Obdržel jsem předvolání k soudnímu jednání

Obdrželi jste předvolání k soudnímu jednání a nevíte, co Vás u soudu čeká? Nejste si jisti, co si vzít s sebou, co naopak nechat doma, jak probíhá osobní prohlídka při vstupu do budovy soudu a jak se chovat během samotného soudního jednání?

Co najdu na předvolání?

Informaci o tom, k jaké věci jste předvolán, datum, čas a místo konání (adresa soudu, označení místnosti, případně poschodí). Najdete zde také poučení o tom, co nastane, když se k soudu nedostavíte a neomluvíte.

Co když se nemohu z vážného důvodu dostavit?

Oznamte to co nejdříve soudu, aby měl dostatek času informovat protistranu a stanovit nové datum. Vždy je lepší se omluvit písemně, a pokud je to možné, doložte důvody své neúčasti (například kopii neschopenky).

Co když potřebuji k jednání tlumočníka?

Na tlumočníka máte ze zákona nárok. Jeho potřeba může vyplynout automaticky, například je-li účastníkem řízení cizinec, soud by Vám ho měl přidělit. Nicméně je jistější, pokud o tlumočníka výslovně požádáte. Potřebujete-li tedy tlumočit do cizí nebo znakové řeči, podejte k soudu žádost o přidělení tlumočníka.

Co si mám vzít s sebou?

K soudu se dostavte s předvoláním a s průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem nebo řidičským průkazem).

Co si k soudu nesmím vzít?

Zbraně nebo jiné předměty, jejichž použití by mohlo ohrozit život a zdraví.

Co mě čeká při příchodu k soudu?

Při vstupu do budovy soudu se prokážete průkazem totožnosti. Dále Vás čeká povinná osobní prohlídka, během které projdete bezpečnostním rámem, případně budete zkontrolováni ručním detektorem kovů. Rám je zdravotně nezávadný. Nicméně jste-li těhotná žena nebo osoba s kardiostimulátorem, můžete tuto skutečnost oznámit justiční stráži a budete zkontrolováni pouze ručním detektorem. Rentgenem pak budou zkontrolovány všechny Vaše věci, které si s sebou přinesete. Budete-li s sebou mít zakázaný předmět, budete si jej moct odložit do úschovny. Pokud potřebujete poradit, jak se dostat například do konkrétní soudní síně, zeptejte se příslušníka justiční stráže.

Jak poznám, kdy mohu vstoupit do jednací místnosti?

Před zahájením jednání vyvolá zapisovatelka nebo zapisovatel přede dveřmi jednací síně věc, která se bude projednávat. Zároveň předběžně zjistí, jestli se dostavily osoby, které byly k jednání obeslány, a vyzve je ke vstupu do jednací síně. Vyvolat Vás může také technické zařízení, pokud jím soud disponuje.

Jaká jsou pravidla chování v soudní síni?

Muži vstupují do jednací síně bez pokrývky hlavy, ženám je pokrývka hlavy dovolena. V jednací síni nesmíte kouřit, jíst ani pít. Během jednání ztište nebo vypněte mobilní telefon.

Případ může rozhodovat buď jediný soudce (takzvaný samosoudce), nebo soudní senát složený z více soudců. Při jejich příchodu nebo odchodu samosoudce všechny přítomné osoby povstanou.

Před vyhlášením rozsudku vyzve samosoudce či předseda senátu přítomné, aby povstali. Sám vyhlašuje rozsudek rovněž ve stoje, důstojným způsobem a dostatečně hlasitě.

V jednací síni se zdržte takového chování, které by mohlo narušit průběh či důstojnost soudního jednání, včetně projevů souhlasu nebo nesouhlasu s průběhem jednání, s výpovědí osob, s vyhlášeným rozhodnutím a podobně.

Mohu soudní líčení nahrávat nebo během něj pořizovat fotografie?

Během jednání můžete pořizovat zvukový záznam, ale pouze s vědomím předsedy senátu nebo samosoudce. Chcete-li z jednání pořídit obrazový nebo zvukový přenos nebo udělat obrazový záznam, samosoudce nebo předseda senátu Vám to musí dovolit. Ve většině případů to problém není. Vaše počínání však nesmí narušit průběh nebo důstojnost jednání, v takovém případě Vám může být nahrávání zakázáno.

Kdy a jak se mohu k průběhu soudního jednání vyjadřovat?

Klást otázky a vyjadřovat se můžete jen se souhlasem nebo na pokyn samosoudce či předsedy senátu. Dbejte na to, aby byl Váš projev dostatečně hlasitý a srozumitelný.

Soudní i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují pane, paní s připojením funkce či postavení nebo akademického titulu, tedy pane předsedo, paní přísedící. Všem dospělým osobám se vyká.

K představitelům soudu mluvte vestoje. Pokud Vám to věk nebo zdravotní stav nedovoluje, požádejte, abyste mohli mluvit vsedě. Pokud zrovna nehovoříte k soudci nebo senátu, posaďte se. 

Mohu se během soudního jednání poradit s dalšími osobami?

Účastníkům řízení a jejich zástupcům, zmocněncům nebo podpůrcům musí být umožněno, aby se v průběhu soudního jednání poradili o svých stanoviscích a návrzích. Za tím účelem může být jednání na přiměřenou dobu přerušeno.