Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Chci nahlásit podezření na korupční jednání

Ministerstvo spravedlnosti chce účinně odhalovat korupci a bojovat proti ní. Chceme být úřadem, který řeší podněty veřejnosti na korupční jednání se zachováním nejvyšší možné důvěryhodnosti sdělených informací.

V jakých případech mohu podat Ministerstvu spravedlnosti stížnost na korupční jednání?

Ministerstvo spravedlnosti přijímá stížnosti pouze na korupční jednání svých zaměstnanců. Stížnosti vyřizuje odbor kontroly Ministerstva spravedlnosti.  Obrátit se na něj můžete, pokud máte podezření, že chování zaměstnance ministerstva obsahuje prvky korupčního jednání, tedy například pokud:

 • Úředník Ministerstva spravedlnosti přijal peníze, jiný úplatek nebo výhodu za to, že z moci svého postavení ovlivní situaci nebo rozhodnutí ve prospěch toho, od koho úplatek přijal.
 • Úředník ministerstva zvýhodnil nebo prosadil do řídících pozic své příbuzné nebo známé, od kterých následně získal výhody.                                                                              

Komu oznámit korupční jednání, které se netýká pracovníků ministerstva?

Protože je korupce ve všech svých podobách trestným činem, pokud se o ní dozvíte, máte povinnost oznámit takové jednání orgánům činným v trestním řízení, kterými jsou Policie ČR a státní zastupitelství jednotlivých stupňů, případně Generální inspekce bezpečnostních sborů. Máte-li tedy například podezření na korupční jednání soudce, obraťte se na policii.

Které situace nejsou korupcí?

O korupci nejde, pokud například nejste spokojeni s prací úředníka Ministerstva spravedlnosti nebo nesouhlasíte s rozhodnutím ministerstva, které jste obdrželi. Nejste-li spokojeni s prací úředníka na ministerstvu, obraťte se na jeho přímého nadřízeného.

Jak mohu stížnost podat?

Zavolejte na protikorupční linku – 221 997 595. Zaměstnanec odboru kontroly během hovoru zapíše Váš podnět.

Stížnost můžete podat také písemně, a to:

 • na adresu korupce@msp.justice.cz
 • do datové schránky ministerstva, ID kq4aawz
 • poštou na adresu:
  Ministerstvo spravedlnosti
  Odbor kontroly
  Vyšehradská 16
  128 10 Praha 2
 • osobně na podatelnu ministerstva v úředních hodinách.

Co má stížnost obsahovat?

Čím podrobnější informace o sobě (zejména kontakt na Vás) či o daném jednání uvedete, tím lépe. Podnět lze samozřejmě podat i anonymně, pak ale nebudete vyrozuměni o tom, jestli byla situace vyhodnocena jako korupční, nebo ne.

Dále uveďte:

 • Jméno a příjmení pracovníka ministerstva, kterého se Vaše stížnost týká.
 • Spisovou značku, číslo jednací nebo jiné identifikační údaje, pokud se předmět stížnosti týká konkrétního rozhodnutí či aktu řízení.
 • Stručný popis korupčního jednání nebo stručné shrnutí postupu, který považujete za korupční.

Ke stížnosti nemusíte přikládat žádné listiny. Pokud ale máte dokumenty, které by mohly podpořit Vaši stížnost, můžete přiložit jejich kopie. Originály si pečlivě uschovejte.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě a Váš podnět neposkytujeme třetí straně. Pouze v případě, že jej vyhodnotíme jako opodstatněný, předáme věc orgánům činným v trestním řízení. I pak je ochrana Vašich osobních údajů zaručena.

Platí se za podání stížnosti?

Za podání stížnosti nic neplatíte.

Co může ministerstvo na základě Vaší stížnosti udělat?

Ministerstvo prošetří skutečnosti, na které jste upozornili, a ověří, zda nasvědčují korupčnímu jednání zaměstnance Ministerstva spravedlnosti. Pokud ministerstvo zjistí, že ke korupci mohlo skutečně dojít, předá Vaši stížnost i své poznatky Policii ČR, která se jí bude dále zabývat.

Co ministerstvo udělat nemůže?

Ministerstvo nemůže nahrazovat činnost Policie ČR v trestním řízení ani do jejího šetření nesmí samo zasahovat nebo přikazovat, jak má dále postupovat.