Ověřování listin do ciziny

 Toto jsou jediné oficiální a aktualizované stránky Ministerstva spravedlnosti k ověřování (poslední aktualizace provedena dne 15. 07. 2024)

 Příručka k ověřování listin do ciziny
 


        
                pro otevření klikněte na obrázek

Ověřování dokumentů v osobním styku:

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

Ověřovací hodiny pro veřejnost včetně aktuálních změn:

pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.

Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin, tj. 11:45 a 16:45.

Během ověřovacích hodin je možné na počkání provést maximálně 5 ověření

V případě, že máte k ověření více než 5 dokumentů (ověření), doporučujeme listiny zaslat korespondenčně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2.

Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nutná. Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Nicméně většinou se pohybuje doba vyřízení žádosti o ověření v korespondenčním styku v rozmezí 10 – 14 dní.

telefon: 221 997 200

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti telefonicky nezastihnete, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz
 

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Žadatel v průvodním dopisu (vzor žádosti) uvede:

 1. stát, ve kterém bude listina použita
 2. adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
 3. telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
 4. přiloží potřebný počet kolkových známek (volně vložených do obálky)
 5. připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek:

 1. za apostilní doložku (apostilu) – 300,- Kč ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu - za ověření jednoho razítka,
 2. za vyšší ověření listin – 100,- Kč  ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu - za ověření jednoho razítka. 

Kolkové známky je možno získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají poštovní známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!
 

Bližší informace k ověřování na Ministerstvu spravedlnosti:

Apostila:

 • Ministerstvo spravedlnosti ČR (mezinárodní odbor civilní) připojuje apostilní doložky pouze na české veřejné listiny vydané či ověřené soudy, případně soudními exekutory.

Superlegalizace:

 • Ministerstvo spravedlnosti ČR (mezinárodní odbor civilní) připojuje vyšší ověření na české veřejné listiny vydané či ověřené notáři, soudy, případně soudními exekutory v procesu tzv. superlegalizace. Následuje ověření Ministerstva zahraničních věcí ČR (konzulární odbor), a nakonec listinu ověří zastupitelský úřad cizího státu, v němž má být listina použita, vykonávající působnost pro ČR.

Dokumenty - náležitosti:

 • Rozsudky, usnesení soudu – musí se jednat o stejnopis s otiskem úředního kulatého razítka soudu a podpisem oprávněné osoby soudu. Vícestránkový dokument musí být pevně spojen a spoj opatřen přelepkou, která je orazítkována z přední i zadní strany úředním kulatým razítkem soudu (původcem dokumentu).
 • Notářské listiny – musí být podepsány notářem či jeho zástupcem.
 • Exekutorské listiny - k listinám vydaným českými soudními exekutory musí být nejdříve vydáno potvrzení Exekutorské komory ČR (na žádost žadatele
  o ověření) prokazující skutečnost, že listina byla podepsána a opatřena úředním razítkem exekutora.