Jsem blízká osoba vězněného člověka

Ocitl se Váš blízký ve vězení a chcete ho navštívit? Chcete mu poslat balíček, dopis, případně se s ním spojit telefonicky?

Kdo může požádat o návštěvu?

O návštěvu musí požádat sama vězněná osoba, která v písemné žádosti uvede datum plánované návštěvy a jména a adresy těch osob, které za ní mají přijít. Žádost pak předá v dostatečném předstihu vychovateli. Ten po vyhodnocení kapacitních možností návštěvní místnosti určí, jestli je návštěva možná, případně navrhne jiné datum. Žádost předá poště, která Vám doručí tzv. navštívenku s termínem návštěvy.

Mohu vzít na návštěvu do vězení i děti?

Ano. Děti do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Co mě čeká při vstupu do věznice?

Pro vstup do věznice budete potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas a navštívenku, bez které se návštěva nemůže uskutečnit. Následně Vás příslušník Vězeňské služby ČR vyzve k odložení osobních věcí – mobilu a tašky či kabelky do vyhrazené skříňky. Poté, co projdete bezpečnostním rámem, Vás odvede do návštěvní místnosti. Zde bude nejen Váš blízký, ale i ostatní odsouzení a jejich návštěvy.

Jak se mám chovat při návštěvě?

S Vaším blízkým se můžete přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem, dále se vyžadují zásady slušného chování. Na průběh návštěvy dohlíží zaměstnanci Vězeňské služby ČR, kteří jsou přítomni po celou její dobu .

Co mohu v rámci návštěvy předat?

Svému blízkému nesmíte dát peníze, dopisy nebo jiné věci s výjimkou věcí povolených vnitřním řádem věznice. Jejich seznam se liší podle toho, o jakou věznici se jedná. Vnitřní řád věznice naleznete v čekárně příslušného zařízení.

Co se stane, když se poruší pravidla návštěv?

Návštěva může být předčasně ukončena. V odůvodněných případech se může návštěva uskutečnit i bez přímého kontaktu, tedy takzvaně za přepážkou prostřednictvím telefonu.

Jak často mohu svého blízkého navštívit?

Četnost návštěv se liší podle toho, jestli je Váš blízký ve vazbě jako obviněný nebo jestli je odsouzený a odpykává si soudem stanovený trest odnětí svobody.

Pokud je Váš blízký obviněný, má nárok nejvýše na jednu návštěvu jednou za dva týdny v počtu maximálně čtyř osob, a to v délce 90 minut. V odůvodněných případech (například z rodinných nebo osobních důvodů) může ředitel věznice na žádost povolit i častější nebo delší návštěvy, případně návštěvy více osob.  

Pokud je Váš blízký odsouzený, má právo na návštěvy v celkové délce nejvýše tří hodin za jeden měsíc. Nestanoví-li vnitřní řád věznice jinak, mohou odsouzeného navštívit současně maximálně čtyři lidé. Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice povolit častěji.

Děti se započítávají do celkového počtu povolených osob, které se mohou zúčastnit návštěvy.

Podrobné informace naleznete na stránkách Vězeňské služby ČR.

Je možné mého blízkého ve vězení kontaktovat telefonicky?

Obviněného ani odsouzeného přímo telefonicky kontaktovat nemůžete. Pokud je Váš blízký obviněný, musí požádat vrchního dozorce, aby mu umožnil telefonický hovor na Vaše telefonní číslo. Pokud je Váš blízký odsouzený, musí o totéž požádat vychovatele.

V obou případech platí náklady na hovor sám vězněný. Vězeňská služba ČR má právo seznámit se s obsahem hovoru, a to většinou kontrolou záznamu hovoru, výjimečně přímým odposlechem zaměstnancem.

Podrobné informace naleznete na stránkách Vězeňské služby ČR.

Chci napsat svému blízkému. Jaká jsou pravidla?

Obviněný i odsouzený má právo přijímat a na své náklady odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba ČR je oprávněna provádět kontrolu korespondence s výjimkou korespondence mezi odsouzeným a advokátem, popřípadě státními orgány České republiky.

Pokud zaměstnanci Vězeňské služby mají podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, korespondenci zadrží a předají ji orgánu činnému v trestním řízení.

Podrobné informace naleznete na stránkách Vězeňské služby ČR.

V případě, že jsou k písemnému sdělení přiloženy jiné věci než knihy, denní tisk, časopisy a věci potřebné k vedení běžné korespondence, považuje se zásilka za balíček.

Chci poslat svému blízkému do vězení balíček. Jaká jsou pravidla?

Balíčky jsou do věznice zasílány zpravidla poštou, na základě potvrzení, tzv. balíčenky, kterou předem na žádost vězně vystaví příslušný vychovatel. Všechny balíčky jsou před předáním prohlédnuty zaměstnanci Vězeňské služby.

Obviněný ve vazbě má právo jednou za tři měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Odsouzený ve výkonu trestu má toto právo jedenkrát za šest měsíců.

Takový balíček může obsahovat trvanlivé potraviny a věci osobní potřeby, například hygienické potřeby, knihy, tiskoviny a potřeby k vedení běžné korespondence. Poslat můžete také tabákové výrobky, ale pouze ty označené tabákovou nálepkou „Česká republika". Jinak označené nebo neoznačené tabákové výrobky se vězněné osobě nepředají.

Dále můžete poslat balíček s prádlem a oděvy. Tento typ zásilky není limitován frekvencí a hmotností. 

Zaslat můžete také zásilku s věcmi určenými k realizaci programu zacházení, vzdělávání a zájmové činnosti. O konkrétní potřeby žádá odsouzený předem, žádost schvaluje osoba pověřená ředitelem věznice, a to na základě doporučení dalších zaměstnanců.

Žádný z balíčků nesmí obsahovat předměty, jejichž použitím by mohl být ohrožen život nebo zdraví, jako jsou například nože a další zbraně. Dále nesmíte poslat cennosti, peníze, mobilní telekomunikační techniku, léky, alkoholické nápoje a potraviny rychle podléhající zkáze.

Vždy je lepší se v příslušné věznici informovat, co lze a co nelze do vězení poslat. Odhalí-li kontrola v balíčku nepovolené věci nebo nemá-li vězeň na zásilku nárok, věci budou vráceny odesílateli na náklady vězněného.

Podrobné informace naleznete na stránkách Vězeňské služby ČR.