Agregátor obsahu Agregátor obsahu

21.12.2018 Výzva k předkládání kandidatur na funkci evropského žalobce

Na základě Pravidel pro výběr kandidátů na funkci evropského žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (příloha usnesení vlády ze dne 31. října 2018 č. 702), zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo") výzvu k předkládání kandidatur na funkci evropského žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce za Českou republiku.

Požadavky na osobu kandidáta

Kandidát na funkci evropského žalobce musí:

 1. být státním zástupcem,
 2. být bezúhonný,
 3. být kárně bezúhonný,
 4. mít právní praxi po dobu nejméně deseti let, z toho nejméně 5 let praxi státního zástupce,
 5. mít vysokou mravní integritu,
 6. skýtat záruky nezávislosti při výkonu funkce evropského žalobce po případném jmenování,
 7. skýtat záruky řádného a odborného výkonu funkce evropského žalobce po případném jmenování,
 8. aktivně ovládat anglický jazyk.

Za bezúhonného se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se na ni podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyla odsouzena. Za kárně bezúhonného se považuje státní zástupce, který nebyl postižen pro kárné provinění nebo se na něj hledí, jako by postižen nebyl.

Náležitosti kandidatur

Součástí předložených kandidatur musí být:

 • podepsaný strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce;
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a o získání akademických či vědeckých hodností;
 • originál výpisu z rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce,
 • originál prohlášení týkající se shromažďování a zpracovávání osobních údajů pro účely výběrového řízení.
 • originál souhlasu s přístupem do osobního spisu

Součástí kandidatury mohou být další dokumenty, které podle názoru kandidáta osvědčují splnění požadavků na kandidáta na funkci evropského žalobce (doklady o jazykových schopnostech, přehledy vědecké činnosti, doporučující dopisy apod.)

Další upozornění: kandidát musí být způsobilý obdržet osvědčení pro přístup k utajovaným informacím ve stupni EU Secret.

Předkládání kandidatur

Kandidatury předkládají jednotliví kandidáti ministerstvu, v obálce označené „Výběrové řízení na funkci evropského žalobce". Kandidatury je možno doručit do konce uvedené lhůty buď osobně do podatelny ministerstva v jejích úředních hodinách (pondělí – pátek 7:45 – 16:15 hodin), datovou službou podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, datová schránka: kq4aawz, e-mail: posta@msp.justice.cz.

Lhůta pro předkládání kandidatur uplyne dne 21. ledna 2019 ve 24:00 hodin. V uvedené lhůtě musí být kandidatury Ministerstvu spravedlnosti doručeny, nepostačí jejich podání k poštovní přepravě.

Kandidáti mohou být vyzváni k doplnění kandidatury nebo k upřesnění skutečností v ní uvedených.

Další postup výběrového řízení

Kandidáti – s výjimkou těch, kteří zjevně nesplňují obligatorní požadavky na kandidáta – budou předsedou komise pro výběr kandidátů pozváni na ústní pohovor, a to nejpozději deset dnů před jeho konáním. Členy komise jsou ministr spravedlnosti, který je současně předsedou komise, nejvyšší státní zástupce, vrchní státní zástupkyně v Praze, vrchní státní zástupce v Olomouci, člen jmenovaný ministrem spravedlnosti. Konkrétní složení komise bude kandidátům sděleno spolu s termínem pohovoru.

Komise při pohovoru s kandidátem prověří jeho předpoklady pro výkon funkce evropského žalobce, a to zejména s ohledem na předpoklady uvedené v článku 16 odst. 1 nařízení1 a zjistí jeho motivaci

Komise vybere pět kandidátů, z nichž označí tři nejvhodnější. S konečnou platností o výběru kandidátů na vnitrostátní úrovni rozhodne ministr spravedlnosti. Ministr spravedlnosti může jako kandidáta na funkci evropského žalobce vybrat pouze osobu vybranou komisí. V případě, že ministr spravedlnosti z navržených kandidátů vybere méně než tři kandidáty, koná se doplňující výběrové řízení. Ministr spravedlnosti následně notifikuje tři vybrané kandidáty generálnímu sekretariátu Rady EU bez zbytečného odkladu.

Následně ke kandidátům zaujme stanovisko výběrová komise uvedená v čl. 14 odst. 3 nařízení. Výběrová komise je složena z dvanácti osob vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora a Účetního dvora, bývalými národními členy Eurojustu, členy nejvyšších vnitrostátních soudů, státními zástupci na vysoké úrovni a obecně uznávanými právníky.

Rada EU následně vybere a jmenuje jednoho z kandidátů do funkce evropského žalobce daného členského státu. Pokud výběrová komise dojde k závěru, že některý kandidát nesplňuje podmínky požadované k výkonu povinností evropského žalobce, je její stanovisko pro Radu EU závazné.

Rada EU rozhoduje prostou většinou a jmenuje evropské žalobce na funkční období šesti let, které nelze obnovit, s možností prodloužení o dobu nejvýše tří let. Je však třeba upozornit, že pro první funkční období kolegia budou přijata přechodná pravidla tak, aby bylo možné dodržet pravidlo stanovené v čl. 16 odst. 4 nařízení, že každé 3 roky musí být obměněna třetina kolegia, tzn. v prvním období bude třeba určit, kteří evropští žalobci budou mít funkční období v délce 3 roky, kteří v délce 6 let a kteří v délce 9 let. Tato přechodná pravidla schválí Rada EU na návrh Evropské komise.

Přílohami výzvy k překládání kandidatur jsou:

Další nezávazné informativní dokumenty, které nejsou přílohami výzvy k předkládání kandidatur (aktuální ke dni vyhlášení výběrového řízení):

 

 

21. 12. 2018

 

 

Poznámky:

1Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.