Chci se rozvést

Rozpad manželství je náročným životním obdobím. Proto je vždy lepší aktivně komunikovat a snažit se na podmínkách rozvodu dohodnout. Předejdete tím mnoha konfliktům a také prodlužování rozvodového řízení.

Na čem se musíme dohodnout, aby náš rozvod proběhl co nejjednodušeji?

Snazší a rychlejší je takzvaný nesporný rozvod (rozvod bez zjišťování příčin rozvratu). Návrh na něj můžete podat, pokud:

 • Návrh podávají společně oba manželé nebo se druhý k návrhu připojí.
 • Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí.
 • Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil.
 • Manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu. Obě dohody vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

S manželem máme spory a nedokážeme se na rozvodu dohodnout. Je možné se i v tomto případě rozvést?

Ano, i v tomto případě můžete podat návrh na rozvod.  Bude se jednat o takzvaný sporný rozvod (rozvod se zjišťováním příčin rozvratu), který nastává, když:

 • jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, nebo
 • manželé nejsou schopni se domluvit na vypořádání společného jmění, nebo
 • manželé nejsou schopni se domluvit na péči o nezletilé dítě.

Kam návrh na rozvod podat?

Návrh podejte k okresnímu soudu, v jehož obvodu máte nebo jste s manželkou nebo manželem měli poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu alespoň jeden z Vás stále bydlí. Pokud již ani jeden z Vás v posledním společném bydlišti nebydlí, obraťte se na okresní soud, v jehož obvodu má bydliště Vaše manželka nebo manžel. Není-li takový soud, podejte návrh u okresního soudu, v jehož obvodu máte Vy bydliště.

Jak návrh podat?

Návrh musí mít písemnou podobu.

Co má návrh obsahovat?

Návrh musí obsahovat:

 • název a adresu soudu, kterému návrh zasíláte (uveďte hned v záhlaví dokumentu)
 • nadpis „Návrh na rozvod manželství"
 • informaci o tom, kdo návrh podává
 • jména, příjmení a bydliště manželů, popřípadě jejich rodná čísla, popřípadě také obdobné informace o jejich zástupcích
 • údaje, kdy a kde jste uzavřeli manželství
 • pokud máte společné nezletilé děti, jejich jména a datum narození
 • popis skutečností, které Vás k návrhu na rozvod vedou
 • případně důkazy, o které se coby navrhovatel opíráte
 • datum
 • Váš podpis; v případě, že jste se na rozvodu dohodli, také podpis manželky nebo manžela.

K návrhu na rozvod manželství přiložte kopii oddacího listu, popřípadě rodného listu společného nezletilého dítěte. Připojte také návrh na úpravu porozvodové péče o dítě a návrh na vypořádání svých majetkových poměrů.

Počet kopií jednotlivých návrhů podávaných k soudu:

 • 2 × návrh na rozvod manželství
 • 3 × návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte
 • 2 × návrh na vypořádání majetkových poměrů.

Jestliže bude Váš návrh neúplný, neurčitý či nesrozumitelný, vyzve Vás soud k opravě nebo doplnění a zároveň Vám stanoví lhůtu, dokdy tak musíte učinit.

Kdy soud rozvede manželství?

Jde-li o nesporný rozvod, soud rozvede manželství, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu. Může tak učinit, pokud jsou splněny podmínky popsané v části výše. Soud se v takovém případě blíže nezabývá osobními poměry manželů ani příčinami rozpadu jejich manželství.

Pokud se s manželem nebo manželkou na výše zmíněných záležitostech nedohodnete (sporný rozvod), soud musí sám zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Celé řízení bude pravděpodobně trvat déle a během řízení se dostane i detailní a citlivé informace z Vašeho vztahu.

Kdy soud manželství nerozvede?

Soud nemůže manželství rozvést, pokud by rozvod byl v rozporu se:

 • zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti
 • zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Jestliže však manželé spolu nežijí více než tři roky, soud návrhu vyhoví.

V našem manželství je nezletilé dítě. Jakým způsobem soud rozhoduje, kdo ho dostane do péče?

Nejpozději společně s návrhem na rozvod musíte podat také návrh na úpravu péče o dítě na dobu po rozvodu. Soud totiž manželství nerozvede, dokud nerozhodne o následné péči o nezletilé dítě. Návrh na úpravu péče o dítě se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště.

Soud rozhodne zejména o tom, jak budou oba rodiče o dítě v době po rozvodu pečovat a jak budou přispívat na jeho výživu, a to s uvážením zájmu dítěte. Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.

Soud může schválit předloženou dohodu manželů o úpravě poměrů dítěte. Pokud však nejsou dohodnuté podmínky v zájmu dítěte, rozhodne soud sám.

Jak vypořádat společné jmění manželů?

Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství a je třeba ho vypořádat. Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění zaniklo, bez ohledu na to, jestli byla uzavřena před nebo po zániku manželství. Pokud je však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu (typicky společný dům nebo byt), nabývá dohoda právních účinků až zápisem do veřejného seznamu.

Nedohodnou-li se manželé na vypořádání společného jmění, může každý z nich navrhnout, aby o vypořádání rozhodl soud. Návrh na vypořádání se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má bydliště ten z bývalých manželů, proti kterému návrh směřuje.

Pokud k vypořádání společného jmění nedojde do tří let od zániku manželství, platí, že je společné jmění vypořádáno podle pravidel, která stanoví zákon. Hmotné movité věci jsou ve vlastnictví toho, který je výlučně jako vlastník využívá. Ostatní hmotné movité věci a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou bývalých manželů a jejich spoluvlastnické podíly jsou stejné. Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma a jejich podíly jsou stejné.

Platí se za podání návrhů?

Za podání návrhu na rozvod manželství zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč.¨Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč. Tento poplatek se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání. Řízení ve věci péče o nezletilé a o vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilým dětem jsou od soudního poplatku osvobozena.

Jak se soudní poplatky platí?

Soudní poplatek se platí na účet soudu příslušnému k vedení řízení. Číslo účtu naleznete na webových stránkách příslušného soudu nebo jej získáte přímo na soudě. Poplatky do výše 5 000 Kč lze platit kolkovými známkami.

Kde mohu pořídit kolkovou známku?

Kolkovou známku zakoupíte na všech pobočkách České pošty pověřených prodejem kolkových známek. Tuto službu nabízí také některé soudy.

Jaké jsou podmínky pro zrušení registrovaného partnerství?

Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, jestli partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství.

Soudní poplatek za podání návrhu na zrušení partnerství je 2 000 Kč.

Návrh na zrušení partnerství podejte k okresnímu soudu, v jehož obvodu máte nebo jste měli poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu alespoň jeden z Vás stále bydlí. Pokud již ani jeden z Vás v posledním společném bydlišti nebydlí, obraťte se na okresní soud, v jehož obvodu bydlí Vaše partnerka nebo partner. Není-li takový soud, podejte návrh u okresního soudu, v jehož obvodu máte Vy bydliště.