Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2021 – průběžné výsledky kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti provedlo kontrolu a vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2021 vyplývající z § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce za kalendářní rok 2021.

Případy nesplněné oznamovací povinnosti byly jako přestupek oznámeny příslušným správním orgánům (obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, místně příslušným podle místa trvalého pobytu veřejného funkcionáře), popř. jako jednání, které má znaky přestupku, jiným orgánům podle zvláštních právních předpisů.

KRAJ

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

Hl. m. Praha

174

Středočeský kraj

282

Jihočeský kraj

100

Plzeňský kraj

102

Karlovarský kraj

30

Ústecký kraj

86

Liberecký kraj

52

Královéhradecký kraj

70

Pardubický kraj

89

Kraj Vysočina

112

Jihomoravský kraj

184

Olomoucký kraj

70

Zlínský kraj

71

Moravskoslezský kraj

116

Celkem

1538

FUNKCE

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

poslanec

6

senátor

2

člen vlády

0

zastupitel kraje

6

zastupitel obce

777

ostatní veřejní funkcionáři dle
§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů 1)

 

2

veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2
zákona o střetu zájmů 2)

 

745

Celkem

1538 3)

Ministerstvo spravedlnosti prozatím neoznámilo dalších 216 možných případů nesplnění oznamovací povinnosti.

  • Ve 45 případech se jedná o osoby, které jsou členy rady obce s rozšířenou působností, v komunálních volbách konaných ve dnech 23. - 24. 9. 2022 však již do zastupitelstva zvoleny nebyly. Po uplynutí zákonné lhůty pro jmenování rady obce Ministerstvo spravedlnosti tyto případy oznámí příslušnému správnímu orgánu.
  • Ve 157 případech není z údajů zapsaných v Centrálním registru oznámení zřejmé, zda osoba naplňuje definici veřejného funkcionáře, či nikoli. Jakmile budou potřebné údaje ze strany podpůrných orgánů doplněny, Ministerstvo spravedlnosti buď tyto případy oznámí příslušnému správnímu orgánu nebo osoby z Centrálního registru oznámení vymaže.
  • Ve 14 případech se jedná o v Centrálním registru oznámení zapsané osoby, u kterých neproběhlo ztotožnění vůči základním registrům. Po ověření adresy trvalého pobytu Ministerstvo spravedlnosti tyto případy oznámí příslušnému správnímu orgánu.

1) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří další představitelé ústředních orgánů státní správy, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání či nezávislých orgánů, jako např. Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky.

2) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří např. ředitelé a vedoucí příslušníci bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu, členové statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu a vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení právnické osoby zřízené zákonem nebo příspěvkové organizace státu či územního samosprávného celku a dále pak vedoucí úředníci územních samosprávných celků, státní zástupci a vojáci z povolání.

3) Z celkového počtu oznámených přestupků se v 11 případech jednalo o veřejné funkcionáře, kteří v kontrolovaném období zastávali funkci jak podle § 2 odst. 1 tak i odst. 2 zákona o střetu zájmů. V uvedeném přehledu byly takové případy promítnuty pouze do funkcí zastávaných podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

14. října 2022