Chci být předán k výkonu trestu z ciziny

Spáchali jste v cizím státě trestný čin, za který jste byli tamním soudem odsouzeni k trestu odnětí svobody, a chcete trest vykonat v České republice? Můžete podat žádost o předání k výkonu trestu v ČR.

Kdy mohu požádat o předání do ČR?

O předání do ČR můžete požádat v okamžiku, kdy je rozhodnutí soudu, který Vám nepodmíněný trest odnětí svobody uložil, konečné a pravomocné.

Jaké musím splnit podmínky pro předání k výkonu trestu do ČR?

Základním předpokladem pro Vaše převzetí do ČR je uznání cizozemského rozhodnutí příslušným českým soudem.

Předání se může uskutečnit mimo jiné za následujících podmínek:

 • Jste občanem České republiky.
 • Pokud jste byl odsouzen v jiném členském státu Evropské unie a pokud příslušný soud usoudí, že Vaše převzetí je z hlediska začlenění do společnosti vhodné a účelné. To znamená, že máte v ČR sociální a jiné vazby (například trvalý pobyt, rodinu). 
 • V době přijetí žádosti Vám zbývá vykonat nejméně šest měsíců z uloženého trestu. Tato doba může být kratší jen ve výjimečných případech.
 • Čin, za který Vám byl uložen trest odnětí svobody, je trestným činem také podle právního řádu ČR.
 • Výkon uloženého trestu odnětí svobody není podle českého práva promlčen.

Kam žádost podat?

Pokud vykonáváte trest mimo Evropskou unii, obraťte se na mezinárodní odbor trestní Ministerstva spravedlnosti, popřípadě na příslušný zastupitelský úřad (velvyslanectví či konzulát) České republiky.

Žádáte-li o předání ze státu EU, obraťte se přímo na soud, který vynesl rozsudek. V tomto případě celé řízení probíhá bez účasti Ministerstva spravedlnosti.

O předání do ČR můžete zpravidla požádat i prostřednictvím věznice, která žádost příslušnému orgánu postoupí.

Případné dotazy k podání žádosti zasílejte na e-mailovou adresu: mot@msp.justice.cz.

Jak žádost podat?

Žádost musí mít písemnou podobu.

Obracíte-li se na Ministerstvo spravedlnosti, adresujte žádost na:

 • Ministerstvo spravedlnosti, Mezinárodní odbor trestní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Co má žádost obsahovat?

 • Vaše jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště v ČR
 • informace o odsuzujícím rozsudku, tedy o soudním orgánu, který uložil trest odnětí svobody, datum a číslo rozsudku, informace o trestné činnosti, za kterou jste byli odsouzeni
 • informace o místě a datu výkonu vazby a dosavadního výkonu trestu odnětí svobody
 • datum a Váš podpis.

Platí se za podání žádosti?

Za podání žádosti nic neplatíte.

Co se stane po podání žádosti?

Žádáte-li o předání ze státu EU, věc řeší soudy obou států bez účasti Ministerstva spravedlnosti. Soud v zahraničí posoudí, jestli je předání osoby možné, a veškeré podklady následně zašle příslušnému krajskému soudu v ČR. Ten rozhodne o případném uznání trestu a jeho výkonu v ČR.

Žádáte-li o předání ze státu mimo EU, Ministerstvo spravedlnosti po obdržení Vaší žádosti ověří Vaše státní občanství a požádá cizí stát o zaslání nezbytných podkladů. Na jejich základě podá návrh na uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku v ČR příslušnému krajskému soudu. Ten rozhodne o případném uznání trestu a jeho výkonu v ČR. Konečný souhlas vydává Ministerstvo spravedlnosti.

Lhůta pro vyřízení žádosti není stanovena. Krajský soud se nicméně snaží rozhodnout zpravidla do 90 dnů od doručení žádosti.

Jak proběhne předání?

Jde-li o předání ze země EU a ČR má s tímto státem společnou hranici, transport k hranicím zajišťuje vysílající strana, na hranicích pak odsouzeného přebírá Vězeňská služba ČR. Převoz z ostatních států EU se uskutečňuje letecky, na letišti v ČR přebírá odsouzeného Vězeňská služba ČR.

Jde-li o předání ze země mimo EU, přebírá Vězeňská služba ČR odsouzeného přímo v cizím státu a doprovází jej na cestě do republiky.

Platí se za proces předání?

Jde-li o předání ze země EU, náklady na převoz hradí vysílající stát, Vy však vždy zaplatíte náklady spojené s řízením o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí. Jedná se o:

 • náklady spojené s výkonem vazby
 • odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemáte nárok na obhajobu bezplatnou
 • náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.

Jedná-li se o předání ze státu mimo EU, uloží Vám soud úhradu nákladů na předání do ČR. Částky jsou pevně stanoveny takto:

 • 65 000 Kč, jste-li předáván ze státu nacházejícího se na území Evropy
 • 150 000 Kč v ostatních případech.

O povinnosti uhradit tyto náklady rozhodne český soud až po Vašem předání na území ČR.