Přejít k obsahu

Vrchní soud v Olomouci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

GDPR - Informace

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

          Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") Vám poskytují obecný přehled o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v soustavě soudů.

 

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

 

          Správcem Vašich osobních údajů je Vrchní soud v Olomouci, který je věcně a místně příslušný ke konkrétnímu řízení. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách zdejšího soudu, na adrese www.justice.cz.

 

Identifikační údaje             Vrchní soud v Olomouci, Masarykova třída 1, 771 11 Olomouc

správce osobních údajů:    telefon: + 420 585 532 111

                                             ID datové schránky:  2rsaa87

                                             e-mail:  podatelna@vsoud.olc.justice.cz

 

 

Pro jaké úkoly je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů?

 

Podle čl. 37 odst. 1 písm. a) Nařízení vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů Vrchního soudu v Olomouci v oblasti agend, které nejsou spojeny s rozhodovací činností soudů, Mgr. Jan Panoš, se sídlem na Ministerstvu spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel. + 420 221 997 476, e-mail: poverenec@msp.justice.cz, WWW: www.justice.cz.

           

 

          Pověřenec pro ochranu osobních údajů v soustavě soudů neplní úkoly ve vztahu ke zpracování osobních údajů (§ 122c zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o soudech a soudcích"):

 

a) které jsou potřebné pro plnění povinností soudu za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech;

 

b) které jsou potřebné k projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle zákonů v občanském soudním řízení, zákona o zvláštních řízeních soudních, zákona o soudním řízení správním a v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

Kdo vykonává úkoly, které neplní pověřenec pro ochranu osobních údajů?

 

Úkoly vyňaté z působnosti pověřence ve vztahu ke zpracování osobních údajů plní vůči Krajskému soudu v Brně a Krajskému soudu v Ostravě Vrchní soud v Olomouci. Za tímto účelem přijímá podněty týkající se zpracování osobních údajů a informuje o způsobu jejich vyřízení (§122d zákona o soudech a soudcích).

 

 Jaké jsou výjimky z aplikace čl. 5 a čl. 12 až 22 GDPR?

 

Ustanovení čl. 12 až 22 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 GDPR se ve vztahu k osobním údajům, které jsou zpracovávány soudy v souvislosti s jejich rozhodovací činností a jinými činnostmi s tím nezbytně spojenými za účelem výkonu jejich pravomoci, nepoužijí, je-li to nezbytné pro zajištění:

 

a) předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,

 

b) ochrany nezávislosti soudů a soudců,

 

c) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých, nebo

 

d) vymáhání soukromoprávních nároků.

 

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

 

A.

 

Výkon soudnictví a související povinnosti

 

          Soud pro výkon soudnictví a dalších jím zákonem svěřených pravomocí zpracovává osobní údaje výlučně za účelem právních povinností a výkonu veřejné moci.

 

          Podle ustanovení § 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů Vrchní soud v Olomouci:

 

 • projednává a rozhoduje spory a jiné věci patřící do jeho pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení,
 • projednává a rozhoduje trestní věci patřící do jeho pravomoci podle zákonů o trestním řízení,
 • projednává a rozhoduje spory a jiné věci patřící do jeho pravomoci podle zákonů o insolvenčním soudním řízení
 • rozhoduje v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

   

   

  K zajištění dalších činností spojených s rozhodovací pravomocí soudů vede Vrchní soud v Olomouci podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy evidenci advokátů ustanovených ex-offo, plných mocí a pověření, evidenci osvědčení o registraci plátce z daně přidané hodnoty a evidenci vzorů otisku podpisového razítka advokáta.

   

   

       

 

Za účelem plnění všech výše uvedených zákonných povinností Vrchní soud v Olomouci zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky uvedených řízení, žadateli, stěžovateli nebo oznamovateli, případně v řízení vystupují jako svědci či jiné na řízení zúčastněné osoby nebo se na ně vztahuje evidenční povinnost či možnost evidence dobrovolné.

 

          Zpracování a ochrana osobních údajů při výkonu soudních pravomocí nepodléhají dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

B.

 

Výkon správy soudu

 

          Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zastupuje Vrchní soud v Olomouci stát v právních vztazích hospodaření s majetkem České republiky. Za účelem plnění této úlohy a k zajištění řádného hospodářského a finančního chodu zpracovává Vrchní soud v Olomouci osobní údaje smluvních dodavatelů – fyzických osob a dalších zúčastněných osob z titulu plnění smluvních povinností a právních povinností organizační složky státu.

 

          Podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů jsou dále zpracovávány osobní údaje nezbytné pro výkon státní správy soudu – zajišťování chodu Vrchního soudu v Olomouci po stránce personální, organizační, hospodářské a finanční.

