Chci si stěžovat na délku a průběh soudního řízení

Nejste spokojeni s rychlostí, s jakou soud řeší Váš případ? Domníváte se, že byla narušena důstojnost soudního jednání? Můžete si stěžovat.

V jakých případech mohu podat stížnost na průběh soudního řízení?

Stížnost můžete podat, pokud soudní řízení trvá příliš dlouho (dochází tedy k průtahům), pokud je chování osob u soudu (například soudce, zapisovatele) nevhodné nebo pokud dochází k narušování důstojnosti soudního řízení. Stížnost můžete podat v jakékoli fázi soudního řízení.

V jakých případech stížnost nemohu podat?

Stěžovat si nemůžete na výsledek řízení, tedy například na obsah vyneseného rozsudku. K tomu slouží výhradě opravné prostředky, jako je odvolání (více v situaci Chci si stěžovat na výsledek soudního řízení).

Komu mám stížnost podat?

Stížnost podejte předsedovi soudu, u kterého se řeší Vaše věc. Předseda stížnost vyřídí buď sám, nebo tím pověří místopředsedu soudu.

Jak mohu stížnost podat?

Stížnost můžete podat písemně tak, že ji zašlete poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, nebo ústně. V případě ústního podání si zjistěte úřední (návštěvní) hodiny předsedy soudu pro přijímání ústních stížností. Kontakty na soudy nalezenete zde.

Co má stížnost obsahovat:

  • Vaše jméno, příjmení a adresu
  • název a adresu soudu a upřesnění „k rukám předsedy soudu"
  • spisovou značku soudní věci
  • datum, od kdy dochází k průtahům, nebo údaje o osobě, na jejíž chování si stěžujete
  • důvody, proč stížnost podáváte
  • vyjádření, čeho se stížností domáháte (například chcete, aby byl soudce pokárán za své jednání, nebo chcete, aby soud ve Vaší věci jednal)
  • Váš podpis a datum.

Platí se za podání stížnosti?

Za podání stížnosti nic neplatíte.

Vztahují se na vyřízení stížnosti nějaké lhůty?

Stížnost na průtahy musí být vyřízena do jednoho měsíce. Stížnost na chování soudních osob a narušování důstojnosti řízení musí být vyřízena do dvou měsíců. Tyto lhůty lze překročit jen tehdy, pokud není možné včas zajistit podklady potřebné pro vyřízení Vaší stížnosti. O tom, že stížnost nelze vyřídit ve stanovené lhůtě, musíte být písemně vyrozuměni.

Nejsem spokojený s vyřízením mé stížnosti. Co mohu dělat?

Pokud Vaši stížnost řešil předseda okresního soudu, případně jeho místopředseda, o její další prošetření požádejte nadřízený soud, tedy předsedu krajského soudu, pod který daný okresní soud spadá. Ve všech ostatních případech se obraťte na odbor dohledu a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti.

To však platí pouze u stížností na nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení. U stížností na průtahy v řízení musíte podat návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu.

Při podání žádosti o prošetření postupujte stejně jako u podání původní stížnosti na průběh soudního řízení. Uveďte tedy zejména, na co si stěžujete a který soud o Vaší stížnosti napoprvé rozhodl. Pokud je to možné, přiložte kopie podkladů – původní stížnost, vyřízení, případnou záznamy další komunikace ve věci.

Mám i jiné možnosti, jak se bránit příliš dlouhé délce řízení?

K soudu, u kterého probíhá Vaše řízení, můžete podat také návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu, a to i bez předchozího podání stížnosti na průtahy v řízení. O tom, jestli je určení lhůty namístě, rozhoduje nadřízený soud. Návrh musí obsahovat obdobné náležitosti jako stížnost na délku a průběh soudního jednání. Popište, v čem konkrétně spatřujete soudní průtahy a uveďte, že chcete dosáhnout nařízení soudního jednání.