Chci žádat odškodnění od státu

Domníváte se, že máte nárok na náhradu škody způsobené justičním orgánem? U Ministerstva spravedlnosti můžete žádat odškodnění. Má to však svá pravidla.

Kdy mohu žádat o odškodnění?

Byl jste trestně stíhán, trestní stíhání bylo zastaveno nebo jste byl zproštěn obžaloby? Vykonal jste trest a byl jste v obnoveném řízení odsouzen k mírnějšímu trestu? Vydal soud nebo jiný justiční orgán ve Vaší věci nezákonné rozhodnutí? Dopustil se soud, exekutor, nebo notář nesprávného úředního postupu a byla Vám tím způsobena škoda? Jste účastníkem řízení před soudem, u kterého dochází k průtahům? Ve všech těchto případech můžete mít právo na náhradu způsobené újmy.

Kdy nemohu žádat Ministerstvo spravedlnosti o odškodnění?

Ministerstvo spravedlnosti se nemůže zabývat újmou způsobenou pochybením orgánů mimo oblast justice, jako je Česká správa sociálního zabezpečení, katastrální úřad a podobně. V takových případech se musíte obrátit na ministerstvo, do jehož působnosti daná oblast spadá.

Komu mám žádost podat?

Žádosti o náhradu újmy způsobené v oblasti justice se podávají odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti.

Jak žádost o odškodnění podat?

Žádost musí mít písemnou podobu a je třeba, aby byla podepsána (vlastnoručně nebo elektronicky). Můžete ji podat:

 • Pokud máte elektronický podpis, e-mailem na adresu odsk@msp.justice.cz.
 • Do datové schránky ministerstva, ID kq4aawz.
 • Poštou na adresu:
  Ministerstvo spravedlnosti
  Odbor odškodňování
  Vyšehradská 16
  128 10 Praha 2
 • Osobně na podatelnu ministerstva v úředních hodinách.

Co má žádost obsahovat?

Uveďte:

 • Vaše jméno, příjmení, adresu a případně telefonický a e-mailový kontakt.
 • Označení soudu nebo jiného orgánu, který újmu způsobil.
 • Spisovou značku řízení, kterého se věc týká.

Stručně popište, v čem spatřujete konkrétní pochybení orgánu justice:

 • Pokud například tvrdíte, že bylo vydáno nezákonné rozhodnutí, je třeba označit, kdo jej vydal, kdy a pod jakou spisovou značkou. Tytéž údaje uveďte také pro rozhodnutí, kterým bylo dané rozhodnutí pro nezákonnost zrušeno.
 • Pokud šlo o trestní stíhání, označte rozhodnutí, které Vás obžaloby zprostilo nebo kterým bylo trestní stíhání zastaveno. Tedy kdo jej vydal, kdy a pod jakou spisovou značkou.
 • V případě nesprávného úředního postupu, který spočívá v nepřiměřené délce řízení, uveďte, kdy bylo řízení zahájeno, kdy skončilo a jestli v něm docházelo k nedůvodným průtahům, případně kdy.

Uveďte, jaké odškodnění žádáte, a příslušnými listinami doložte vznik a výši každé tvrzené újmy. Pokud například šlo o vazební stíhání, můžete mít nárok na náhradu za náklady vynaložené na obhajobu, za ušlý výdělek po dobu vazby a také na satisfakci za nemajetkovou újmu.  V takovém případě doložte jednotlivé úkony právní služby, které advokát na Vaši obhajobu vynaložil (fakturou nebo jejich seznamem) a výši ušlého výdělku (potvrzením od zaměstnavatele, daňovým přiznáním). Pokud jde o nemajetkovou újmu, popište, jaké dopady na Váš život škodní událost měla. Uveďte, jakým způsobem si přejete případné odškodnění obdržet.

Platí se za podání žádosti?

Za podání žádosti nic neplatíte.

Jak probíhá vyřizování žádosti?

Ministerstvo spravedlnosti ověří, jestli Vaše žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti. Pokud bude nějaký podklad chybět, ministerstvo Vás vyzve, abyste chybějící materiály doplnili.

Ministerstvo spravedlnosti si následně vyžádá spis k Vaší věci a vyjádření zúčastněných stran a na základě těchto podkladů prověří důvodnost Vaší žádosti.

Jaký bude výsledek?

Ministerstvo spravedlnosti může Vaší žádosti vyhovět úplně nebo částečně, může ji také úplně zamítnout a odškodnění nepřiznat.

Jakým způsobem odškodnění obdržím?

Přiznané odškodnění zašleme na účet, který jste nám sdělil, nebo na Vaši poštovní adresu složenkou. Zpravidla se tak děje několik dnů od odeslání stanoviska o tom, jak byla Vaše věc vyřízena.

Mé žádosti nebylo vyhověno úplně nebo vůbec. Mám nějaké další možnosti?

V tomto případě se můžete svého nároku domáhat před soudem a podat žalobu proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti. To můžete udělat také tehdy, neobdržíte-li rozhodnutí o Vaší žádosti do šesti měsíců ode dne jejího doručení ministerstvu. Za podání žaloby na stát zaplatíte 2 000 Kč.

Co ministerstvo nemůže udělat?

Ministerstvo spravedlnosti samo nemůže rozhodnout o tom, že bylo rozhodnutí soudu nebo jiného justičního orgánu nezákonné, ani je nemůže samo zrušit, nebo nařídit justičním orgánům jak mají ve Vaší věci postupovat. Rozhodnutí musí být shledáno nezákonným k tomu příslušným orgánem, například nadřízeným soudem.

Vztahují se na podání žádosti nějaké lhůty?

Ano, Váš nárok na náhradu škody se totiž může po určitém čase promlčet.

 • Obecně platí, že se nárok na odškodnění promlčí za tři roky ode dne, kdy jste se dozvěděli o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
 • Pokud je podmínkou pro vznik nároku na odškodnění zrušení určitého rozhodnutí, běží promlčecí lhůta ode dne doručení či oznámení rozhodnutí, které ruší původní rozhodnutí, které Vám způsobilo újmu. Nejpozději se také nárok promlčí za deset let ode dne, kdy bylo zrušující rozhodnutí oznámeno nebo doručeno, i když jste se o škodě do té doby nedozvěděli.
 • Nárok na odškodnění za škodu způsobenou výlučně rozhodnutím o vazbě či trestu se promlčí za dva roky ode dne právní moci rozhodnutí, na jehož základě můžete o odškodnění žádat, tedy například rozhodnutí o zastavení trestního stíhání.
 • U nemajetkové újmy trvá promlčení lhůta šest měsíců a běží od okamžiku, kdy se o újmě dozvíte. V případě trestních řízení běží od okamžiku právní moci či doručení příslušného rozhodnutí.
 • Pokud jde o nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení, platí, že šestiměsíční promlčecí doba nezačne běžet dříve, než skončí řízení.