tyče, hole, nože aj.)
c/  výbušniny
d/  zápalné látky
e/  psychotropní a jiné omamné látky
f/  jiné nejmenované nebezpečné předměty
g/  alkohol

6/ Návštěvník soudu je povinen podrobit se kontrole včetně svých zavazadel, zda do budovy soudu nevnáší zbraně či jiné výše jmenované předměty, a to průchodem přes detekční rám, ručním detektorem kovů a rentgenovým přístrojem určeným pro kontrolu zavazadel. V případě důvodného podezření, že kontrolovaná osoba vnáší do budovy zbraň nebo nebezpečný předmět, je příslušník justiční stráže oprávněn provést osobní prohlídku dle zákona č. 555/1992 Sb. v platném znění. Kontrolovaná osoba se vždy řídí pokyny příslušníka provádějícího kontrolu osob a zavazadel. V případě, že se kontrolovaná osoba nechce podrobit kontrole, nebude vpuštěna do budovy soudu.

7/ Příslušníci justiční stráže jsou povinni umožnit vstup do budovy krajského soudu bezbariérovým vchodem osobám tělesně postiženým a invalidním. V případě přítomnosti vodicího nebo asistenčního psa je zdravotně postižená osoba povinna předložit průkaz zdravotně postižené osoby opravňující k využití vodicího nebo asistenčního psa. Povinnost podrobení se kontrole osob a zavazadel se vztahuje i na zdravotně postižené osoby - viz bod 6/ Provozního řádu.

8/ Příslušníci justiční stráže jsou oprávněni:
a)  zjišťovat účel vstupu do budovy soudu dle bodu 1/ a 2/,
b)  provádět kontrolu dodržování zákazů dle bodu 5/ a 6/ průchozím detekčním rámem, detektorem kovů, rentgenovým přístrojem a odepřít přístup do budovy osobám, které výše uvedené věci neodevzdají do dočasné úschovy nebo se nepodrobí kontrole,
c)  zjišťovat totožnost osob dle zákona č. 555/1992 Sb. v platném znění, které narušují pořádek nebo ohrožují bezpečnost v budově soudu nebo svým chováním vzbuzují podezření z možného narušení pořádku a bezpečnosti v budově soudu, tyto osoby vykázat z budovy soudu, předat Polici ČR, eventuelně jim zabránit v dalším přístupu do budovy,
d)  provést služební zákrok proti osobám, které narušují pořádek nebo ohrožují bezpečnost v budově soudu, nebo svým chováním vzbuzují podezření z možného narušení pořádku a bezpečnosti v budově. Tyto osoby jsou příslušníci justiční stráže oprávněni vykázat z budovy soudu, předat Policii ČR, eventuálně jim zabránit v dalším přístupu do budovy.
e)  Osoby pohybující se po budově soudu jsou povinny řídit se pokyny příslušníků justiční stráže, případné stížnosti na chování příslušníků adresovat veliteli justiční stráže.
Při plnění uvedených úkolů jsou příslušníci justiční stráže oprávněni podle zákona č. 555/1992 Sb. použít donucovacích prostředků včetně střelné zbraně a činit jiná nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti v soudních budovách a v jiných místech výkonu a správy soudnictví a plynulého a nerušeného soudního řízení.