 

          V souvislosti s výkonem státní správy soudů Vrchní soud v Olomouci vyřizuje stížnosti právnických a fyzických osob podle ustanovení § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

          Vrchní soud v Olomouci vyřizuje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rejstříky

SPRÁVA

Správní deník – rejstřík SPR

Agenda stížností -  rejstřík St

Agenda žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb.  – rejstřík Si

Další činnosti správy soudu:

personální a platová agenda (soudci, zaměstnanci, svědci, znalci a tlumočníci)

vedení evidence plných mocí a pověření

agenda správy soudu – vymáhání pohledávek

 

 

C.

 

Zajištění pořádku a bezpečnosti

 

          Za účelem veřejného zájmu – zajištění pořádku a bezpečnosti v budovách soudů – podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a § 4a písm. c) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou prostory Vrchního soudu v Olomouci monitorovány kamerovými systémy.

Při vstupu do neveřejných částí Vrchního soudu v Olomouci jsou zaznamenány identifikační údaje návštěvníků.

 

Takto zpracované osobní údaje jsou v případě nezbytnosti použity jako důkaz pro orgány činné v trestním řízení, správní orgány pro vedení přestupkového řízení a k monitorování nahlížení do soudních spisů v kancelářích soudu za účelem prevence proti zcizení či neoprávněné manipulaci s dokumenty ze spisů.

 

          Jsou získávány Vaše osobní údaje i z jiných zdrojů?

 

          Je-li to nezbytné pro zajištění výkonu konkrétní oblasti působnosti soudů, mohou být Vaše osobní údaje získány z veřejných rejstříků a z informačních systémů podle ustanovení § 175a - § 175g zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

          Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

 

          Případné předávání Vašich osobních údajů jinému správci je možné pouze na základě konkrétního právního předpisu, který takovou možnost či povinnost upravuje. Příjemci těchto osobních údajů jsou zpravidla orgány veřejné moci.

 

          Osobní údaje v soudních spisech zpřístupňuje soud podle článku 86 Nařízení v souladu s právem České republiky. Osobní údaje účastníků řízení obsažená v soudních spisech jsou přístupná osobám, které mají podle příslušných zákonů právo nahlížet do spisů. Tyto osoby jsou pak příjemci Vašich osobních údajů.

 

          V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech, zpracovávány zpracovateli – externími dodavateli informačních systémů, a to za účelem údržby a rozvoje informačních systémů. Se zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR.

 

          Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace) je možné rovněž výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů není omezen ani zakázán.

 

          Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

 

          Délka uchovávání osobních údajů v jednotlivých oblastech působnosti soudů vychází z obecně závazných právních předpisů a je centrálně upravena Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.

 

          Po uplynutí skartační lhůty jsou veškeré analogové a digitální dokumenty obsahující osobní údaje skartovány.

 

          Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?

 

I.

 

Obecná informace

 

          GDPR umožňuje subjektům osobních údajů v závislosti na konkrétních právních titulech zpracování osobních údajů uplatnit následující práva:

 

 1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 2. právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
 3. právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)
 4. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 5. právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

 

 

II.

 

Oblast výkonu rozhodovacích pravomocí soudů

 

          V této oblasti může subjekt osobních údajů uplatnit následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)

 

Naopak v oblasti těchto pravomocí nelze uplatnit či lze uplatnit v omezeném rozsahu tato práva:

 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) náleží subjektu osobních údajů pouze v případě, že:

 

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Zpracování a ochrana osobních údajů při výkonu rozhodovacích pravomocí nepodléhají dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

III.

 

Ostatní oblasti výkonu činnosti soudů

 

     V ostatních agendách výkonu činností soudu může subjekt osobních údajů při splnění podmínek upravených Nařízením uplatnit práva vyjmenovaná v části I.

 

     Jak můžete uplatnit své dotazy a žádosti?

           

Své dotazy a žádosti můžete uplatnit na e-mailové adrese: podatelna@vsoud.olc.justice.cz . Po posouzení důvodnosti žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti informováni o způsobu vyřízení a přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

 

     U jakého orgánu můžete podat stížnost?

 

Kontaktní údaje úřadu:

Adresa:               Úřad pro ochranu osobních údajů

                            Pplk. Sochora 27

                             170 00 Praha 7

Telefon:              pevná linka: + 420 234 665 111 (ústředna)

                            fax: + 420 234 665 444

WWW:               oficiální: https://www.uoou.cz

E-mail:                oficiální: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

 

     Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze uplatnit proti zpracování osobních údajů v rámci výkonu rozhodovacích pravomocí soudu (čl. 55 odst. 3 GDPR).