Nezvládám platit své dluhy

Pokud jste zadluženi a víte, že řešení sami nezvládnete, je vždy důležité být aktivní a jednat.  Nečinností svou situaci pouze zhoršíte, protože věřitelé se o své peníze nakonec vždy přihlásí. Z dluhové pasti Vám může pomoci oddlužení.

Co je to oddlužení?

Oddlužení je způsob řešení tíživé finanční situace, díky kterému můžete být za splnění určitých podmínek jako dlužník osvobozen od zaplacení části dluhů.

Kdy mohu o oddlužení požádat?

Pokud:

 • máte dluhy u více věřitelů a
 • své dluhy jste nesplatili ani po 30 dnech od lhůty splatnosti a nejste schopni tyto dluhy splatit.

Jsou-li tyto podmínky splněny, nacházíte se v úpadku.

Jaké musím splnit podmínky, abych mohl podat návrh na oddlužení?

 • Návrhem na oddlužení nesmíte sledovat nepoctivý záměr (například snahu vyhnout se svým závazkům).
 • Musíte mít stálý příjem postačující minimálně k úhradě odměny insolvenčního správce a odpovídající částky svým věřitelům (tj. cca 2 000–2 200 Kč). Dále musíte být schopni splatit své dluhy na výživném a odměnu sepisovateli svého návrhu na povolení oddlužení.

Jak mohu podat návrh na oddlužení?

Návrh na povolení oddlužení můžete podat pouze prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo akreditované osoby. Tito odborníci sepíší návrh na oddlužení na základě informací, které od Vás získají. Návrh na povolení oddlužení podá Vámi vybraný odborník krajskému soudu podle místa Vašeho bydliště. Podáním návrhu krajskému soudu je zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se rozhodne, zda jste v úpadku a zda splňujete podmínky pro povolení oddlužení.

Platím za podání návrhu na oddlužení?

Záleží na tom, kdo návrh vypracoval. Advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci, který za Vás sepsal a podal návrh, náleží odměna v maximální výši 4 000 Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez DPH. Pokud návrh sepíše akreditovaná osoba, neplatíte žádný poplatek.

Jak oddlužení probíhá?

Pokud jste v úpadku a splnili jste veškeré podmínky, soud Vám povolí oddlužení a jmenuje insolvenčního správce, který Vás bude mít na starosti. Správci za jeho výkon náleží zákonem stanovená odměna, která se odvíjí od toho, jestli bude oddlužení provedeno jednorázovým zpeněžením majetku nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Způsob oddlužení určí dohodou věřitelé, případně soud. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jste povinni po dobu nejvýše 5 let měsíčně splácet prostřednictvím insolvenčního správce věřitelům ze svých příjmů určitou částku (informativní kalkulátor splátek naleznete zde) a zároveň vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek, pokud by bylo jeho zpeněžením dosaženo výtěžku minimálně cca 25 000 Kč. Obydlí nejste povinni vydat, jestliže jeho hodnota nepřevyšuje hodnotu tzv. chráněného obydlí (platí pouze tehdy, není-li obydlí předmětem zástavního práva).

Během procesu oddlužení máte následující povinnosti:

 • Musíte být zaměstnán nebo o to alespoň soustavně usilovat.
 • Veškeré mimořádné peněžní příjmy (jako například dary, dědictví) musíte vydat  insolvenčnímu správci, který je zpeněží a výtěžek použije k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.
 • Změnu svého bydliště a zaměstnání musíte bez odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, správci a věřitelskému výboru.
 • Vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku musíte předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců, neurčil-li předem soud jinak.
 • Nesmíte zatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení.
 • Nesmíte poskytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody.
 • Nesmíte si brát další půjčky.
 • Musíte vynaložit veškeré úsilí, které po Vás lze spravedlivě požadovat, k uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Co když nesplňuji předpoklady pro povolení oddlužení nebo nebudu plnit své povinnosti?

V případě, že nesplňujete předpoklady pro povolení oddlužení, nebo neplníte schválené povinnosti, insolvenční soud oddlužení nepovolí nebo proces oddlužení zruší. Současně rozhodne jedním ze dvou způsobů:

 • Rozhodne o řešení v podobě konkursu, kdy dojde ke zpeněžení Vašeho majetku a následnému uspokojení pohledávek věřitelů.
 • Zjistí-li soud, že Váš majetek je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, rozhodne o zastavení insolvenčního řízení, kterým přestávají platit všechny jeho účinky. Poté budou pokračovat přerušená soudní a exekuční řízení, která byla insolvenčním soudem přerušena, nikoliv však zastavena.